㰡䑏䍔奐䔠桴浬㸊㱨瑭氠捬慳猽≡癡摡⵨瑭氭污祯畴⵷楤攠慶慤愭桴浬⵨敡摥爭灯獩瑩潮⵴潰∠污湧㴢癩∠灲敦楸㴢潧㨠桴瑰㨯⽯杰⹭支湳⌠晢㨠桴瑰㨯⽯杰⹭支湳⽦戣∾਼桥慤㸊़浥瑡⁨瑴瀭敱畩瘽≘ⵕ䄭䍯浰慴楢汥∠捯湴敮琽≉䔽敤来∠⼾ਉ㱭整愠桴瑰ⵥ煵楶㴢䍯湴敮琭呹灥∠捯湴敮琽≴數琯桴浬㬠捨慲獥琽畴昭㠢⼾ਉ㱭整愠湡浥㴢癩敷灯牴∠捯湴敮琽≷楤瑨㵤敶楣攭睩摴栬⁩湩瑩慬⵳捡汥㴱∠⼾ਉ㱴楴汥㹌譣栠珡뮭⁰棃ꅴ⁴物荮…⌸㈱ㄻ⁇敮敲慬⁓瑡瑩獴楣猠佦晩捥映噩整湡洼⽴楴汥㸊㱭整愠湡浥㴧牯扯瑳✠捯湴敮琽❭慸⵩浡来⵰牥癩敷㩬慲来✠⼾਼汩湫⁲敬㴢慬瑥牮慴攢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港敮⽡扯畴ⵧ獯⽤敶敬潰浥湴⵨楳瑯特⼢⁨牥晬慮朽≥渢 㸊㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯汩捨⵳甭灨慴⵴物敮⼢⁨牥晬慮朽≶椢 㸊㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港牳猫硭氢⁴楴汥㴢䓃뉮朠瑨쎴湧⁴楮⁇敮敲慬⁓瑡瑩獴楣猠佦晩捥映噩整湡洠♲慱畯㬢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港晥敤⼢ 㸊㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港牳猫硭氢⁴楴汥㴢䓃뉮朠灨ꍮ⁨鍩⁇敮敲慬⁓瑡瑩獴楣猠佦晩捥映噩整湡洠♲慱畯㬢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港捯浭敮瑳⽦敥搯∠⼾ਉउउ㱬楮欠牥氽≳桯牴捵琠楣潮∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈰⼱〯晡癩捯渮灮朢⁴祰攽≩浡来⽸⵩捯渢 㸊उਉऊउਉउऊउ㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩴楴汥∠捯湴敮琽≌譣栠珡뮭⁰棃ꅴ⁴物荮∯㸊उ㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩴祰攢⁣潮瑥湴㴢慲瑩捬攢⼾ਉ़浥瑡⁰牯灥牴礽≯机畲氢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯汩捨⵳甭灨慴⵴物敮⼢⼾ਉ़浥瑡⁰牯灥牴礽≯机獩瑥彮慭攢⁣潮瑥湴㴢䝥湥牡氠却慴楳瑩捳⁏晦楣攠潦⁖楥瑮慭∯㸊उ㱭整愠灲潰敲瑹㴢潧㩤敳捲楰瑩潮∠捯湴敮琽≎䣡뮮乇⁃䣡몶乇⃄郆꿡뮜乇⁌詃䠠叡뮬⁐䣃腔⁔剉艎⁖쎀⁎䣡뮮乇⁔䣃聎䠠員뮰唠䏡뮦䄠乇쎀么⁔䣡뮐乇⁋쎊⁖䧡뮆吠乁䴠兕䄠員뮪乇⁔䣡뮜䤠䯡뮲ഊ䤮⁎䣡뮮乇⁃䣡몶乇⃄郆꿡뮜乇⁌詃䠠叡뮬⁐䣃腔⁔剉艎㨍੎条礠瑲潮朠瑨鵩⁧楡渠쒑ꝵ⁣쎡捨ꅮ朠淡뮛椠瑨쎠湨⁣쎴湧Ⱐ瑲潮朠浵쎴渠盃ꁮ棃댠歨쒃渠握뮧愠瑨鵩댠捨酮朠瑨쎹⁴牯湧⁧槡몷挢⼾ਊउउउउ़浥瑡⁰牯灥牴礽≯机業慧攢⁣潮瑥湴㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯異汯慤猯㈰㈱⼰ㄯ杳潟汯杯⹰湧∯㸊उउउ़獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾੷楮摯眮彷灥浯橩卥瑴楮杳‽⁻≢慳敕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽳⹷⹯牧尯業慧敳尯捯牥尯敭潪楜⼱㐮〮ぜ⼷㉸㜲尯∬≥硴∺∮灮朢Ⱒ獶杕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽳⹷⹯牧尯業慧敳尯捯牥尯敭潪楜⼱㐮〮ぜ⽳癧尯∬≳癧䕸琢㨢⹳癧∬≳潵牣攢㩻≣潮捡瑥浯橩∺≨瑴灳㩜⽜⽷睷⹧獯⹧潶⹶湜⽷瀭楮捬畤敳尯橳尯睰ⵥ浯橩⵲敬敡獥⹭楮⹪猿癥爽㘮㈮㈢絽㬊⼪℠周楳⁦楬攠楳⁡畴漭来湥牡瑥搠⨯ਡ晵湣瑩潮⡥ⱡⱴ⥻癡爠測爬漬椽愮捲敡瑥䕬敭敮琨≣慮癡猢⤬瀽椮来瑃潮瑥硴☦椮来瑃潮瑥硴⠢㉤∩㭦畮捴楯渠猨攬琩筰⹣汥慲剥捴⠰ⰰⱩ⹷楤瑨Ⱪ⹨敩杨琩Ɒ⹦楬汔數琨攬〬〩㭥㵩⹴潄慴慕剌⠩㭲整畲渠瀮捬敡牒散琨〬〬椮睩摴栬椮桥楧桴⤬瀮晩汬呥硴⡴ⰰⰰ⤬攽㴽椮瑯䑡瑡啒䰨⥽晵湣瑩潮⁣⡥⥻癡爠琽愮捲敡瑥䕬敭敮琨≳捲楰琢⤻琮獲挽攬琮摥晥爽琮瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢ⱡ⹧整䕬敭敮瑳䉹呡李慭攨≨敡搢⥛そ⹡灰敮摃桩汤⡴⥽景爨漽䅲牡礨≦污朢Ⱒ敭潪椢⤬琮獵灰潲瑳㵻敶敲祴桩湧㨡〬敶敲祴桩湧䕸捥灴䙬慧㨡ぽⱲ㴰㭲㱯⹬敮杴栻爫⬩琮獵灰潲瑳孯孲嵝㵦畮捴楯渨攩筩昨瀦♰⹦楬汔數琩獷楴捨⡰⹴數瑂慳敬楮攽≴潰∬瀮景湴㴢㘰〠㌲灸⁁物慬∬攩筣慳攢晬慧∺牥瑵牮⁳⠢屵搸㍣屵摦昳屵晥て屵㈰つ屵㈶愷屵晥て∬≜畤㠳捜畤晦㍜畦攰晜甲〰扜甲㙡㝜畦攰昢⤿ℱ㨡猨≜畤㠳捜畤摦慜畤㠳捜畤摦㌢Ⱒ屵搸㍣屵摤晡屵㈰ぢ屵搸㍣屵摤昳∩☦ⅳ⠢屵搸㍣屵摦昴屵摢㐰屵摣㘷屵摢㐰屵摣㘲屵摢㐰屵摣㘵屵摢㐰屵摣㙥屵摢㐰屵摣㘷屵摢㐰屵摣㝦∬≜畤㠳捜畤晦㑜甲〰扜畤戴ぜ畤挶㝜甲〰扜畤戴ぜ畤挶㉜甲〰扜畤戴ぜ畤挶㕜甲〰扜畤戴ぜ畤挶敜甲〰扜畤戴ぜ畤挶㝜甲〰扜畤戴ぜ畤挷昢⤻捡獥≥浯橩∺牥瑵牮ⅳ⠢屵搸㍥屵摥昱屵搸㍣屵摦晢屵㈰つ屵搸㍥屵摥昲屵搸㍣屵摦晦∬≜畤㠳敜畤敦ㅜ畤㠳捜畤晦扜甲〰扜畤㠳敜畤敦㉜畤㠳捜畤晦昢⥽牥瑵牮ℱ紨潛牝⤬琮獵灰潲瑳⹥癥特瑨楮朽琮獵灰潲瑳⹥癥特瑨楮朦♴⹳異灯牴獛潛牝崬≦污朢ℽ㵯孲崦☨琮獵灰潲瑳⹥癥特瑨楮杅硣数瑆污朽琮獵灰潲瑳⹥癥特瑨楮杅硣数瑆污朦♴⹳異灯牴獛潛牝崩㭴⹳異灯牴献敶敲祴桩湧䕸捥灴䙬慧㵴⹳異灯牴献敶敲祴桩湧䕸捥灴䙬慧☦ⅴ⹳異灯牴献晬慧ⱴ⹄位剥慤礽ℱⱴ⹲敡摹䍡汬扡捫㵦畮捴楯渨⥻琮䑏䵒敡摹㴡ぽⱴ⹳異灯牴献敶敲祴桩湧籼⡮㵦畮捴楯渨⥻琮牥慤祃慬汢慣欨⥽ⱡ⹡摤䕶敮瑌楳瑥湥爿⡡⹡摤䕶敮瑌楳瑥湥爨≄位䍯湴敮瑌潡摥搢ⱮⰡㄩⱥ⹡摤䕶敮瑌楳瑥湥爨≬潡搢ⱮⰡㄩ⤺⡥⹡瑴慣桅癥湴⠢潮汯慤∬温ⱡ⹡瑴慣桅癥湴⠢潮牥慤祳瑡瑥捨慮来∬晵湣瑩潮⠩笢捯浰汥瑥∽㴽愮牥慤祓瑡瑥☦琮牥慤祃慬汢慣欨⥽⤩Ⱘ攽琮獯畲捥籼筽⤮捯湣慴敭潪椿挨攮捯湣慴敭潪椩㩥⹷灥浯橩☦攮瑷敭潪椦☨挨攮瑷敭潪椩Ᵽ⡥⹷灥浯橩⤩⥽⡷楮摯眬摯捵浥湴ⱷ楮摯眮彷灥浯橩卥瑴楮杳⤻਼⽳捲楰琾਼獴祬攠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾੩浧⹷瀭獭楬敹Ⰺ業朮敭潪椠笊।楳灬慹㨠楮汩湥‡業灯牴慮琻ਉ扯牤敲㨠湯湥‡業灯牴慮琻ਉ扯砭獨慤潷㨠湯湥‡業灯牴慮琻ਉ桥楧桴㨠ㅥ洠Ⅹ浰潲瑡湴㬊ॷ楤瑨㨠ㅥ洠Ⅹ浰潲瑡湴㬊७慲杩渺‰‰⸰㝥洠Ⅹ浰潲瑡湴㬊ॶ敲瑩捡氭慬楧渺‭〮ㅥ洠Ⅹ浰潲瑡湴㬊ॢ慣歧牯畮携潮攠Ⅹ浰潲瑡湴㬊॰慤摩湧㨠〠Ⅹ浰潲瑡湴㬊紊㰯獴祬放ਉ㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❣潮瑡捴ⵦ潲洭㜭捳猧⁨牥昽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽣潮瑡捴ⵦ潲洭㜯楮捬畤敳⽣獳⽳瑹汥献捳猿癥爽㔮㜮㘧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❧獯⵲敬敡獥ⵣ慬敮摡爭捳猭捳猧⁨牥昽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽧獯⵲敬敡獥ⵣ慬敮摡爯捳猯杳漭牥汥慳攭捡汥湤慲⹣獳㽶敲㴶⸲⸲✠瑹灥㴧瑥硴⽣獳✠浥摩愽❡汬✠⼾਼汩湫⁲敬㴧獴祬敳桥整✠楤㴧瑡扬数牥獳ⵤ敦慵汴ⵣ獳✠桲敦㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯瑡扬数牥獳⽣獳⽢畩汤⽤敦慵汴⹣獳㽶敲㴲⸱⸳✠瑹灥㴧瑥硴⽣獳✠浥摩愽❡汬✠⼾਼汩湫⁲敬㴧獴祬敳桥整✠楤㴧捨楬搭獴祬攭捳猧⁨牥昽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愭䍨楬搭周敭支獴祬攮捳猿癥爽㘮㈮㈧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❦畳楯渭摹湡浩挭捳猭捳猧⁨牥昽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⽦畳楯渭獴祬敳⼰㘴㌱戶扢㌷㔱㉤㉡㜴㜸㌶㠰㈱ㄴ搵㘮浩渮捳猿癥爽㌮㤮㈧⁴祰攽❴數琯捳猧敤楡㴧慬氧 㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭楮捬畤敳⽪猯橱略特⽪煵敲礮浩渮橳㽶敲㴳⸶⸴✠楤㴧橱略特ⵣ潲攭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭楮捬畤敳⽪猯橱略特⽪煵敲礭浩杲慴攮浩渮橳㽶敲㴳⸴⸰✠楤㴧橱略特⵭楧牡瑥⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽧獯⵲敬敡獥ⵣ慬敮摡爯橳⽬畸潮⹭楮⹪猿癥爽㘮㈮㈧⁩搽❧獯⵲敬敡獥ⵣ慬敮摡爭汵硯渭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❷瀭獴慴楳瑩捳⵴牡捫敲⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠坐当瑡瑩獴楣獟呲慣步牟佢橥捴‽⁻≨楴剥煵敳瑕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽷睷⹧獯⹧潶⹶湜⽷瀭橳潮尯睰⵳瑡瑩獴楣獜⽶㉜⽨楴㽷灟獴慴楳瑩捳彨楴彲敳琽祥猦瑲慣歟慬氽ㄦ捵牲敮瑟灡来彴祰攽灡来♣畲牥湴彰慧敟楤㴹㜶㌦獥慲捨影略特♰慧敟畲椽䰲摰戲歴摇桰婘啶扇汪慃ㅺ摓ㅷ慇䘰䱘剹慗噵䱷㴢Ⱒ步数佮汩湥剥煵敳瑕牬∺≨瑴灳㩜⽜⽷睷⹧獯⹧潶⹶湜⽷瀭橳潮尯睰⵳瑡瑩獴楣獜⽶㉜⽯湬楮政睰彳瑡瑩獴楣獟桩瑟牥獴㵹敳♴牡捫彡汬㴱♣畲牥湴彰慧敟瑹灥㵰慧攦捵牲敮瑟灡来彩搽㤷㘳♳敡牣桟煵敲礦灡来彵物㵌㉤灢㉫瑤䝨灚塕癢䝬橡䌱穤匱睡䝆が塒祡坖界眽∬≯灴楯渢㩻≤湴䕮慢汥搢㩦慬獥Ⱒ捡捨敃潭灡瑩扩汩瑹∺∢絽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯睰⵳瑡瑩獴楣猯慳獥瑳⽪猯瑲慣步爮橳㽶敲㴶⸲⸲✠楤㴧睰⵳瑡瑩獴楣猭瑲慣步爭橳✾㰯獣物灴㸊㱬楮欠牥氽≨瑴灳㨯⽡灩⹷⹯牧⼢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰⵪獯港∠⼾㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港橳潮∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭橳潮⽷瀯瘲⽰慧敳⼹㜶㌢ 㸼汩湫⁲敬㴢䕤楴啒䤢⁴祰攽≡灰汩捡瑩潮⽲獤⭸浬∠瑩瑬攽≒卄∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽸浬牰挮灨瀿牳搢 㸊㱬楮欠牥氽≷汷浡湩晥獴∠瑹灥㴢慰灬楣慴楯港睬睭慮楦敳琫硭氢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰⵩湣汵摥猯睬睭慮楦敳琮硭氢 㸊㱬楮欠牥氽≣慮潮楣慬∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯汩捨⵳甭灨慴⵴物敮⼢ 㸊㱬楮欠牥氽❳桯牴汩湫✠桲敦㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⼿瀽㤷㘳✠⼾਼汩湫⁲敬㴢慬瑥牮慴攢⁴祰攽≡灰汩捡瑩潮⽪獯渫潥浢敤∠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭橳潮⽯敭扥搯ㄮ〯敭扥搿畲氽桴瑰猥㍁┲䘥㉆睷眮杳漮杯瘮癮┲䙧楯椭瑨楥甥㉆汩捨⵳甭灨慴⵴物敮┲䘢 㸊㱬楮欠牥氽≡汴敲湡瑥∠瑹灥㴢瑥硴⽸浬⭯敭扥搢⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰⵪獯港潥浢敤⼱⸰⽥浢敤㽵牬㵨瑴灳┳䄥㉆┲䙷睷⹧獯⹧潶⹶渥㉆杩潩⵴桩敵┲䙬楣栭獵⵰桡琭瑲楥渥㉆☣〳㠻景牭慴㵸浬∠⼾਼ℭⴠ䅮慬祴楣猠批⁗倠却慴楳瑩捳⁶ㄴ⸱⸱‭⁨瑴灳㨯⽷瀭獴慴楳瑩捳⹣潭⼠ⴭ㸊㱳瑹汥⁴祰攽≴數琯捳猢⁩搽≣獳ⵦ戭癩獩扩汩瑹∾䁭敤楡⁳捲敥渠慮搠⡭慸⵷楤瑨㨠㘴ば砩笮晵獩潮⵮漭獭慬氭癩獩扩汩瑹筤楳灬慹㩮潮攠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮獭⵴數琭慬楧渭捥湴敲筴數琭慬楧渺捥湴敲‡業灯牴慮琻絢潤礠⹳洭瑥硴ⵡ汩杮⵬敦瑻瑥硴ⵡ汩杮㩬敦琠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮獭⵴數琭慬楧渭物杨瑻瑥硴ⵡ汩杮㩲楧桴‡業灯牴慮琻絢潤礠⹳洭晬數ⵡ汩杮ⵣ敮瑥牻橵獴楦礭捯湴敮琺捥湴敲‡業灯牴慮琻絢潤礠⹳洭晬數ⵡ汩杮ⵦ汥砭獴慲瑻橵獴楦礭捯湴敮琺晬數⵳瑡牴‡業灯牴慮琻絢潤礠⹳洭晬數ⵡ汩杮ⵦ汥砭敮摻橵獴楦礭捯湴敮琺晬數ⵥ湤‡業灯牴慮琻絢潤礠⹳洭浸ⵡ畴潻浡牧楮⵬敦琺慵瑯‡業灯牴慮琻浡牧楮⵲楧桴㩡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮獭⵭氭慵瑯筭慲杩渭汥晴㩡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮獭⵭爭慵瑯筭慲杩渭物杨琺慵瑯‡業灯牴慮琻絢潤礠⹦畳楯渭慢獯汵瑥⵰潳楴楯渭獭慬汻灯獩瑩潮㩡扳潬畴攻瑯瀺慵瑯㭷楤瑨㨱〰┻紮慷戭獴楣歹⹡睢⵳瑩捫礭獭慬汻⁰潳楴楯渺⁳瑩捫礻⁴潰㨠癡爨ⴭ慷戭獴楣歹ⵯ晦獥琬〩㬠絽䁭敤楡⁳捲敥渠慮搠⡭楮⵷楤瑨㨠㘴ㅰ砩⁡湤
浡砭睩摴栺‱〲㑰砩笮晵獩潮⵮漭浥摩畭⵶楳楢楬楴祻摩獰污示湯湥‡業灯牴慮琻絢潤礠⹭搭瑥硴ⵡ汩杮ⵣ敮瑥牻瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥爠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮浤⵴數琭慬楧渭汥晴筴數琭慬楧渺汥晴‡業灯牴慮琻絢潤礠⹭搭瑥硴ⵡ汩杮⵲楧桴筴數琭慬楧渺物杨琠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮浤ⵦ汥砭慬楧渭捥湴敲筪畳瑩晹ⵣ潮瑥湴㩣敮瑥爠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮浤ⵦ汥砭慬楧渭晬數⵳瑡牴筪畳瑩晹ⵣ潮瑥湴㩦汥砭獴慲琠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮浤ⵦ汥砭慬楧渭晬數ⵥ湤筪畳瑩晹ⵣ潮瑥湴㩦汥砭敮搠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮浤⵭砭慵瑯筭慲杩渭汥晴㩡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭭慲杩渭物杨琺慵瑯‡業灯牴慮琻絢潤礠⹭搭浬ⵡ畴潻浡牧楮⵬敦琺慵瑯‡業灯牴慮琻絢潤礠⹭搭浲ⵡ畴潻浡牧楮⵲楧桴㩡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮晵獩潮ⵡ扳潬畴攭灯獩瑩潮⵭敤極浻灯獩瑩潮㩡扳潬畴攻瑯瀺慵瑯㭷楤瑨㨱〰┻紮慷戭獴楣歹⹡睢⵳瑩捫礭浥摩畭笠灯獩瑩潮㨠獴楣歹㬠瑯瀺⁶慲⠭ⵡ睢⵳瑩捫礭潦晳整ⰰ⤻⁽絀浥摩愠獣牥敮⁡湤
浩渭睩摴栺‱〲㕰砩笮晵獩潮⵮漭污牧攭癩獩扩汩瑹筤楳灬慹㩮潮攠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮汧⵴數琭慬楧渭捥湴敲筴數琭慬楧渺捥湴敲‡業灯牴慮琻絢潤礠⹬札瑥硴ⵡ汩杮⵬敦瑻瑥硴ⵡ汩杮㩬敦琠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮汧⵴數琭慬楧渭物杨瑻瑥硴ⵡ汩杮㩲楧桴‡業灯牴慮琻絢潤礠⹬札晬數ⵡ汩杮ⵣ敮瑥牻橵獴楦礭捯湴敮琺捥湴敲‡業灯牴慮琻絢潤礠⹬札晬數ⵡ汩杮ⵦ汥砭獴慲瑻橵獴楦礭捯湴敮琺晬數⵳瑡牴‡業灯牴慮琻絢潤礠⹬札晬數ⵡ汩杮ⵦ汥砭敮摻橵獴楦礭捯湴敮琺晬數ⵥ湤‡業灯牴慮琻絢潤礠⹬札浸ⵡ畴潻浡牧楮⵬敦琺慵瑯‡業灯牴慮琻浡牧楮⵲楧桴㩡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮汧⵭氭慵瑯筭慲杩渭汥晴㩡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮汧⵭爭慵瑯筭慲杩渭物杨琺慵瑯‡業灯牴慮琻絢潤礠⹦畳楯渭慢獯汵瑥⵰潳楴楯渭污牧敻灯獩瑩潮㩡扳潬畴攻瑯瀺慵瑯㭷楤瑨㨱〰┻紮慷戭獴楣歹⹡睢⵳瑩捫礭污牧敻⁰潳楴楯渺⁳瑩捫礻⁴潰㨠癡爨ⴭ慷戭獴楣歹ⵯ晦獥琬〩㬠絽㰯獴祬放㱳瑹汥⁴祰攽≴數琯捳猢⁩搽≣畳瑯洭扡捫杲潵湤ⵣ獳∾੢潤礮捵獴潭ⵢ慣歧牯畮搠笠扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠⍤搳㌳㌻⁽਼⽳瑹汥㸊उ़獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾ਉउ癡爠摯挠㴠摯捵浥湴⹤潣畭敮瑅汥浥湴㬊उ।潣⹳整䅴瑲楢畴攨‧摡瑡⵵獥牡来湴✬慶楧慴潲⹵獥牁来湴
㬊उ㰯獣物灴㸊उ㰡ⴭ⁇汯扡氠獩瑥⁴慧
杴慧⹪猩‭⁇潯杬攠䅮慬祴楣猠ⴭ㸍਼獣物灴⁡獹湣⁳牣㴢桴瑰猺⼯睷眮杯潧汥瑡杭慮慧敲⹣潭⽧瑡术橳㽩搽啁ⴱ㠰㜷㌱㤶ⴱ∾㰯獣物灴㸍਼獣物灴㸍ਠ⁷楮摯眮摡瑡䱡祥爠㴠睩湤潷⹤慴慌慹敲⁼簠孝㬍ਠ⁦畮捴楯渠杴慧⠩筤慴慌慹敲⹰畳栨慲杵浥湴猩㭽ഊ†杴慧⠧橳✬敷⁄慴攨⤩㬍਍ਠ⁧瑡木❣潮晩朧Ⱐ❕䄭ㄸ〷㜳ㄹ㘭ㄧ⤻ഊ㰯獣物灴㸊़⽨敡搾ਊ㱢潤礠捬慳猽≰慧攭瑥浰污瑥ⵤ敦慵汴⁰慧攠灡来⵩搭㤷㘳⁰慧攭捨楬搠灡牥湴⵰慧敩搭㜶㤴⁣畳瑯洭扡捫杲潵湤⁩獮瑟灨潮攠楳彣潭灵瑥爠桡猭獩摥扡爠晵獩潮⵩浡来⵨潶敲猠晵獩潮⵰慧楮慴楯渭獩穩湧⁦畳楯渭扵瑴潮彴祰攭晬慴⁦畳楯渭扵瑴潮彳灡渭湯⁦畳楯渭扵瑴潮彧牡摩敮琭汩湥慲⁡癡摡⵩浡来⵲潬汯癥爭捩牣汥⵹敳⁡癡摡⵩浡来⵲潬汯癥爭祥猠慶慤愭業慧攭牯汬潶敲ⵤ楲散瑩潮⵬敦琠晵獩潮ⵢ潤礠汴爠晵獩潮⵳瑩捫礭桥慤敲漭瑡扬整⵳瑩捫礭桥慤敲漭浯扩汥⵳瑩捫礭桥慤敲漭浯扩汥⵳汩摩湧扡爠湯⵭潢楬攭瑯瑯瀠慶慤愭桡猭牥瘭獬楤敲⵳瑹汥猠晵獩潮ⵤ楳慢汥ⵯ畴汩湥⁦畳楯渭獵戭浥湵ⵦ慤攠浯扩汥⵬潧漭灯猭汥晴慹潵琭睩摥⵭潤攠慶慤愭桡猭扯硥搭浯摡氭獨慤潷⵮潮攠污祯畴⵳捲潬氭潦晳整ⵦ畬氠慶慤愭桡猭穥牯⵭慲杩渭潦晳整⵴潰⁦畳楯渭瑯瀭桥慤敲敮甭瑥硴ⵡ汩杮ⵣ敮瑥爠浯扩汥⵭敮甭摥獩杮⵭潤敲渠晵獩潮⵳桯眭灡杩湡瑩潮⵴數琠晵獩潮⵨敡摥爭污祯畴⵶㐠慶慤愭牥獰潮獩癥⁡癡摡ⵦ潯瑥爭晸⵮潮攠慶慤愭浥湵⵨楧桬楧桴⵳瑹汥ⵢ慲⁦畳楯渭獥慲捨ⵦ潲洭捬慳獩挠晵獩潮⵭慩渭浥湵⵳敡牣栭摲潰摯睮⁦畳楯渭慶慴慲⵳煵慲攠慶慤愭摲潰摯睮⵳瑹汥猠慶慤愭扬潧⵬慹潵琭污牧攠慶慤愭扬潧ⵡ牣桩癥⵬慹潵琭污牧攠慶慤愭桥慤敲⵳桡摯眭湯⁡癡摡⵭敮甭楣潮⵰潳楴楯渭汥晴⁡癡摡⵨慳⵭敧慭敮甭獨慤潷⁡癡摡⵨慳⵭慩湭敮甭摲潰摯睮ⵤ楶楤敲⁡癡摡⵨慳⵭潢楬攭浥湵⵳敡牣栠慶慤愭桡猭扲敡摣牵浢⵭潢楬攭桩摤敮⁡癡摡⵨慳⵴楴汥扡爭桩摥⁡癡摡⵨慳⵰慧楮慴楯渭灡摤楮朠慶慤愭晬祯畴⵭敮甭摩牥捴楯渭晡摥⁡癡摡ⵥ挭癩敷猭瘱∠摡瑡ⵡ睢⵰潳琭楤㴢㤷㘳∾ਉ़愠捬慳猽≳歩瀭汩湫⁳捲敥渭牥慤敲⵴數琢⁨牥昽∣捯湴敮琢㹓歩瀠瑯⁣潮瑥湴㰯愾ਊ़摩瘠楤㴢扯硥搭睲慰灥爢㸊उਉ़摩瘠楤㴢睲慰灥爢⁣污獳㴢晵獩潮⵷牡灰敲∾ਉउ㱤楶⁩搽≨潭攢⁳瑹汥㴢灯獩瑩潮㩲敬慴楶攻瑯瀺ⴱ灸㬢㸼⽤楶㸊उउउऊउउऊउ़桥慤敲⁣污獳㴢晵獩潮⵨敡摥爭睲慰灥爢㸊उउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵨敡摥爭瘴⁦畳楯渭汯杯ⵡ汩杮浥湴⁦畳楯渭汯杯⵬敦琠晵獩潮⵳瑩捫礭浥湵ⴠ晵獩潮⵳瑩捫礭汯杯ⴠ晵獩潮⵭潢楬攭汯杯ⴠ晵獩潮⵳瑩捫礭浥湵ⵯ湬礠晵獩潮⵨敡摥爭浥湵ⵡ汩杮ⵣ敮瑥爠晵獩潮⵭潢楬攭浥湵ⵤ敳楧渭浯摥牮∾ਉउउ਼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獥捯湤慲礭桥慤敲∠獴祬攽≰潳楴楯渺⁲敬慴楶攻∾ਉ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵲潷∾ਉ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭汯杯∠摡瑡⵭慲杩渭瑯瀽∰灸∠摡瑡⵭慲杩渭扯瑴潭㴢ば砢⁤慴愭浡牧楮⵬敦琽∰灸∠摡瑡⵭慲杩渭物杨琽∰灸∾ਉउ㱡⁣污獳㴢晵獩潮⵬潧漭汩湫∠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港∠㸊ਉउउ़ℭⴠ獴慮摡牤潧漠ⴭ㸊उ़業朠獲挽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲ㄯ〱⽧獯彬潧漮灮朢⁳牣獥琽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽵灬潡摳⼲〲ㄯ〱⽧獯彬潧漮灮朠ㅸ∠睩摴栽∱㌰∠桥楧桴㴢ㄳ〢⁡汴㴢䝥湥牡氠却慴楳瑩捳⁏晦楣攠潦⁖楥瑮慭⁌潧漢⁤慴愭牥瑩湡彬潧潟畲氽∢⁣污獳㴢晵獩潮⵳瑡湤慲搭汯杯∠⼾ਊउऊउउ़⽡㸊़⽤楶㸉उउउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵡ汩杮物杨琢㸊उउ㱮慶⁣污獳㴢晵獩潮⵳散潮摡特⵭敮產⁲潬攽≮慶楧慴楯渢⁡物愭污扥氽≓散潮摡特⁍敮產㸼畬⁩搽≭敮甭瑯瀭桥慤敲⵮慶楧慴楯渭癩∠捬慳猽≭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㜷〱∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来⁣畲牥湴⵰慧攭慮捥獴潲敮甭楴敭ⴷ㜰ㄢ†摡瑡⵩瑥洭楤㴢㜷〱∾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㹇槡뮛椠瑨槡뮇甼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯湡瘾㱮慶⁣污獳㴢晵獩潮⵭潢楬攭湡瘭桯汤敲⁦畳楯渭浯扩汥⵭敮甭瑥硴ⵡ汩杮⵬敦琢⁡物愭污扥氽≓散潮摡特⁍潢楬攠䵥湵∾㰯湡瘾उ़⽤楶㸊उ़⽤楶㸊㰯摩瘾਼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭桥慤敲⵳瑩捫礭桥楧桴∾㰯摩瘾਼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獴楣歹⵨敡摥爭睲慰灥爢㸠㰡ⴭ⁳瑡牴⁦畳楯渠獴楣歹⁨敡摥爠睲慰灥爠ⴭ㸊़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭桥慤敲∾ਉ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭牯眢㸊उऊ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵨敡摥爭捯湴敮琭㌭睲慰灥爢⁳瑹汥㴢摩獰污示晬數㬢㸊उ़栳⁣污獳㴢晵獩潮⵨敡摥爭瑡杬楮攢⁳瑹汥㴢晬數㨠ㄢ㸊उ़獰慮⁣污獳㴢瑡杬楮攭癩∾員뮔乇⁃ꑃ⁔䣡뮐乇⁋쎊㰯獰慮㸉़⽨㌾ਉ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獥捯湤慲礭浥湵⵳敡牣栢⁳瑹汥㴢摩獰污示晬數㬢㸊उ़湡瘠捬慳猽≦畳楯渭獥捯湤慲礭浥湵∠牯汥㴢湡癩条瑩潮∠慲楡⵬慢敬㴢卥捯湤慲礠䵥湵∾ਉउ㱵氠楤㴢浥湵⵬慮杵慧攭捨潯獥爭浥湵⵶椢⁣污獳㴢浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴷ㘹〭敮∠⁣污獳㴢污湧⵩瑥洠污湧⵩瑥洭㈠污湧⵩瑥洭敮慮札楴敭ⵦ楲獴敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭捵獴潭敮甭楴敭ⵯ扪散琭捵獴潭敮甭楴敭ⴷ㘹〭敮∠⁤慴愭捬慳獥猽≬慮札楴敭∠摡瑡⵩瑥洭楤㴢㜶㤰ⵥ渢㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港敮⽡扯畴ⵧ獯⽤敶敬潰浥湴⵨楳瑯特⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∠桲敦污湧㴢敮ⵇ䈢慮朽≥渭䝂∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾㱩浧⁳牣㴢⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡ⵃ桩汤ⵔ桥浥⽰潬祬慮术敮彇䈮灮朢⁡汴㴢䕮杬楳栢 㸼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾उ़⽮慶㸊उउ़景牭⁲潬攽≳敡牣栢⁣污獳㴢獥慲捨景牭⁦畳楯渭獥慲捨ⵦ潲洠⁦畳楯渭獥慲捨ⵦ潲洭捬慳獩挢整桯搽≧整∠慣瑩潮㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⼢㸊उ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獥慲捨ⵦ潲洭捯湴敮琢㸊ਉउऊउउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵳敡牣栭晩敬搠獥慲捨ⵦ楥汤∾ਉउउ㱬慢敬㸼獰慮⁣污獳㴢獣牥敮⵲敡摥爭瑥硴∾卥慲捨⁦潲㨼⽳灡渾ਉउउउउउउ㱩湰畴⁴祰攽≳敡牣栢⁶慬略㴢∠湡浥㴢猢⁣污獳㴢猢⁰污捥桯汤敲㴢卥慲捨⸮⸢⁲敱畩牥搠慲楡⵲敱畩牥搽≴牵攢⁡物愭污扥氽≓敡牣栮⸮∯㸊उउउउउ़⽬慢敬㸊उउ㰯摩瘾ਉउ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獥慲捨ⵢ畴瑯渠獥慲捨ⵢ畴瑯渢㸊उउ़楮灵琠瑹灥㴢獵扭楴∠捬慳猽≦畳楯渭獥慲捨⵳畢浩琠獥慲捨獵扭楴∠慲楡⵬慢敬㴢卥慲捨∠癡汵攽∦⍸昰〲㬢 㸊उउउउ़⽤楶㸊ਉउऊउ़⽤楶㸊ਊउऊउ㰯景牭㸊उउ㰯摩瘾ਉ㰯摩瘾ਊउउउउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵭潢楬攭浥湵⵩捯湳∾ਠ†††††††㱮慶⁣污獳㴢晵獩潮⵳散潮摡特⵭敮產⁲潬攽≮慶楧慴楯渢⁡物愭污扥氽≓散潮摡特⁍敮產㸊††††††††††††㱵氠楤㴢浥湵⵬慮杵慧攭捨潯獥爭浥湵⵶椭ㄢ⁣污獳㴢浥湵∾㱬椠†捬慳猽≬慮札楴敭慮札楴敭ⴲ慮札楴敭ⵥ渠污湧⵩瑥洭晩牳琠浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭㜶㤰ⵥ渢†摡瑡ⵣ污獳敳㴢污湧⵩瑥洢⁤慴愭楴敭⵩搽∷㘹〭敮∾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽥港慢潵琭杳漯摥癥汯灭敮琭桩獴潲礯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢⁨牥晬慮朽≥渭䝂∠污湧㴢敮ⵇ䈢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㸼業朠獲挽∯睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愭䍨楬搭周敭支灯汹污湧⽥湟䝂⹰湧∠慬琽≅湧汩獨∠⼾㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸠††††††††㰯湡瘾ਉउउउ㱡⁨牥昽∣∠捬慳猽≦畳楯渭楣潮⁡睢⵩捯渭扡牳∠慲楡⵬慢敬㴢呯杧汥潢楬攠浥湵∠慲楡ⵥ硰慮摥搽≦慬獥∾㰯愾ਉऊउउ़愠桲敦㴢⌢⁣污獳㴢晵獩潮⵩捯渠慷戭楣潮⵳敡牣栢⁡物愭污扥氽≔潧杬攠浯扩汥⁳敡牣栢㸼⽡㸊उਉऊउ़⽤楶㸊उऊउउ़⽤楶㸊़⽤楶㸊़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獥捯湤慲礭浡楮⵭敮產㸊उ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵲潷∾ਉउ㱮慶⁣污獳㴢晵獩潮⵭慩渭浥湵∠慲楡⵬慢敬㴢䵡楮⁍敮產㸼畬⁩搽≭敮甭浡楮⵭敮甭癩∠捬慳猽≦畳楯渭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴷ㐱㠢†捬慳猽≵湣汩捫慢汥敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭捵獴潭敮甭楴敭ⵯ扪散琭捵獴潭敮甭楴敭⵨慳ⵣ桩汤牥渠浥湵⵩瑥洭㜴ㄸ⁦畳楯渭摲潰摯睮⵭敮產†摡瑡ⵣ污獳敳㴢畮捬楣歡扬攢⁤慴愭楴敭⵩搽∷㐱㠢㸼愠⁨牥昽∣∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㹄쎢渠珡뮑⁶쎠慯⃄釡뮙湧㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢獵戭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈳㜢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㌷⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港摡渭獯⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䓃ꉮ⁳鄼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㠲㐴∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴸ㈴㐠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽬慯ⵤ潮术∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹌慯⃄釃듌ꍮ朠癩蝣쎠洼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㜴ㄹ∠⁣污獳㴢畮捬楣歡扬攠浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴷ㐱㤠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭浥湵∠⁤慴愭捬慳獥猽≵湣汩捫慢汥∠摡瑡⵩瑥洭楤㴢㜴ㄹ∾㱡†桲敦㴢⌢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾哃ꁩ桯ꍮⁱ痡뮑挠杩愠盃ꀠ瓃ꁩ⁣棃굮格⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≳畢⵭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㠲㐵∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴸ㈴㔠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽴慩⵫桯慮⵱畯挭杩愯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹔쎠椠歨濡몣渠煵酣⁧楡㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈴㘢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㐶⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港湧慮⵨慮札扡漭桩敭⵶愭瑨甭捨椭湧慮⵳慣栯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹎柃ꉮ⁨쎠湧Ⱐ拡몣漠桩荭⁶쎠⁴桵⁣桩柃ꉮ⁳쎡捨㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴷ㐲〢†捬慳猽≵湣汩捫慢汥敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭捵獴潭敮甭楴敭ⵯ扪散琭捵獴潭敮甭楴敭⵨慳ⵣ桩汤牥渠浥湵⵩瑥洭㜴㈰⁦畳楯渭摲潰摯睮⵭敮產†摡瑡ⵣ污獳敳㴢畮捬楣歡扬攢⁤慴愭楴敭⵩搽∷㐲〢㸼愠⁨牥昽∣∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㹋楮栠瓡몿㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢獵戭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈴㤢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㐹⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港湯湧⵬慭⵮杨楥瀭癡⵴桵礭獡港∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹎쎴湧Ⱐ䳃ꉭ杨槃꫌ꍰ⁶懌耠周痌襹⁳懌襮㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈳㠢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㌸⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港摡甭瑵⵶愭硡礭摵湧⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾쒐쎢첀甠瓆뀠癡첀⁘쎢礠擆냌ꍮ朼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㠲㌶∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴸ㈳㘠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽣潮札湧桩数⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䏃둮朠湧桩蝰㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈴〢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㐰⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港摯慮栭湧桩数⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䑯慮栠湧桩쎪첣瀼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㠲㔱∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴸ㈵ㄠ晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽴桵潮札浡椭摩捨⵶甯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹔棆냆ꅮ朠浡첣椠癡첀⁄槌ꍣ栠癵첣㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈵㈢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㔲⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩愯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹔棡뮑湧쎪⁇槃ꄼ⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㜴㈱∠⁣污獳㴢畮捬楣歡扬攠浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴷ㐲ㄠ晵獩潮ⵤ牯灤潷渭浥湵∠⁤慴愭捬慳獥猽≵湣汩捫慢汥∠摡瑡⵩瑥洭楤㴢㜴㈱∾㱡†桲敦㴢⌢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾壃ꌠ棡뮙椠淃둩⁴狆냡뮝湧⁶쎠⃄釆ꅮ⁶謠棃ꁮ栠捨쎭湨㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢獵戭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈴㌢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㐳⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩慯ⵤ畣⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䝩쎡漠擡뮥挼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㠲㔳∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴸ㈵㌠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽹⵴攭浵挭獯湧ⵤ慮ⵣ甭癡渭桯愭瑨攭瑨慯⵴牡琭瑵ⵡ渭瑯慮⵸愭桯椭癡⵭潩⵴牵潮术∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹙⁴뼬ꥣ⁳酮朠擃ꉮ⁣우Ⱐ盄荮⁨쎳愬⁴棡뮃⁴桡漬⁴狡몭琠瓡뮱⁡渠瑯쎠渠磃ꌠ棡뮙椠盃ꀠ淃둩⁴狆냡뮝湧㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈴ㄢ†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㐱⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港摯渭癩⵨慮栭捨楮栭摡琭摡椭癡⵫桩⵨慵⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾쒐욡渠盡뮋⁨쎠湨⁣棃굮栬⃄郡몥琠쒑慩⁶쎠⁋棃괠棡몭甼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㜴㈲∠⁣污獳㴢畮捬楣歡扬攠浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴷ㐲㈠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭浥湵∠⁤慴愭捬慳獥猽≵湣汩捫慢汥∠摡瑡⵩瑥洭楤㴢㜴㈲∾㱡†桲敦㴢⌢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾員뮕湧⃄酩腵⁴牡㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢獵戭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈵㘢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㔶⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港瑯湧ⵤ楥甭瑲愭摡渭獯⵶愭湨愭漯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠擃ꉮ⁳鄠盃ꀠ湨쎠⃡뮟㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈵㐢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㔴⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港瑯湧ⵤ楥甭瑲愭湯湧⵴桯渭湯湧⵮杨楥瀭癡⵴桵礭獡港∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠滃둮朠瑨쎴測쎴湧杨槡뮇瀠盃ꀠ瑨Ꝺ⁳ꍮ㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴸ㈵㔢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㠲㔵⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港瑯湧ⵤ楥甭瑲愭歩湨⵴支∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠歩湨⁴뼼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯汩㸼⽵氾㰯湡瘾㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵭潢楬攭湡癩条瑩潮∾㱵氠楤㴢浥湵⵭潢楬攭浡楮⵭敮甭癩∠捬慳猽≦畳楯渭浯扩汥⵭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㜢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠捵牲敮琭灡来ⵡ湣敳瑯爠捵牲敮琭浥湵ⵡ湣敳瑯爠捵牲敮琭浥湵⵰慲敮琠捵牲敮琭灡来⵰慲敮琠捵牲敮瑟灡来彰慲敮琠捵牲敮瑟灡来彡湣敳瑯爠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴲ㐱㜷⁦畳楯渭摲潰摯睮⵭敮產†摡瑡⵩瑥洭楤㴢㈴ㄷ㜢㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩潩⵴桩敵⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾䝩魩⁴桩蝵㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢獵戭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㜸∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来⁣畲牥湴⵭敮甭楴敭⁰慧敟楴敭⁰慧攭楴敭ⴹ㜶㌠捵牲敮瑟灡来彩瑥洠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㠠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯汩捨⵳甭灨慴⵴物敮⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䳡뮋捨⁳괠灨쎡琠瑲槡뮃渼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㤢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㤠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯捨畣⵮慮札湨楥洭癵⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䍨ꥣ쒃湧桩蝭⁶ꔼ⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄸㄢ†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄸㄠ晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯獯ⵤ漭瑯ⵣ桵振∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹓욡⃄釡뮓⁴锠捨ꥣ㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㠰∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㐱㠰⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩潩⵴桩敵⽤楡ⵣ桩⵬楥渭桥⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾쒐譡⁣棡뮉槃ꩮ⁨蜼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄵ㘢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭捵獴潭敮甭楴敭ⵯ扪散琭捵獴潭敮甭楴敭⵨慳ⵣ桩汤牥渠浥湵⵩瑥洭㈴ㄵ㘠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭浥湵∠⁤慴愭楴敭⵩搽∲㐱㔶∾㱡†桲敦㴢⌢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾䓃ꉮ⁳鄠盃ꀠ污漠쒑饮朼⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≳畢⵭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄵ㜢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄵ㜠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽤慮⵳漯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹄쎢渠珡뮑㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㔸∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㐱㔸⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港污漭摯湧⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾䱡漠쒑쎴첣湧⁶槡뮇挠泃ꁭ㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㔹∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴲ㐱㔹⁦畳楯渭摲潰摯睮⵭敮產†摡瑡⵩瑥洭楤㴢㈴ㄵ㤢㸼愠⁨牥昽∣∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㹔쎠椠歨濡몣渠煵酣⁧楡⁶쎠⁴쎠椠捨쎭湨㰯獰慮㸼⽡㸼畬⁣污獳㴢獵戭浥湵∾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㘰∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㐱㘰⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港瑡椭歨潡渭煵潣ⵧ楡⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾哃ꁩ桯ꍮⁱ痡뮑挠杩愼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄶㄢ†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄶㄠ晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽮条渭桡湧ⵢ慯⵨楥洭癡⵴桵ⵣ桩⵮条渭獡捨⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾乧쎢渠棃ꁮ本⁢ꍯ⁨槡뮃洠盃ꀠ瑨甠捨椠湧쎢渠珃ꅣ格⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㈢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭捵獴潭敮甭楴敭ⵯ扪散琭捵獴潭敮甭楴敭⵨慳ⵣ桩汤牥渠浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㈠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭浥湵∠⁤慴愭楴敭⵩搽∲㐱㘲∾㱡†桲敦㴢⌢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渠捬慳猽≭敮甭瑥硴∾䭩湨⁴뼼⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≳畢⵭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㌢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㌠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽮潮札污洭湧桩数⵶愭瑨畹⵳慮⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾仃둮本⁌쎢洠湧桩쎪첣瀠癡첀⁔桵첉礠獡첉渼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㐢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㐠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽤慵⵴甭癡⵸慹ⵤ畮术∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㻄郃ꋌ聵⁴우⁶懌耠壃ꉹ⁤우첣湧㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㘵∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㐱㘵⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港捯湧⵮杨楥瀯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹃쎴湧杨槡뮇瀼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㘢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㘠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽤潡湨⵮杨楥瀯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹄潡湨杨槃꫌ꍰ㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㘷∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㐱㘷⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港瑨畯湧⵭慩ⵤ楣栭癵⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾周우욡湧懌ꍩ⁶懌耠䑩첣捨⁶痌ꌼ⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㠢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄶ㠠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楡⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾周酮朠毃ꨠ䝩쎡㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㘹∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴲ㐱㘹⁦畳楯渭摲潰摯睮⵭敮產†摡瑡⵩瑥洭楤㴢㈴ㄶ㤢㸼愠⁨牥昽∣∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㹘쎣⁨饩쎴椠瑲우鵮朠盃ꀠ쒑욡渠盡뮋⁨쎠湨⁣棃굮格⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≳畢⵭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ〢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ〠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楡漭摵振∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㹇槃ꅯ⁤ꕣ㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㜱∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㐱㜱⁦畳楯渭摲潰摯睮⵳畢浥湵∠㸼愠⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港礭瑥⵭畣⵳潮札摡渭捵⵶慮⵨潡⵴桥⵴桡漭瑲慴⵴甭慮⵴潡渭硡⵨潩⵶愭浯椭瑲畯湧⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾夠瓡몿Ⱐ淡뮩挠珡뮑湧⁤쎢渠揆뀬⁶쒃渠棃덡Ⱐ瑨茠瑨慯Ⱐ瑲굴⁴넠慮⁴濃ꁮ⁸쎣⁨饩⁶쎠쎴椠瑲우鵮朼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㈢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㈠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽤潮⵶椭桡湨ⵣ桩湨ⵤ慴ⵤ慩⵶愭歨椭桡甯∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮㻄郆ꅮ⁶謠棃ꁮ栠捨쎭湨Ⱐ쒐ꕴ⃄酡椠盃ꀠ䭨쎭⁨굵㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽬椾㱬椠⁩搽≭敮甭楴敭ⴲ㐱㜳∠⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭潢橥捴ⵣ畳瑯洠浥湵⵩瑥洭桡猭捨楬摲敮敮甭楴敭ⴲ㐱㜳⁦畳楯渭摲潰摯睮⵭敮產†摡瑡⵩瑥洭楤㴢㈴ㄷ㌢㸼愠⁨牥昽∣∠捬慳猽≦畳楯渭扡爭桩杨汩杨琢㸼獰慮⁣污獳㴢浥湵⵴數琢㹔镮朠쒑槡뮁甠瑲愼⽳灡渾㰯愾㱵氠捬慳猽≳畢⵭敮產㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㐢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㐠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽴潮札摩敵⵴牡ⵤ慮⵳漭癡⵮桡ⵯ⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾員뮕湧⃄酩腵⁴牡⁤쎢渠珡뮑⁶쎠棃ꀠ鼼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㔢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㔠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽴潮札摩敵⵴牡⵮潮札瑨潮⵮潮札湧桩数⵶愭瑨畹⵳慮⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾員뮕湧⃄酩腵⁴牡쎴湧⁴棃둮Ⱐ滃둮朠湧桩蝰⁶쎠⁴棡뮧礠珡몣渼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸼汩†楤㴢浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㘢†捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㈴ㄷ㘠晵獩潮ⵤ牯灤潷渭獵扭敮產‾㱡†桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽴潮札摩敵⵴牡⵫楮栭瑥⼢⁣污獳㴢晵獩潮ⵢ慲⵨楧桬楧桴∾㱳灡渾員뮕湧⃄酩腵⁴牡楮栠瓡몿㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾㰯畬㸼⽬椾㰯畬㸼⽤楶㸊㱮慶⁣污獳㴢晵獩潮⵭潢楬攭湡瘭桯汤敲⁦畳楯渭浯扩汥⵭敮甭瑥硴ⵡ汩杮⵬敦琢⁡物愭污扥氽≍慩渠䵥湵⁍潢楬攢㸼⽮慶㸊ਉउ਼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭捬敡牦楸∾㰯摩瘾਼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭浯扩汥⵭敮甭獥慲捨∾ਉउ㱦潲洠牯汥㴢獥慲捨∠捬慳猽≳敡牣桦潲洠晵獩潮⵳敡牣栭景牭†晵獩潮⵳敡牣栭景牭ⵣ污獳楣∠浥瑨潤㴢来琢⁡捴楯渽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港∾ਉउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵳敡牣栭景牭ⵣ潮瑥湴∾ਊउउਉउ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭獥慲捨ⵦ楥汤⁳敡牣栭晩敬搢㸊उउ़污扥氾㱳灡渠捬慳猽≳捲敥渭牥慤敲⵴數琢㹓敡牣栠景爺㰯獰慮㸊उउउउउउ़楮灵琠瑹灥㴢獥慲捨∠癡汵攽∢慭攽≳∠捬慳猽≳∠灬慣敨潬摥爽≓敡牣栮⸮∠牥煵楲敤⁡物愭牥煵楲敤㴢瑲略∠慲楡⵬慢敬㴢卥慲捨⸮⸢⼾ਉउउउउउ㰯污扥氾ਉउ़⽤楶㸊उउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵳敡牣栭扵瑴潮⁳敡牣栭扵瑴潮∾ਉउउ㱩湰畴⁴祰攽≳畢浩琢⁣污獳㴢晵獩潮⵳敡牣栭獵扭楴⁳敡牣桳畢浩琢⁡物愭污扥氽≓敡牣栢⁶慬略㴢☣硦〰㈻∠⼾ਉउउउउ㰯摩瘾ਊउउਉउ㰯摩瘾ਊਉउਉ़⽦潲派ਉ़⽤楶㸊उ㰯摩瘾ਉ㰯摩瘾਼⽤楶㸠㰡ⴭ⁥湤⁦畳楯渠獴楣歹⁨敡摥爠睲慰灥爠ⴭ㸊उउ㰯摩瘾ਉउ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭捬敡牦楸∾㰯摩瘾ਉउ㰯桥慤敲㸊उउउउਉउउउ㱤楶⁩搽≳汩摥牳ⵣ潮瑡楮敲∠捬慳猽≦畳楯渭獬楤敲⵶楳楢楬楴礢㸊उउ़⽤楶㸊उउਉउउਉउउउਉउਉउउ़浡楮⁩搽≭慩渢⁣污獳㴢捬敡牦楸•㸊उउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵲潷∠獴祬攽∢㸊㱳散瑩潮⁩搽≣潮瑥湴∠獴祬攽≦汯慴㨠物杨琻∾ਉउउ㱤楶⁩搽≰潳琭㤷㘳∠捬慳猽≰潳琭㤷㘳⁰慧攠瑹灥⵰慧攠獴慴畳⵰畢汩獨⁨敮瑲礢㸊उऊउऊउ़摩瘠捬慳猽≰潳琭捯湴敮琢㸊उउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵦ畬汷楤瑨⁦畬汷楤瑨ⵢ潸⁦畳楯渭扵楬摥爭牯眭ㄠ湯湨畮摲敤⵰敲捥湴ⵦ畬汷楤瑨潮⵨畮摲敤⵰敲捥湴⵨敩杨琭獣牯汬楮朢⁳瑹汥㴢ⴭ慷戭扯牤敲⵲慤極猭瑯瀭汥晴㨰灸㬭ⵡ睢ⵢ潲摥爭牡摩畳⵴潰⵲楧桴㨰灸㬭ⵡ睢ⵢ潲摥爭牡摩畳ⵢ潴瑯洭物杨琺ば砻ⴭ慷戭扯牤敲⵲慤極猭扯瑴潭⵬敦琺ば砻∠㸼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭扵楬摥爭牯眠晵獩潮⵲潷∾㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵬慹潵琭捯汵浮⁦畳楯湟扵楬摥牟捯汵浮⁦畳楯渭扵楬摥爭捯汵浮ⴰ⁦畳楯湟扵楬摥牟捯汵浮弱弱‱弱⁦畳楯渭潮攭晵汬⁦畳楯渭捯汵浮ⵦ楲獴⁦畳楯渭捯汵浮⵬慳琢⁳瑹汥㴢ⴭ慷戭执⵳楺攺捯癥爻∾㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵣ潬畭渭睲慰灥爠晵獩潮ⵣ潬畭渭桡猭獨慤潷⁦畳楯渭晬數ⵣ潬畭渭睲慰灥爭汥条捹∾㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵴數琠晵獩潮⵴數琭ㄢ㸼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼戾么깎䜠䍈뙎䜠쒐욯鱎䜠䳡뮊䍈⁓갠偈쎁吠呒䧡뮂丠囃耠么깎䜠呈쎀么⁔끕⁃ꙁ⁎䟃聎䠠呈過䜠䯃訠噉虔⁎䅍⁑啁⁔꩎䜠呈鱉⁋눼⽢㸼⽰㸊㱰㸼獴牯湧㹉⸠么깎䜠䍈뙎䜠쒐욯鱎䜠䳡뮊䍈⁓갠偈쎁吠呒䧡뮂为㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乧慹⁴牯湧⁴棡뮝椠杩慮⃄釡몧甠揃ꅣ栠淡몡湧魩⁴棃ꁮ栠揃둮本⁴牯湧痃둮⁶쎠渠歨쎳棄荮⁣ꝡ⁴棡뮝椠毡뮳⁣棡뮑湧⁴棃뤠瑲潮朠杩띣杯쎠椬柃ꁹ‶⁴棃ꅮ朠㔠滄荭‱㤴㘬⁃棡뮧⁴譣栠䣡뮓⁃棃괠䵩湨Ⱐ䍨꜠瓡뮋捨⁃棃굮栠灨꜠泃ꉭ⁴棡뮝椠滆냡뮛挠噩蝴⁎慭⁄쎢渠捨꜠䏡뮙湧⁨濃ꀠ쒑쎣쎽⁳꽣蝮栠珡뮑‶ㄯ卌ⁱ畹⃄釡뮋湨⁢餠淃ꅹ⁴锠捨ꥣ⁣ꝡ⁂餠煵酣⁤쎢渠歩湨⁴뼠柡뮓洠揃ꅣ⁰棃뉮本⁢慮Ⱐ湨愠瑲녣⁴桵饣Ⱐ瑲潮朠쒑쎳⁣쎳⁎桡⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洮⃄郡뮃⁧桩棡뮛⁳쎢甠珡몯挠揃둮朠욡渠握뮧愠䋃ꅣ⁈錠盄ꤠ쒑ꅩ⃄釡뮑椠盡뮛椠煵쎡⁴狃걮栠磃ꉹ⁤녮朠盃ꀠ瑲우齮朠瑨쎠湨⁣ꝡ柃ꁮ栠瑨酮朠毃ꨬ⃄釡뮃⁰棃뤠棡뮣瀠盡뮛椠瑨녣⁴뼠泡뮋捨⁳괬⁶쎠⃄釆냡뮣挠珡뮱⃄釡뮓湧⃃봠握뮧愠周꜠瓆냡뮛湧⁃棃굮棂ꀠ灨꜠滆냡뮛挠䏡뮙湧⁨쎲愠壃ꌠ棡뮙椠䍨꜠湧棄ꥡ⁖槡뮇琠乡洮⁎柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ쒑쎣ꕹ柃ꁹ‶⁴棃ꅮ朠㔠滄荭‱㤴㘠泃ꀠ湧쎠礠瑨쎠湨군柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䍨槡뮃甠瑨敯⁓꽣蝮栠㘱⽓䰠湧쎠礠㘠瑨쎡湧‵쒃洠ㄹ㐶Ⱐ䋡뮙⁴狆냡뮟湧⁂餠兵酣⁤쎢渠䭩湨⁴뼠쒑쎣쎽⁎杨謠쒑譮栠湧쎠礠㈸⁴棃ꅮ朠㔠滄荭‱㤴㘠盡뮁⁴锠捨ꥣ⁎桡⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠盡뮛椠湨꽮朠满뮙椠摵湧⁣棃굮栠獡甠쒑쎢礠㨼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾㱳瑲潮朾쒐槡뮁甠瑨ꤠ湨ꕴ›⁎慹⁴锠捨ꥣ饴⁎桡⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠灨ꔠ瑨痡뮙挠盃ꁯ⁂餠兵酣⁤쎢渠䭩湨⁴뼠盃ꀠ쒑띴⁤우魩ⁱ畹腮⃄酩腵桩荮⁣ꝡ⁇槃ꅭ⃄釡뮑挠摯⁳꽣蝮栠握뮭⁴桥漠泡뮝椠쒑脠湧棡뮋⁣ꝡ⁂餠瑲우齮朠䋡뮙⁑痡뮑挠擃ꉮ⁋楮栠瓡몿⸼⽳瑲潮朾㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㻄適腵⁴棡뮩⁨慩›⁎桩蝭⁶ꔠ握뮧愠乨愠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⃄釡뮋湨棆뀠獡甠滃ꁹ㨼⽳瑲潮朾㰯瀾਼潬⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾਼汩㹓우甠瓡몧洠盃ꀠ瑨甠瑨군棡뮯湧⁴쎠椠汩蝵⁶쎠棡뮯湧⁣潮⁳鄠揃댠汩쎪渠煵慮⃄釡몿渠盡몥渠쒑脠磃ꌠ棡뮙椬楮栠瓡몿⁨慹⁶쒃渠桯쎡⸼⽬椾਼汩㻂ꁘ痡몥琠拡몣渠湨꽮朠珃ꅣ栠盡뮁⁴棡뮑湧쎪㰯汩㸊㱬椾䭩荭⁳濃ꅴ⁣쎡挠揃둮朠瑹⁢ꍯ⁨槡뮃洠噩蝴⁎慭⁨慹⁨ꍩ杯ꅩ⸼⽬椾਼⽯氾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㻄適腵⁴棡뮩″㨠乨愠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⁣쎳⁴棡뮃槃ꩮꅣ⁴棡몳湧⁶魩⁣쎡挠揆ꄠ煵慮⁔棡뮑湧쎪⁣ꝡ⁣쎡挠䋡뮙Ⱐ揃ꅣ댠盃ꀠ揃ꅣ⁴襮栠盃ꀠ揃ꅣ⁣쎴湧⁳鼠歨쎡挠쒑茠珆끵⁴ꝭ⁴쎠椠汩蝵⁣Ꝯ⁴桩뽴⸼⽳瑲潮朾㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㻄適腵⁴棡뮩⁴우㨠乨愠周酮朠毃ꨠ柡뮓洠揃댠扡⁰棃뉮本桩蝭⁶ꔠ쒑譮栠獡甠쒑쎢示㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱯氾਼汩⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾偨쎲湧棡몥琠⡰棃뉮朠䣃ꁮ栠捨쎭湨⤠捯椠盡뮁棃ꉮ⁶槃ꩮⰠ毡몿⁴濃ꅮⰠ盡몭琠汩蝵Ⱐ泆끵⁴狡뮯⁣쎴湧⁶쒃測⁸痡몥琠拡몣渠揃ꅣ⁳쎡捨⁢쎡漮㰯汩㸊㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹐棃뉮朠湨쎬㨠周酮朠毃ꨠ擃ꉮ⁳鄬⁶쒃渠桯쎡Ⱐ捨쎭湨⁴狡뮋㰯汩㸊㱬椠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹐棃뉮朠扡㨠周酮朠毃ꨠ歩湨⁴뼬⁴쎠椠捨쎭湨㰯汩㸊㰯潬㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乧쎠礠㜠瑨쎡湧‶쒃洠ㄹ㐶⁴桥漠쒑脠湧棡뮋⁣ꝡ⁂餠瑲우齮朠䋡뮙⁑痡뮑挠擃ꉮ⁋楮栠瓡몿Ⱐ䍨꜠瓡뮋捨⁈錠䍨쎭⁍楮栠毃봠叡몯挠泡뮇湨⁳鄠㤸⽓䰠握뮭⃃둮朠乧畹蕮⁔桩蝵⁌쎢甠杩꼠捨ꥣ⁇槃ꅭ⃄釡뮑挠乨愠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾㱳瑲潮朾乧쎠礠㈵⁴棃ꅮ朠㐠滄荭‱㤴㤠䍨꜠瓡뮋捨⁈錠䍨쎭⁍楮栠毃봠㈠珡몯挠泡뮇湨㨼⽳瑲潮朾㰯瀾਼畬⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾਼汩㹓꽣蝮栠珡뮑″㌯卌⁳쎡琠湨군⁎桡⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠盃ꁯ⁐棡뮧⁃棡뮧⁴譣格⽬椾਼汩㹓꽣蝮栠珡뮑″㌯卌㰯汩㸊㱬椾叡몯挠泡뮇湨⁳鄠㌴⽓䰠握뮭⃃둮朠乧畹蕮⁔桩蝵⁌쎢甠杩꼠捨ꥣ⁇槃ꅭ⃄釡뮑挠乨愠周酮朠毃ꨠ瑲潮朠䍨꜠瓡뮋捨⁰棡뮧⸼⽬椾਼⽵氾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎柃ꁹ‱⁴棃ꅮ朠㜠滄荭‱㤵〬⁃棡뮧⁴譣栠䣡뮓⁃棃괠䵩湨쎽⁓꽣蝮栠ㄲ㐯卌⁢쎣椠拡뮏⁓꽣蝮栠珡뮑″㌯卌柃ꁹ′㔠瑨쎡湧‴쒃洠ㄹ㐹⁶쎠⁓꽣蝮栠珡뮑″㐯卌柃ꁹ′㔠瑨쎡湧‴쒃洠ㄹ㐹Ⱐ煵秡몿琠쒑譮栠鰠䷡뮙琠瓡뮕⁣棡뮩挠瓡몡洠瑨鵩슠⃄釡뮃⁴桥漠擃땩⁣쎴湧⁶槡뮇挠瑨酮朠毃ꨠ珡몽⁤漠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧⃡몥渠쒑譮棢肝⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乧쎠礠㤠瑨쎡湧‸쒃洠ㄹ㔰Ⱐ偨쎳⁔棡뮧⁴우魮朠偨ꅭ⁖쒃渠쒐鍮朠瑨慹띴⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧Ⱐ牡⁎杨謠쒑譮栠珡뮑″㠯呔朠瑨쎠湨군⁰棃뉮朠周酮朠毃ꨠ瑲潮朠囄荮⁰棃뉮朠周꜠瓆냡뮛湧⁰棡뮧⁤漠쎴湧⁌우욡湧⁄畹쎪渠䳡몡挠泃ꁭ⁴狆냡뮟湧⁰棃뉮朮⁐棃뉮朠周酮朠毃ꨠ揃댠湨槡뮇洠盡뮥㨼⽰㸊㱯氾਼汩㹔桵⁴棡몭瀠盃ꀠ磡몿瀠쒑띴棡뮯湧⁴쎠椠汩蝵⁴棡뮑湧쎪⁣ꝡ⁣쎡挠䋡뮙⁶쎠⁣쎡挠嗡뮷⁢慮⁨쎠湨⁣棃굮栠歨쎡湧⁣桩뽮슠⃄釡뮋愠灨우욡湧⸼⽬椾਼汩㹇槃며⁣쎡挠䋡뮙⁶쎠⁣쎡挠嗡뮷⁢慮⁨쎠湨⁣棃굮栠歨쎡湧⁣桩뽮⁴锠捨ꥣ⁶쎠⁨우魮朠擡몫渠瑨敯⁤쎵椠揃둮朠瓃ꅣ⁴棡뮑湧쎪⸼⽬椾਼⽯氾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎柃ꁹ′〠瑨쎡湧′쒃洠ㄹ㔶Ⱐ周꜠瓆냡뮛湧⁃棃굮栠灨꜠쒑쎣⁢慮⁨쎠湨⃄適腵蜠珡뮑‶㤵⽔呧⁶脠瓡뮕⁣棡뮩挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧Ⱐ揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠瑨酮朠毃ꨠ쒑譡⁰棆냆ꅮ朠盃ꀠ揃ꅣ⁴锠捨ꥣ⁴棡뮑湧쎪⁣쎡挠䋡뮙⁣ꝡ우魣⁖槡뮇琠乡洠䓃ꉮ⁣棡뮧⁃饮朠桯쎠⸠呲潮朠쒐槡뮁甠泡뮇‶㤵⽔呧⁣쎳⁧桩㨼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乡礠瑨쎠湨군⁃ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁔牵湧⃆냆ꅮ朠瑲潮朠ꙹ⁢慮⁋뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣⁣ꝡ우魣⁖槡뮇琠乡洠擃ꉮ⁣棡뮧⁣饮朠桯쎠Ⱐ揃ꅣ⁂慮⁔棡뮑湧쎪⃄釡뮋愠灨우욡湧Ⱐ揃ꅣ⁴锠捨ꥣ⁴棡뮑湧쎪⃡뮟⁣쎡挠䋡뮙Ⱐ揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠磃괠湧桩蝰⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䏡뮥挠周酮朠毃ꫂꀠ呲畮朠우욡湧⁶쎠⁣쎡挠揆ꄠ煵慮⁔棡뮑湧쎪⃡뮟⃄釡뮋愠灨우욡湧쎠饴⁨蜠瑨酮朠瑨酮朠湨ꕴⰠ瓡몭瀠瑲畮朮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹃ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁔牵湧⃆냆ꅮ朠瑲潮朠嗡뮷⁢慮⁋뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣Ⱐ滆냡뮛挠噩蝴⁎慭⁤쎢渠捨꜠握뮙湧⁨濃ꀠ泃ꀠ淡뮙琠揆ꄠ煵慮⁣ꝡ⁎棃ꀠ滆냡뮛挠쒑茠泃ꍮ栠쒑ꅯ⁴棡뮑湧棡몥琠盃ꀠ瓡몭瀠瑲畮朠淡뮍椠癩蝣⁴棡뮑湧쎪⁶쎠뼠瑯쎡渠瑲潮朠滆냡뮛挠噩蝴⁎慭⁤쎢渠捨꜠握뮙湧⁨濃ꀮ㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎桩蝭⁶ꔠ捨꜠秡몿甠握뮧愠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧쎠⁳우甠瓡몧洬⁴桵⁴棡몭瀬杨槃ꩮ⁣ꥵ⁶쎠⃄釡뮇⁴狃걮栠䍨쎭湨⁰棡뮧棡뮯湧⁴쎠椠汩蝵⁴棡뮑湧쎪⁣棃굮栠磃ꅣⰠ灨쎢渠瓃굣栠淡뮙琠揃ꅣ栠歨潡⁨赣⃄釡뮃⁣쎳⁴棡뮃쎪甠쒑우ꍣⁱ痃ꄠ瑲쎬湨⁴棡뮱挠桩蝮뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣Ⱐ珡뮱⁰棃ꅴ⁴物荮楮栠瓡몿⁶쎠⁶쒃渠桯쎡⁴牯湧우魣Ⱐ湨꽮朠湧痡뮓渠瓃ꁩ杵秃ꩮ⁶쎠⁣쎡捨⁳괠擡뮥湧⁴쎠椠湧畹쎪渠쒑쎳Ⱐ瓡뮷蜠灨쎡琠瑲槡뮃渠握뮧愠揃ꅣ柃ꁮ栠歩湨⁴뼬⁶쒃渠桯쎡⁶쎠ꥣ⃄釡뮙⁰棃ꅴ⁴物荮⁣ꝡ⁴꭮朠湧쎠湨⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧⁴ꅭ⁴棡뮝椠柡뮓洠揃ꅣ⁰棃뉮机⁔棡뮑湧쎪⁔镮朠棡뮣瀻⁔棡뮑湧쎪⁎쎴湧杨槡뮇瀻⁔棡뮑湧쎪⁃쎴湧杨槡뮇瀬⁖굮⁴ꍩ㬠周酮朠毃ꨠ周우욡湧杨槡뮇瀠哃ꁩ⁣棃굮栻⁔棡뮑湧쎪⁖쒃渠桯쎡Ⱐ杩쎡漠擡뮥挬⁙⁴뼬⁄쎢渠珡뮑Ⱐ䱡漠쒑饮朮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎柃ꁹ‸⁴棃ꅮ朠㐠滄荭‱㤵㜬⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧⁲愠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠ㄴ㈭呔朠煵礠쒑譮栠泡몡椠瓡뮕⁣棡뮩挬桩蝭⁶ꔠ握뮧愠揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠瑨酮朠毃ꨠ揃ꅣ⁣ꕰ슠⁣쎡挠湧쎠湨Ⱐ拃ꍩ⁢輠쒐槡뮁甠泡뮇⁳鄠㘹㔭⁔呧柃ꁹ′〭′ⴠㄹ㔶⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾㱳瑲潮朾囡뮁⁴锠捨ꥣ⁴棡뮑湧쎪›⁂餠淃ꅹ⁴棡뮑湧쎪⁣쎡挠握몥瀠揃ꅣ柃ꁮ栠柡뮓洠揃댺㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱯氠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸊㱬椾䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧
呲潮朠嗡뮷⁢慮⁋뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣⤼⽬椾਼汩㹃쎡挠䍨椠握뮥挠周酮朠毃ꨠ䱩쎪渠歨甬桵Ⱐ瑨쎠湨⁰棡뮑Ⱐ瓡뮉湨⸼⽬椾਼汩㹐棃뉮朠周酮朠毃ꨠ桵秡뮇測⁣棃ꉵ㰯汩㸊㱬椾䉡渠周酮朠毃ꨠ磃ꌮ㰯汩㸊㱬椾䏃ꅣ⁴锠捨ꥣ⁴棡뮑湧쎪⁣ꝡ⁣쎡挠䋡뮙Ⱐ揃ꅣ柃ꁮ栠呲畮朠우욡湧⁶쎠⁣쎡挠揆ꄠ煵慮⁴狡뮱挠瑨痡뮙挮㰯汩㸊㰯潬㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧쎠⁣욡ⁱ畡渠握뮧愠乨쎠우魣⁰棡뮥⁴狃ꅣ栬쎣湨⃄釡몡漠瑨酮朠湨ꕴ⁶쎠⁴군⁴牵湧赩⁶槡뮇挠瑨酮朠毃ꨠ盡뮁楮栠瓡몿Ⱐ瓃ꁩ⁣棃굮栬⁶쒃渠桯쎡Ⱐ磃ꌠ棡뮙椠瑲潮朠握몣우魣⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乨槡뮇洠盡뮥⁣棡뮧⁹뽵⁣ꝡ⁃ꕣ周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧쎠⁳우甠瓡몧洬⁣棡뮉湨쎽Ⱐ湧桩쎪渠握뮩甬⁰棃ꉮ⁴쎭捨棡뮯湧⁴쎠椠汩蝵⃄酩腵⁴牡⁴棡뮑湧쎪⁣욡⁢ꍮ⁶脠揃ꅣ柃ꁮ栠歩湨⁴뼠煵酣⁤쎢測⁶쒃渠桯쎡Ⱐ磃ꌠ棡뮙椬⁲鍩⃄釡뮇⁴狃걮栠嗡뮷⁢慮⁋뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣⁶쎠⁃棃굮栠灨꜠쒑茠泃ꁭ⁣쒃渠握뮩⁨濡몷挠瓃ꁩ槡뮇甠瑨慭棡몣漠쒑茠쒑譮栠揃ꅣ⁣棃굮栠珃ꅣ栬군뼠桯ꅣ栠盃ꀠ歩荭⁴牡뼠桯ꅣ栮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹖脠瓡뮕⁣棡뮩挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧⁴ꅭ⁴棡뮝椠柡뮓洠揃댠揃ꅣ⁰棃뉮机⁔棡뮑湧쎪⁔镮朠棡뮣瀻⁔棡뮑湧쎪⁎쎴湧杨槡뮇瀻⁔棡뮑湧쎪⁃쎴湧杨槡뮇瀻⁔棡뮑湧쎪⁘쎢礠擡뮱湧⁣욡⁢ꍮ㬠周酮朠毃ꨠ周우욡湧杨槡뮇瀠哃ꁩ⁣棃굮栻⁔棡뮑湧쎪⁖쒃渠桯쎡Ⱐ䝩쎡漠擡뮥挬⁙⁴뼬⁄쎢渠珡뮑⁌慯⃄釡뮙湧⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乧쎠礠㈱⁴棃ꅮ朠ㄲ쒃洠ㄹ㘰Ⱐ嗡뮷⁢慮⁔棆냡뮝湧⁶ꔠ兵酣⁨饩⁢慮⁨쎠湨ⁱ畹뽴⃄釡뮋湨⁳鄠ㄵⵎ儯呖先⁶脠癩蝣⁴쎡捨⁃ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁔牵湧⃆냆ꅮ朠牡棡뮏椠嗡뮷⁢慮⁋뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣Ⱐ瑨쎠湨군⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨮ㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㻄郡몿渠湧쎠礠㈹⁴棃ꅮ朠㤠滄荭‱㤶ㄬ⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨꜠扡渠棃ꁮ栠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠ㄳㄭ⁃倠煵礠쒑譮栠湨槡뮇洠盡뮥Ⱐ煵秡뮁渠棡몡渠盃ꀠ瓡뮕⁣棡뮩挠拡뮙쎡礠握뮧愠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⸠周敯⁎杨謠쒑譮栠滃ꁹⰠ員뮕湧⁃ꕣ⁔棡뮑湧쎪쎠⁣욡ⁱ畡渠瑲녣⁴桵饣⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨꜠揃댠瑲쎡捨桩蝭⁣棡뮉⃄釡몡漠瓡몭瀠瑲畮朠盃ꀠ瑨酮朠湨ꕴ⁴濃ꁮ⁢餠揃둮朠瓃ꅣ⃄酩腵⁴牡⁴棡뮑湧쎪⁴桥漠쒑우鵮朠泡뮑椬⁣棃굮栠珃ꅣ栠握뮧愠쒐ꍮ朠盃ꀠ乨쎠우魣㬠拡몣漠쒑ꍭ슠⁨濃ꁮ⁴棃ꁮ栠瓡뮑琠湨槡뮇洠盡뮥⁳우甠瓡몧洬⁣棡뮉湨쎽⁰棃ꉮ⁴쎭捨⁣쎡挠瓃ꁩ槡뮇甠瑨酮朠毃ꨠ揃댠揄荮⁣ꤠ歨潡⁨赣⁶脠歩湨⁴뼬⁶쒃渠桯쎡Ⱐ磃ꌠ棡뮙椬棡몱洠灨ꕣ⁶ꔠ捨漠揃ꅣ⁣쎴湧⁴쎡挠煵ꍮ쎽棃ꀠ滆냡뮛挬쎣湨⃄釡몡漠盃ꀠ捨褠쒑ꅯ⁣쎴湧⁣痡뮙挠毡몿⁨濡몡捨⁨濃ꄠ满뮁渠歩湨⁴뼠煵酣⁤쎢渮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔锠捨ꥣ⁢餠淃ꅹ⁣ꝡ⁔镮朠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ柡뮓洠揃댺‷⁶ꔠ盃ꀠ囄荮⁰棃뉮朼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾仄荭‱㤶㠬⁴棡뮱挠桩蝮⁎杨謠煵秡몿琠〲ⴠ䍐⁣ꝡ⁃棃굮栠灨꜠盡뮁⁴锠捨ꥣꅩ⁨蜠瑨酮朠瑨쎴湧⁴楮⁴棡뮑湧쎪Ⱐ員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⃄釆냡뮣挠䣡뮙椠쒑鍮朠䍨쎭湨⁰棡뮧ⁱ畹뽴⃄釡뮋湨⁴棃ꁮ栠泡몭瀠䏡뮥挠䯡뮹⁴桵굴⁴쎭湨⁴濃ꅮⰠ囡뮥⁔锠捨ꥣ⁣쎡渠拡뮙Ⱐ囡뮥⁐棆냆ꅮ朠灨쎡瀠捨뼠쒑餠盃ꀠ囡뮥⁃쎢渠쒑酩⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乧쎠礠㔠瑨쎡湧‴쒃洠ㄹ㜴⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨꜠쒑쎣⁲愠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳釂ꀠ㜲ⵃ倠扡渠棃ꁮ栠쒑槡뮁甠泡뮇⁶脠瓡뮕⁣棡뮩挠盃ꀠ桯ꅴ⃄釡뮙湧⁣ꝡ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ瑨慹⁴棡몿⁎杨謠쒑譮栠珡뮑‱㌱ⵃ倠湧쎠礠㈹⁴棃ꅮ朠㤠滄荭‱㤶ㄠ握뮧愠䣡뮙椠쒑鍮朠䍨쎭湨⁰棡뮧⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪쎠⁣욡ⁱ畡渠呲畮朠우욡湧⁴桵饣⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨Ꜭ⁣쎳桩蝭⁶ꔠ瓡뮕⁣棡뮩挠盃ꀠ煵ꍮ쎽⁴棡뮑湧棡몥琠揃둮朠瓃ꅣ⁨ꅣ栠瑯쎡渠盃ꀠ瑨酮朠毃ꨮ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ瑨녣⁨槡뮇渠湨槡뮇洠盡뮥⁣ꝡ쎬湨⁴狃ꩮ⁣욡⁳鼠쒑우鵮朠泡뮑椠捨쎭湨⁳쎡捨⁶쎠⁣쎡挠䍨褠瑨謬⁎杨謠煵秡몿琠握뮧愠쒐ꍮ朠盃ꀠ乨쎠우魣⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾囡뮁⁴锠捨ꥣ⁢餠淃ꅹ⁣쎳㨠ㄷ⃄釆ꅮ⁶謠握뮥挬⁶ꔠ瑨酮朠毃ꨠ捨畹쎪渠湧쎠湨Ⱐ盄荮⁰棃뉮朠盃ꀠ㈠쒑욡渠盡뮋⁳넠湧桩蝰⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾周녣⁨槡뮇渠捨褠瑨謠㐵⽔圠握뮧愠䉡渠䋃괠瑨우⁔圠盡뮁⁴楮栠杩ꍮ⁢餠淃ꅹⰠ杩ꍭ棡몹⁢槃ꩮ⁣棡몿Ⱐ湧쎠礠㈯㘯ㄹ㜹⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨꜠扡渠棃ꁮ栠兵秡몿琠쒑譮栠珡뮑′〷⽃倠盡뮁⁴锠捨ꥣꅩ⁢餠淃ꅹ⁣ꝡ⁣욡ⁱ畡渠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁧鍭⁣쎳‱㔠쒑욡渠盡뮋㨠囡뮥Ⱐ噩蝮Ⱐ囄荮⁰棃뉮朠盃ꀠ周慮栠瑲愮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔棡뮱挠桩蝮⁔棃둮朠拃ꅯ⁳鄠㐶⽔䈭呗⁣ꝡ⁂慮⁂쎭⁴棆뀠呗⁶쎠⁔棆냡뮝湧⁶ꔠ䣡뮙椠쒑鍮朠䋡뮙⁴狆냡뮟湧⁶脠癩蝣⁳꽰⁸뽰ꅩ⁴锠捨ꥣ⁢餠淃ꅹ⁣ꝡ⁣쎡挠揆ꄠ煵慮⃄郡몣湧Ⱐ乨쎠우魣⁶쎠⃄酯쎠渠瑨茮⁎柃ꁹ‱ㄭ㔭ㄹ㠸⁈饩⃄釡뮓湧⁂餠瑲우齮朠毃봠扡渠棃ꁮ栠兵秡몿琠쒑譮栠珡뮑‸ㄯ䣄遂听ⁱ畹⃄釡뮋湨ꅩ⁳鄠쒑욡渠盡뮋⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠員뮕湧⁣ꕣ⁧槡몣洠硵酮朠揃뉮‱〠쒑욡渠盡뮋⁶ꔠ盃ꀠ囄荮⁰棃뉮朮⁎杯쎠椠牡⁣쎲渠揃댠㌠灨쎲湧⁴狡뮱挠瑨痡뮙挬′⃄釆ꅮ⁶謠珡뮱杨槡뮇瀬⁶쎠′⃄釆ꅮ⁶謠珡몣渠硵ꕴ楮栠摯慮栮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎柃ꁹ′㌯㌯ㄹ㤴Ⱐ䍨쎭湨⁰棡뮧⃄釃ꌠ扡渠棃ꁮ栠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠㈳⽃倠煵礠쒑譮栠捨ꥣ쒃湧Ⱐ湨槡뮇洠盡뮥Ⱐ煵秡뮁渠棡몡渠盃ꀠ瓡뮕⁣棡뮩挠拡뮙쎡礠握뮧愠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁴桡礠瑨뼠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠㜲⽃倠湧쎠礠㔯㐯ㄹ㜴⁣ꝡ⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨Ꜯ㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔桥漠乧棡뮋⃄釡뮋湨쎠礬⁣棡뮩挠滄荮本桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮ⁶쎠⁴锠捨ꥣ⁢餠淃ꅹ⁣ꝡ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ揆ꄠ拡몣渠杩酮朠湨우饩⁤畮朠쒑쎣⃄釆냡뮣挠쒑脠握몭瀠鼠쒐槡뮁甠泡뮇⁣ꝡ⁎杨謠쒑譮栠㜲⽃倠湧쎠礠㔯㐯ㄹ㜴⁣ꝡ⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠偨Ꜯ㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㹔畹桩쎪渠瓡뮕⁣棡뮩挠拡뮙쎡礠握뮧愠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⃄釆냡뮣挠珡몯瀠磡몿瀠柡뮍滂ꀠ棆ꅮ⁳漠盡뮛椠瓡뮕⁣棡뮩挠拡뮙쎡礠握뮧愠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪ⁱ畹⃄釡뮋湨⁴ꅩ⃄適腵蜠握뮧愠乧棡뮋⃄釡뮋湨‷㈯䍐柃ꁹ‰㔯㐯ㄹ㜴⁣ꝡ⁈饩⃄釡뮓湧⁃棃굮栠灨Ꜯ⁃ꔠ瑨茠柡뮓洺㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱯氠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸊㱬椾䏃ꅣ⃄釆ꅮ⁶謠杩쎺瀠員뮕湧⁣ꕣ⁴狆냡뮟湧⁴棡뮱挠桩蝮⁣棡뮩挠滄荮朠煵ꍮ쎽⁎棃ꀠ滆냡뮛挺⁣쎳‱㈠쒑욡渠盡뮋⁶ꔬ⁖쒃渠灨쎲湧⁶쎠⁔桡湨⁴牡⸼扲 㸊卡甠쒑쎳⁃棃굮栠灨꜠揃댠煵秡몿琠쒑譮栠瑨쎠湨군⁴棃ꩭ⁖ꔠ䯡몿⁨濡몡捨ⴠ哃ꁩ⁣棃굮栮㰯汩㸊㱬椾䏃ꅣ슠⃄釆ꅮ⁶謠珡뮱杨槡뮇瀠瑲녣⁴桵饣⁔镮朠握뮥挺⁣쎳‴⃄釆ꅮ⁶謮㰯汩㸊㱬椾䏃ꅣ⃄釆ꅮ⁶謠珡몣渠硵ꕴ⁤漠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪ⁱ畹뽴⃄釡뮋湨⁣쎳㨠㈠쒑욡渠盡뮋㰯汩㸊㰯潬㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾乧쎠礠〳⼹⼲〰㌬⁃棃굮栠灨꜠扡渠棃ꁮ栠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠㄰ㄯ㈰〳⽎쒐ⵃ倠煵礠쒑譮栠捨ꥣ쒃湧Ⱐ湨槡뮇洠盡뮥Ⱐ煵秡뮁渠棡몡渠盃ꀠ揆ꄠ握몥甠瓡뮕⁣棡뮩挠握뮧愠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁴桡礠捨漠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠㈳⽃倠湧쎠礠㈳⼳⼱㤹㐠握뮧愠䍨쎭湨⁐棡뮧⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾囡뮁⁶謠瑲쎭⁶쎠⁣棡뮩挠滄荮机⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ泃ꀠ揆ꄠ煵慮⁴桵饣⁃棃굮栠灨꜠瑨녣⁨槡뮇渠淡뮙琠珡뮑桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮⁱ痡몣渠泃봠乨쎠우魣⁶脠瑨酮朠毃ꨬ⁴锠捨ꥣ⁴棡뮱挠桩蝮⁨濡몡琠쒑饮朠瑨酮朠毃ꨠ盃ꀠ捵湧⁣ꕰ⁴棃둮朠瑩渠瑨酮朠毃ꨠ歩湨⁴뼠☣㠲ㄱ㬠磃ꌠ棡뮙椠捨漠揃ꅣ⁣욡ⁱ畡測⁴锠捨ꥣ⁶쎠⁣쎡棃ꉮ⁴桥漠煵礠쒑譮栠握뮧愠灨쎡瀠汵굴㬠煵ꍮ쎽⁎棃ꀠ滆냡뮛挠揃ꅣ⁤譣栠盡뮥⁣쎴湧⁶쎠⁴棡뮱挠桩蝮饴⁳鄠湨槡뮇洠盡뮥Ⱐ煵秡뮁渠棡몡渠握뮥⁴棡뮃⁶脠쒑ꅩ⁤槡뮇渠捨꜠珡뮟⁨꽵⁰棡몧渠盡뮑渠握뮧愠乨쎠우魣⁴ꅩ⁤潡湨杨槡뮇瀠揃댠盡뮑渠乨쎠우魣⁴桵饣⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ煵ꍮ쎽⁴桥漠煵礠쒑譮栠握뮧愠灨쎡瀠汵굴⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢景湴⵷敩杨琺‴〰㬠瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾囡뮁桩蝭⁶ꔠ盃ꀠ煵秡뮁渠棡몡渺⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ捨譵⁴狃ꅣ栠湨槡뮇洠瑨녣⁨槡뮇渠湨槡뮇洠盡뮥Ⱐ煵秡뮁渠棡몡渠握뮧愠揆ꄠ煵慮⁴桵饣⁃棃굮栠灨꜠煵ꍮ쎽⁎棃ꀠ滆냡뮛挠盡뮁柃ꁮ栬쒩湨⁶녣⁴桥漠煵礠쒑譮栠瓡몡椠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠㌰⼲〰㌯仄逭䍐柃ꁹ‰ㄯ㐯㈰〳⁣ꝡ⁃棃굮栠灨꜠煵礠쒑譮栠捨ꥣ쒃湧Ⱐ湨槡뮇洠盡뮥Ⱐ煵秡뮁渠棡몡渠盃ꀠ揆ꄠ握몥甠瓡뮕⁣棡뮩挠握뮧愠揆ꄠ煵慮⁴桵饣⁃棃굮栠灨Ꜯ㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㹖脠棡뮇⁴棡뮑湧⁴锠捨ꥣ⁣ꝡ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃꨺㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⃄釆냡뮣挠瓡뮕⁣棡뮩挠瑨敯柃ꁮ栠擡뮍挬⁧鍭⁣쎳㨼⽰㸊㱯氠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸊㱬椾鸠呲畮朠우욡湧⁣쎳⁣욡ⁱ畡渠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⸼⽬椾਼汩㻡뮞⁴襮栬⁴棃ꁮ栠灨鄠瑲녣⁴桵饣⁔牵湧⃆냆ꅮ朠揃댠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ瓡뮉湨Ⱐ瑨쎠湨⁰棡뮑⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⸼⽬椾਼汩㻡뮞⁨畹蝮Ⱐ煵굮Ⱐ瑨謠磃ꌬ⁴棃ꁮ栠灨鄠瑨痡뮙挠瓡뮉湨⁣쎳⁃桩⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁨畹蝮Ⱐ煵굮Ⱐ瑨謠磃ꌬ⁴棃ꁮ栠灨鄠瑲녣⁴桵饣⁃ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁴襮栬⁴棃ꁮ栠灨鄠瑲녣⁴桵饣⁔牵湧⃆냆ꅮ朼⽬椾਼⽯氾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㹖脠揆ꄠ握몥甠瓡뮕⁣棡뮩挠握뮧愠揆ꄠ煵慮⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ㨼⽳瑲潮朾㰯瀾਼潬⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾਼汩㹃쎡挠瓡뮕⁣棡뮩挠杩쎺瀠員뮕湧⁣ꕣ⁴狆냡뮟湧⁴棡뮱挠桩蝮桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮⁱ痡몣渠泃봠乨쎠우魣⁣쎳⁣쎡挠쒑욡渠盡뮋㨠囡뮥⁈蜠瑨酮朠瓃ꁩ桯ꍮⁱ痡뮑挠杩愻⁖ꔠ偨우욡湧⁰棃ꅰ⁣棡몿슠⃄釡뮙⁴棡뮑湧쎪⁶쎠⁃쎴湧杨蜠瑨쎴湧⁴楮㬠囡뮥⁔棡뮑湧쎪⁔镮朠棡뮣瀻⁖ꔠ周酮朠毃ꨠ䏃둮朠湧桩蝰㬠囡뮥⁔棡뮑湧쎪⁘쎢礠擡뮱湧⁶쎠⁖酮⃄釡몧甠瓆뀻⁖ꔠ周酮朠毃ꨠ仃둮本⁌쎢洠湧桩蝰⁶쎠⁔棡뮧礠珡몣渻⁖ꔠ周酮朠毃ꨠ周우욡湧ꅩ⁶쎠⁄譣栠盡뮥㬠囡뮥⁔棡뮑湧쎪⁇槃ꄻ⁖ꔠ周酮朠毃ꨠ䓃ꉮ⁳鄠盃ꀠ䱡漠쒑饮朻⁖ꔠ周酮朠毃ꨠ壃ꌠ棡뮙椠盃ꀠ䷃둩⁴狆냡뮝湧㬠囡뮥⁔棡뮑湧쎪우魣杯쎠椠盃ꀠ䣡뮣瀠瓃ꅣⁱ痡뮑挠瓡몿㬠囡뮥⁔锠捨ꥣ⁃쎡渠拡뮙㬠囡뮥⁋뿂ꀠ桯ꅣ栠瓃ꁩ⁣棃굮栻⁖ꔠ偨쎡瀠捨뼠盃ꀠ周慮栠瑲愠周酮朠毃꨻⁖쒃渠灨쎲湧㰯汩㸊㱬椾䏃ꅣ⃄釆ꅮ⁶謠珡뮱杨槡뮇瀠瑨痡뮙挠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁣쎳⁣쎡挠쒑욡渠盡뮋⁳慵㨠噩蝮⁋桯愠棡뮍挠瑨酮朠毃꨻⁔牵湧⁴쎢洠呩渠棡뮍挠瑨酮朠毃ꨠ歨甠盡뮱挠䤻⁔牵湧⁴쎢洠哆뀠汩蝵⁶쎠⁄譣栠盡뮥⁔棡뮑湧쎪㬠員몡瀠捨쎭⁃潮⁳鄠盃ꀠ叡뮱槡뮇渻⁔狆냡뮝湧⁃慯⃄釡몳湧⁴棡뮑湧쎪㬠呲우鵮朠䍡漠쒑덮朠周酮朠毃ꨠ䥉㬠呲畮朠瓃ꉭ⁔楮⁨赣⁴棡뮑湧쎪桵⁶녣⁉䤻⁔牵湧⁴쎢洠呩渠棡뮍挠瑨酮朠毃ꨠ歨甠盡뮱挠䥉䤻⁎棃ꀠ塵ꕴ⁢ꍮ⁔棡뮑湧쎪⸼⽬椾਼汩㹃쎡挠쒑욡渠盡뮋⁳ꍮ⁸痡몥琠歩湨⁤潡湨⁴桵饣⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ揃댠揃ꅣ⃄釆ꅮ⁶謠獡町⁃쎴湧⁴礠呎䡈⁍呖⁉渠盃ꀠ偨쎡琠棃ꁮ栠䉩荵ꭵ⁔棡뮑湧쎪㬠䏃둮朠瑹⁔么䠠䵔嘠䥮⁔棡뮑湧쎪⁔棃ꁮ栠灨鄠䣡뮓⁃棃괠䵩湨⸼⽬椾਼⽯氾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎柃ꁹ′㐯㠯㈰㄰Ⱐ周꜠瓆냡뮛湧⁃棃굮栠灨꜠毃봠兵秡몿琠쒑譮栠珡뮑‵㐯㈰㄰⽑쒐ⵔ呧ⁱ畹⃄釡뮋湨⁣棡뮩挠滄荮本桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮ⁶쎠⁣욡⁣ꕵ⁴锠捨ꥣ⁣ꝡ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ瑲녣⁴桵饣⁂餠䯡몿⁨濡몡捨⁶쎠⃄郡몧甠瓆뀠盃ꀠ兵秡몿琠쒑譮栠珡뮑‶㔯㈰ㄳ⽑쒐⽔呧柃ꁹ‱ㄠ瑨쎡湧‱ㄠ滄荭′〱㌠煵礠쒑譮栠叡뮭愠쒑镩Ⱐ拡뮕⁳畮朠쒐槡뮃洠愠䭨濡몣渠ㄠ쒐槡뮁甠㌠兵秡몿琠쒑譮栠珡뮑‵㐯㈰㄰ⵑ쒐ⵔ呧柃ꁹ′㐠瑨쎡湧‸쒃洠㈰㄰⁣ꝡ⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧ⁱ畹⃄釡뮋湨⁣棡뮩挠滄荮本桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮ⁶쎠⁣욡⁣ꕵ⁴锠捨ꥣ⁣ꝡ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ瑲녣⁴桵饣⁂餠䯡몿⁨濡몡捨⁶쎠⃄郡몧甠瓆뀮⁈槡뮇渠湡礬⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ泃ꀠ揆ꄠ煵慮⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠䋡뮙⁋뼠桯ꅣ栠盃ꀠ쒐ꝵ⁴우⁴棡뮱挠桩蝮⁣棡뮩挠滄荮朠瑨慭우甬⁧槃며⁂餠瑲우齮朠䋡뮙⁋뼠桯ꅣ栠盃ꀠ쒐ꝵ⁴우ⁱ痡몣渠泃봠湨쎠우魣⁶脠瑨酮朠毃꨻⁴锠捨ꥣ⁣쎡挠桯ꅴ⃄釡뮙湧⁴棡뮑湧쎪⁶쎠⁣畮朠握몥瀠瑨쎴湧⁴楮⁴棡뮑湧쎪楮栠瓡몿…⌸㈱ㄻ⁸쎣⁨饩⁣桯⁣쎡挠揆ꄠ煵慮Ⱐ瓡뮕⁣棡뮩挬⁣쎡棃ꉮ⁴牯湧우魣⁶쎠ⁱ痡뮑挠瓡몿⁴桥漠煵礠쒑譮栠握뮧愠灨쎡瀠汵굴⸠乧쎠礠ㄸ⼳⼲〲〬⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁐棡뮧⁢慮⁨쎠湨⁑畹뽴⃄釡뮋湨⁳鄠㄰⼲〲〯凄逭呔䜠煵礠쒑譮栠捨ꥣ쒃湧‬桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮ⁶쎠⁣욡⁣ꕵ⁴锠捨ꥣ⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ瑲녣⁴桵饣⁂餠䯡몿⁨濡몡捨⁶쎠⃄郡몧甠瓆뀮⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ쒑우ꍣ⁴锠捨ꥣ⁴桥漠棡뮇⁴棡뮑湧⁤赣⁴ꬠ呲畮朠우욡湧⃄釡몿渠쒑譡⁰棆냆ꅮ朠瑨敯⃄釆ꅮ⁶謠棃ꁮ栠捨쎭湨㨠䏆ꄠ煵慮⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ鼠呲畮朠우욡湧⁶魩‱㔠쒑욡渠盡뮋⁨쎠湨⁣棃굮栠盃ꀠ㔠쒑욡渠盡뮋⁳넠湧桩蝰㬠揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠瑨酮朠毃ꨠ鼠쒑譡⁰棆냆ꅮ朠盡뮛椠㘳⁃ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁴襮栬⁴棃ꁮ栠灨鄠盡뮛椠瓡뮕湧⁳鄠瑲쎪渠㘠湧棃걮⁣쎴湧⁣棡뮩挬⁶槃ꩮ⁣棡뮩挮㰯瀾਼瀾㱳瑲潮朾䥉⸠么깎䜠呈쎀么⁔끕⁃ꙁ⁎䟃聎䠠呈過䜠䯃訠噉虔⁎䅍㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾呲潮朠煵쎡⁴狃걮栠磃ꉹ⁤녮朠灨쎡琠瑲槡뮃測柃ꁮ栠瑨酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⃄釃ꌠ瓡뮫湧⁢우魣⁴狆냡뮟湧⁴棃ꁮ栬⁰棡뮥挠盡뮥⃄釡몯挠泡뮱挠捨漠珡뮱杨槡뮇瀠磃ꉹ⁤녮朠盃ꀠ拡몣漠盡뮇⁔锠煵酣⁴桥漠秃ꩵ⁣ꝵ⁣ꝡ⃄郡몣湧⁶쎠⁎棃ꀠ滆냡뮛挠煵愠瓡뮫湧⁧楡椠쒑濡몡渮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎棡뮯湧柃ꁹ⃄釡몧甠歨椠淡뮛椠瑨쎠湨군Ⱐ淡몷挠擃뤠揆ꄠ握몥甠瓡뮕⁣棡뮩挠揃뉮⁲ꕴ⃄釆ꅮ⁧槡몣測⁳鄠揃ꅮ⁢餠쎭琠盃ꀠ瑲쎬湨⃄釡뮙杨槡뮇瀠盡뮥⁣桵秃ꩮ쎴渠揃뉮桩腵⁨ꅮ⁣棡몿棆끮朠乨愠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⃄釃ꌠ盆냡뮣琠煵愠浵쎴渠盃ꁮ棃댠歨쒃測⁴넠쒑쎠漠瓡몡漠湧桩蝰⁶ꔠ捨畹쎪渠淃둮Ⱐ盡뮫愠瑲槡뮃渠歨慩⁣쎡挠桯ꅴ⃄釡뮙湧⁴桵⁴棡몭瀬⁴镮朠棡뮣瀠瑨쎴湧⁴楮⁰棡뮥挠盡뮥⃄郡몣湧Ⱐ䍨쎭湨⁰棡뮧⁶쎠⁣쎡挠䱩쎪渠歨甠捨褠쒑ꅯ棃ꅮ朠捨槡몿渠捨酮朠瑨녣⁤쎢渠偨쎡瀠盃ꀠ歩뽮ⁱ痡뮑挮⁔牯湧⁴棡뮝椠毡뮳쎠礬⁎桡⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠쒑쎣⁢槃ꩮ⁳濡몡渠쒑우ꍣ⁢쎡漠揃ꅯ⁴镮朠棡뮣瀠瓃걮栠棃걮栠歩湨⁴뼠☣㠲ㄱ㬠磃ꌠ棡뮙椠棃ꁮ朠瑨쎡湧⁣ꝡ⁶쎹湧⁴넠摯⁶쎠⁶쎹湧魩⁧槡몣椠灨쎳湧Ⱐ拃ꅯ⁣쎡漠灨쎢渠瓃굣栠歩湨⁴뼠㌠滄荭‱㤴㜭ㄹ㐹Ⱐ拃ꅯ⁣쎡漠捨畹쎪渠쒑脠盡뮁⁧槡몣洠瓃됬⁧槡몣洠瓡뮩挬⁸쎢礠擡뮱湧⁴锠盡몧渠揃둮本⃄釡뮕椠揃둮朠鼠盃륮朠瓡뮱⁤漮⁎杯쎠椠牡Ⱐ湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⁣쎲渠瑩뽮⁨쎠湨饴⁳鄠捵饣⃄酩腵⁴牡⁣桵秃ꩮ쎴測⁴牯湧⃄釃댠揃댠捵饣⃄適腵⁴牡쎴湧⁴棃둮‱㤵ㄭㄹ㔲⃄釃ꅮ栠杩쎡⁴棡뮱挠瑲ꅮ朠盃ꀠ瑩腭쒃湧⁣ꝡ쎴湧⁴棃둮⃄釡뮃⃄郡몣湧⁶쎠⁃棃굮栠灨꜠揃댠쒑Ꝺ⃄釡뮧⁴棃둮朠瑩渠쒑脠牡ⁱ畹뽴⁳쎡捨⁢鍩⁤우ꅮ朠盃ꀠ桵礠쒑饮朠珡뮩挠擃ꉮ⁧쎳瀠灨Ꝯ⁴ꅯ쎪渠捨槡몿渠瑨꽮朠瑲潮朠捨槡몿渠擡뮋捨⁔桵⃄郃둮朠ㄹ㔳⁶쎠⁣桩뽮⁤譣栠쒐槡뮇渠䉩쎪渠偨꜠泡뮋捨⁳괮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹇楡椠쒑濡몡渠ㄹ㔴ⴱ㤷㔬槡뮁渠䋡몯挠拆냡뮛挠盃ꁯ⁴棡뮝椠毡뮳⁸쎢礠擡뮱湧⁣棡뮧杨쒩愠磃ꌠ棡뮙椠盃ꀠ揃륮朠浩腮⁎慭⃄釡몥甠瑲慮栠瑨酮朠湨ꕴ⃄釡몥琠滆냡뮛挮⃄郃ꉹ쎠⁴棡뮝椠毡뮳柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ瓡몭瀠瑲畮朠湧痡뮓渠泡뮱挠磃ꉹ⁤녮朠拡뮙쎡礠盃ꀠ揆ꄠ珡뮟⁶굴⁣棡몥琠毡뮹⁴桵굴Ⱐ쒑쎠漠瓡몡漠揃ꅮ⁢餬杨槃ꩮ⁣ꥵ⁰棆냆ꅮ朠灨쎡瀠湧桩蝰⁶ꔠ盃ꀠ쒑譮栠棆냡뮛湧⁨濡몡琠쒑饮朠瑨酮朠毃ꨠ灨쎹⁨ꍰ⁶魩⁴쎬湨⁨쎬湨Ⱐ湨槡뮇洠盡뮥魩⸠쒐뽮⁣痡뮑椠滄荭‱㤵㜬⁨ꝵ⁨뽴⁣쎡挠瓡뮉湨⁶쎠⁴棃ꁮ栠灨鄠瑲녣⁴桵饣⁔牵湧⃆냆ꅮ朠握뮧愠浩腮⁂꽣⃄釃ꌠ揃댠揆ꄠ煵慮⁴棡뮑湧쎪⃄釡뮋愠灨우욡湧⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䷡몷挠擃뤠珡뮑⁣쎡渠拡뮙⃃굴⁶쎠⁴狃걮栠쒑餠捨畹쎪渠淃둮⁣쎲渠棡몡渠捨뼬棆끮朠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ呲畮朠우욡湧⁴牯湧棡뮯湧쒃洠ㄹ㔶ⴱ㤶㔠盃ꀠ員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪棡뮯湧쒃洠獡甠쒑쎳⃄釃ꌠ灨酩⁨ꍰ⁶魩⁴棡뮑湧쎪⃄釡뮋愠灨우욡湧⁶쎠⁴棡뮑湧쎪⁣쎡挠䋡뮙Ⱐ湧쎠湨⁸쎢礠擡뮱湧⁈蜠瑨酮朠捨褠瑩쎪甠瑨酮朠毃ꨠ煵酣⁧楡Ⱐ磃ꉹ⁤녮朠盃ꀠ瑨녣⁨槡뮇渠捨뼠쒑餠拃ꅯ⁣쎡漠瑨酮朠毃ꨠ쒑譮栠毡뮳Ⱐ捨뼠쒑餠杨椠捨쎩瀠扡渠쒑ꝵⰠ瑩뽮⁨쎠湨⁔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠擃ꉮ⁳鄠盃ꀠ淡뮙琠珡뮑⁣痡뮙挠쒑槡뮁甠瑲愠捨畹쎪渠淃둮⸠呲쎪渠揆ꄠ珡뮟⃄釃댬柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ쒑쎣⁣畮朠握몥瀠瑨쎴湧⁴楮⁰棡뮥挠盡뮥⁣쎡挠握몥瀬⁣쎡挠湧쎠湨⁸쎢礠擡뮱湧Ⱐ煵ꍮ쎽⁶쎠⃄酩腵⁨쎠湨腮楮栠瓡몿⁶쎠⁸쎢礠擡뮱湧⁣쎡挠毡몿⁨濡몡捨⁰棃ꅴ⁴物荮楮栠瓡몿…⌸㈱ㄻ⁸쎣⁨饩⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䷡뮙琠湨槡뮇洠盡뮥ⁱ畡渠瑲赮朠握뮧愠湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⁴牯湧⁴棡뮝椠毡뮳쎠礠泃ꀠ瑨慭⁧楡⁸쎩琠摵秡뮇琠盃ꀠ揃둮朠拡뮑뽴ⁱ痡몣⁨濃ꁮ⁴棃ꁮ栠揃ꅣ⁣棡뮉⁴槃ꩵ뼠桯ꅣ栠乨쎠우魣⁨쎠湧쒃洠쒑쎣⃄釆냡뮣挠乧쎠湨⁴棡뮱挠桩蝮⁴酴⸠兵愠쒑쎳⃄釃ꌠ柃데⁰棡몧渠杩쎺瀠쒐ꍮ朠盃ꀠ乨쎠우魣⃄釃ꅮ栠杩쎡⁳쎡琠瓃걮栠棃걮栠瑨녣⁨槡뮇渠揃ꅣ⁣棡뮉⁴槃ꩵ뼠桯ꅣ栠灨쎡琠瑲槡뮃渠歩湨⁴뼠☣㠲ㄱ㬠磃ꌠ棡뮙椬쎠洠揆ꄠ珡뮟⃄釡뮃⁸쎢礠擡뮱湧⁣쎡挠毡몿⁨濡몡捨⁴槡몿瀠瑨敯⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾員뮫⁣痡뮑椠湨꽮朠滄荭‱㤶〬棡몭渠瑨ꥣ⃄釆냡뮣挠瓃ꅣ⁤ꕮ朠握뮧愠揆ꄠ杩魩⁨쎳愠盃ꀠ瓡뮱⃄釡뮙湧⁨쎳愠瑲潮朠揃둮朠瓃ꅣ⁴棡뮑湧쎪Ⱐ湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ磃ꉹ⁤녮朠쒑脠쎡渠鱃ꍩ⁴槡몿渠毡뮹⁴桵굴⁴쎭湨⁴濃ꅮⰠ瓡뮫湧⁢우魣⁣욡棃괠棃덡⁶쎠⁴槡몿渠泃ꩮ⁴넠쒑饮朠棃덡⁣쎴湧⁴쎡挠瓃굮栠瑯쎡渠鼠噩蝴⁎慭鴠盃ꀠ쒑우ꍣ⁃棃굮栠灨꜠灨쎪⁤畹蝴⁴ꅩ⁎杨謠煵秡몿琠珡뮑‱㘸⽃倠湧쎠礠㈵⼱ㄯㄹ㘸⸠周녣⁨槡뮇渠쒑脠쎡渠滃ꁹⰠ湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ珡뮛洠쒑우愠揃둮朠湧棡뮇⁴棃둮朠瑩渠盃ꁯ⁣쎴湧⁴쎡挠瑨酮朠毃ꨮ⃄郡몧甠湨꽮朠滄荭‱㤷〬⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ쒑쎣⁸쎢礠擡뮱湧⃄釆냡뮣挠揃ꅣ⁴狡몡洠淃ꅹ⁴쎭湨⃡뮟⁔牵湧⃆냆ꅮ朠盃ꀠ湨槡뮁甠쒑譡⁰棆냆ꅮ本⁧쎳瀠灨Ꝯ⃄釃ꅮ朠毡뮃⁴牯湧⁶槡뮇挠쒑ꥹ桡湨⁴酣⃄釡뮙⁶쎠⁴쎭湨⁣棃굮栠磃ꅣ⁴牯湧⁸괠泃봠毡몿琠煵ꌠ揃ꅣ⁣痡뮙挠쒑槡뮁甠瑲愠盃ꀠ泡몭瀠揃ꅣ⁢쎡漠揃ꅯ⁴棡뮑湧쎪Ⱐ捵湧⁣ꕰ⁴棃둮朠瑩渠毡뮋瀠瑨鵩⁣桯⁣쎡挠揆ꄠ煵慮⃄郡몣湧⁶쎠⁎棃ꀠ滆냡뮛挮⁔牯湧⁴棡뮝椠毡뮳쎠礬柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ瓡뮱⁨쎠漠泃ꀠ湧쎠湨⃄釆냡뮣挠瑲慮朠拡뮋⁨蜠瑨酮朠淃ꅹ⁴쎭湨⁨槡뮇渠쒑ꅩ⁨쎠湧⃄釡몧甠鼠滆냡뮛挠瑡⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾仄荭‱㤷㔬槡뮁渠乡洠桯쎠渠瑯쎠渠杩ꍩ⁰棃덮本⃄釡몥琠滆냡뮛挠瑨酮朠湨ꕴ⸠쒐茠瑨甠瑨군Ⱐ瓡뮕湧⁨ꍰ⁴棃둮朠瑩渠瑲쎪渠灨ꅭ⁶椠握몣우魣Ⱐ湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ湨慮栠捨쎳湧⁴棃ꁮ栠泡몭瀬槡뮇渠瑯쎠渠瓡뮕⁣棡뮩挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ瓡뮉湨Ⱐ瑨쎠湨⁰棡뮑⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠呲畮朠우욡湧⃡뮟槡뮁渠乡洠盡뮛椠滃뉮朠握뮑琠泃ꀠ揃ꅮ⁢餠瑨酮朠毃ꨠ揃댠滄荮朠泡뮱挬楮栠湧桩蝭⃄酩腵⃄釡뮙湧⁴ꬠ員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁶쎠⁣쎡挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ浩腮⁂꽣⸠䣃ꁮ朠瑲쒃洠揃ꅮ⁢餠握뮧愠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁶쎠⁣쎡挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ瓡뮉湨Ⱐ瑨쎠湨⁰棡뮑⁰棃굡⁂꽣⃄釃ꌠ瓃걮栠湧畹蝮쎪渠쒑우鵮朠盃ꁯ⁣쎴湧⁴쎡挠瓡몡椠揃ꅣ⃄釡뮋愠灨우욡湧⁰棃굡⁎慭⁶쎬⁳넠灨쎡琠瑲槡뮃渠握뮧愠湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⸠쒐뽮⁣痡뮑椠滄荭‱㤷㜬⁴ꕴ⁣ꌠ揃ꅣ⁴襮栠盃ꀠ瑨쎠湨⁰棡뮑⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠呲畮朠우욡湧⃡뮟槡뮁渠乡洠쒑腵⃄釃ꌠ揃댠揆ꄠ煵慮⁴棡뮑湧쎪⁣ꕰ⁴襮栻⁣쎡挠偨쎲湧⁔棡뮑湧쎪⁨畹蝮Ⱐ煵굮Ⱐ瑨謠磃ꌬ⁴棃ꁮ栠灨鄠瑨痡뮙挠瓡뮉湨⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䝩慩⃄酯ꅮ‱㤷㘭ㄹ㠵⁴锠捨ꥣ⁢餠淃ꅹ⁣ꝡ⁎柃ꁮ栠瓆냆ꅮ朠쒑酩⁨濃ꁮ⁴桩蝮Ⱐ湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⁴군⁴牵湧⁶쎠漠癩蝣杨槃ꩮ⁣ꥵ⁸쎢礠擡뮱湧⁣쎡挠捨뼠쒑餠杨椠捨쎩瀠扡渠쒑ꝵ⁶쎠⁨ꅣ栠瑯쎡渠瑨酮朠湨ꕴ㬠瓄荮朠揆냡뮝湧⁨濡몡琠쒑饮朠磃ꥴ⁤畹蝴⁶쎠⁣쎴湧⁢鄠桯쎠渠瑨쎠湨뼠桯ꅣ栻⁣Ꝯ朠握뮑⁣棡몿⃄釡뮙⁢쎡漠揃ꅯ⃆냡뮛挠瓃굮栠盃ꀠ拃ꅯ⁣쎡漠捨쎭湨⁴棡뮩挬⃄釡뮓湧⁴棡뮝椠淡뮟⁲饮朠棃걮栠瑨ꥣ⁴桵⁴棡몭瀠瑨쎴湧⁴楮⁢녮朠쒑槡뮁甠瑲愠瑨酮朠毃ꨬ棡몥琠泃ꀠ쒑槡뮁甠瑲愠揆ꄠ拡몣渠灨ꕣ⁶ꔠ磃ꉹ⁤녮朠毡몿⁨濡몡捨⁰棃ꅴ⁴物荮楮栠瓡몿⵸쎣⁨饩‵쒃洠⠱㤷㘭ㄹ㠰㬱㤸ㄭㄹ㠵⤮⁎쒃洠ㄹ㜹⁣얩湧쎠쒃洠쒑ꝵ⁴槃ꩮ우魣⁴愠瑨녣⁨槡뮇渠員뮕湧⃄酩腵⁴牡⁤쎢渠珡뮑⁴狃ꩮ⁰棡몡洠癩⁣ꌠ滆냡뮛挮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔ꬠ滄荭‱㤸㘠쒑뽮慹Ⱐ獡甠㌰쒃洠瑨녣⁨槡뮇渠쒑우鵮朠泡뮑椠쒑镩魩⁣ꝡ⃄郡몣湧⃄釃ꌠ瓡몡漠牡⁣桯⃄釡몥琠滆냡뮛挠瑨뼠盃ꀠ泡뮱挠淡뮛椬柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ揅ꥮ朠쒑쎣⁣쎳棡뮯湧⁢우魣⁣桵秡뮃渠淃걮栠쒑쎡湧⁧桩棡뮛⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾㱳瑲潮朾㱥派囡뮁쎴椠瑲우鵮朠灨쎡瀠泃봼⽥派㰯獴牯湧㸬⁳넠牡⃄釡뮝椠握뮧愠偨쎡瀠泡뮇湨⁋뼠瑯쎡渠盃ꀠ周酮朠毃ꨠ盃ꁯ쒃洠ㄹ㠸⁶쎠⁴槡몿瀠瑨敯쎠⁌痡몭琠周酮朠毃ꨠ滄荭′〰㌠盃ꀠ䱵굴⁔棡뮑湧쎪
珡뮭愠쒑镩⤠滄荭′〱㔠揃륮朠棡뮇⁴棡뮑湧⁣쎡挠盄荮⁢ꍮⁱ畹⁰棡몡洠灨쎡瀠汵굴棃ꅣ⃄釃ꌠ瓡몡漠滃ꩮ桵湧⁰棃ꅰ쎽⁨뽴⁳ꥣⁱ畡渠瑲赮朠盃ꀠ湧쎠礠揃ꁮ朠桯쎠渠瑨槡뮇測⁧槃며⁣桯⁨濡몡琠쒑饮朠瑨酮朠毃ꨠ瓡뮫湧⁢우魣⃄酩⁶쎠漠满뮁渠满몿瀠盃ꀠ棡뮙椠湨군⸠쒐띣⁢槡뮇琬⁌痡몭琠周酮朠毃ꨠ滄荭′〱㔠쒑쎣⃄釆냡뮣挠磃ꉹ⁤녮朠盃ꀠ瑨쎴湧ⁱ畡⁶魩桩腵⃄酩荭魩棡몱洠쒑槡뮁甠捨襮栠淡뮙琠揃ꅣ栠쒑Ꝺ⃄釡뮧⁣쎡挠桯ꅴ⃄釡뮙湧⁴棡뮑湧쎪⁰棃ꅴ⁳楮栠瑲潮朠쒑鵩⁳酮朠歩湨⁴뼠☣㠲ㄱ㬠磃ꌠ棡뮙椮⁔棃둮朠煵愠䱵굴⁴棡뮑湧쎪쒃洠㈰ㄵⰠ癡椠瑲쎲Ⱐ盡뮋⁴棡몿⁣ꝡ⁨蜠瑨酮朠瑨酮朠毃ꨠ瓡몭瀠瑲畮朠쒑우ꍣ쎢湧⁣慯⃄釃ꅮ朠毡뮃⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾䏃륮朠盡뮛椠棡뮇⁴棡뮑湧⁣쎡挠盄荮⁢ꍮ⁰棃ꅰ쎽Ⱐ쒐譮栠棆냡뮛湧⁰棃ꅴ⁴物荮柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⃄釡몿渠滄荭′〱〠盃ꀠ䍨槡몿渠泆냡뮣挠灨쎡琠瑲槡뮃渠瑨酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⁧楡椠쒑濡몡渠㈰ㄱ…⌸㈱ㄻ′〲〠盃ꀠ瓡몧洠湨쎬渠쒑뽮쒃洠㈰㌰⁴ꅯ腮쎳湧⁶꽮朠捨꽣Ⱐ揃댠瓡몧洠湨쎬渠擃ꁩ⁨ꅮⰠ揃댠煵慮⃄酩荭⁶쎠ꕣ⁴槃ꩵ⁰棃ꅴ⁴物荮⁲쎵⁲쎠湧Ⱐ揃댠揃ꅣ⁧槡몣椠灨쎡瀠盃ꀠ捨우욡湧⁴狃걮栠棃ꁮ栠쒑饮朠握뮥⁴棡뮃⃄釡몣洠拡몣漠捨漠湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⁰棃ꅴ⁴物荮⁢쎠椠拡몣渠瑲潮朠瑨鵩댠擃ꁩ⸠䍨쎭湨⃄郡뮋湨⁨우魮朠盃ꀠ䍨槡몿渠泆냡뮣挠灨쎡琠瑲槡뮃渠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⁶쎠⁣쎡挠쒑脠쎡渠瓡뮕湧⁴棡뮃棃ꅣ⃄釃ꌠ棡뮙椠瓡뮥⃄釆냡뮣挠珡뮩挠淡몡湨⁶쎠⁳넠煵慮⁴쎢洠握뮧愠握몣⁨蜠瑨酮朠捨쎭湨⁴狡뮋Ⱐ揃ꅣ柃ꁮ栬⁣쎡挠握몥瀠瑲潮朠癩蝣⁣Ꝯ朠握뮑⁶쎠⁸쎢礠擡뮱湧柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ瑲潮朠湨꽮朠滄荭⁶ꭡⁱ畡⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾㱳瑲潮朾㱥派囡뮁⁨蜠瑨酮朠瓡뮕⁣棡뮩挼⽥派㰯獴牯湧㸬⃄釃ꉹ쎠⁴棡뮝椠毡뮳柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ揃댠湨槡뮁甠瑨慹⃄釡뮕椮⁎柃ꁹ‱㈯ㄲ⼱㤸㜬⁂慮⁂쎭⁴棆뀠呲畮朠우욡湧⁶쎠⁔棆냡뮝湧⁶ꔠ䣡뮙椠쒑鍮朠䋡뮙⁴狆냡뮟湧⁲愠周쎴湧⁢쎡漠珡뮑‴㘯呂ⵔ圠盡뮁⁶槡뮇挠珡몯瀠磡몿瀠泡몡椠瓡뮕⁣棡뮩挠拡뮙쎡礠握뮧愠揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠쒐ꍮ本⁎棃ꀠ滆냡뮛挬⃄酯쎠渠瑨茮⁔棡뮱挠桩蝮⁔棃둮朠拃ꅯ⁴狃ꩮⰠ員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁣桵秡뮃渠杩慯⁢餠淃ꅹ⁴棡뮑湧쎪⁣ꕰ⁴襮栬⁣ꕰ⁨畹蝮⁳慮朠ꙹ⁢慮棃ꉮ⁤쎢渠揃륮朠握몥瀠煵ꍮ쎽⸠䣃ꁮ朠滄荭Ⱐ員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁣棡뮉⁧楡漠毡몿⁨濡몡捨⁴棃둮朠瑩渠盃ꀠ煵ꍮ슠泃봬⁨우魮朠擡몫渠捨畹쎪渠淃둮Ⱐ湧桩蝰⁶ꔠ쒑酩⁶魩⁣쎡挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ쒑譡⁰棆냆ꅮ朮⁔畹桩쎪測쎴⁨쎬湨⁴锠捨ꥣ쎠礠쒑쎣쎠洠揃둮朠瓃ꅣ⁴棡뮑湧쎪⁣쎳⁢우魣⁴棡뮥琠泃륩棡몥琠쒑譮栮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔狆냡뮛挠瑨녣⁴뼠쒑쎳Ⱐ쒑茠拡몣漠쒑ꍭ⁳넠捨褠쒑ꅯ⁴棡뮑湧棡몥琠盡뮁杨槡뮇瀠盡뮥⁴棡뮑湧쎪⁴ꬠ呲畮朠우욡湧⃄釡몿渠쒑譡⁰棆냆ꅮ本⁢ꍯ⃄釡몣洠瓃굮栠쒑饣군⁶脠湧桩蝰⁶ꔠ盃ꀠ瓃굮栠歨쎡捨ⁱ畡渠握뮧愠珡뮑槡뮇甬⁳慵‷쒃洠瑨녣⁨槡뮇渠淃될棃걮栠鱰桩⁴군⁴牵湧鴬쒃洠ㄹ㤴Ⱐ䍨쎭湨⁰棡뮧⃄釃ꌠ煵礠쒑譮栠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁴狡뮟ꅩ쎴⁨쎬湨ⁱ痡몣渠泃봠瑨敯柃ꁮ栠擡뮍挠盃ꀠ摵礠瑲쎬⃄釡몿渠湧쎠礠湡礮⁎棡뮯湧쒃洠柡몧渠쒑쎢礬⁴棡뮱挠桩蝮⁣ꍩ⁣쎡捨⁨쎠湨⁣棃굮栠握뮧愠䍨쎭湨⁰棡뮧Ⱐ揆ꄠ煵慮⁔棡뮑湧쎪⁔牵湧⃆냆ꅮ朠盃ꀠ揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠周酮朠毃ꨠ쒑譡⁰棆냆ꅮ朠쒑쎣⃄釆냡뮣挠珡몯瀠磡몿瀬⁴锠捨ꥣꅩ⸠乧쎠礠〴⼰ㄯ㈰〷Ⱐ䍨쎭湨⁰棡뮧⃄釃ꌠ扡渠棃ꁮ栠乧棡뮋⃄釡뮋湨⁳鄠〱⽎쒐ⵃ倠捨畹荮⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ盃ꁯ⁂餠䯡몿⁨濡몡捨⁶쎠⃄郡몧甠瓆뀬⁧楡漠䋡뮙⁴狆냡뮟湧⁂餠䯡몿⁨濡몡捨⁶쎠⃄郡몧甠瓆뀠瑨녣⁨槡뮇渠揃둮朠瓃ꅣⁱ痡몣渠泃봠쒑酩⁶魩⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨮ슠쒐槡뮃洠满뮕椠拡몭琠瑲潮朠杩慩⃄酯ꅮ쎠礠泃ꀠ癩蝣⁨쎬湨⁴棃ꁮ棂ꁃ桩⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⁣ꕰ⁨畹蝮⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠䏡뮥挠周酮朠毃ꨠ握몥瀠瓡뮉湨⁴狃ꩮ⁣욡⁳鼠揃ꅣ⁐棃뉮朠周酮朠毃ꨠ쒑쎣⃄釆끡⁶謠瑨뼬⁶慩⁴狃눠盃ꀠ滄荮朠泡뮱挠握뮧愠揃ꅣ⁣桩⁣ꕣ⁴棡뮑湧쎪쎪渠淡뮙琠瓡몧洠淡뮛椮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹖謠瑲쎭Ⱐ湨槡뮇洠盡뮥⁣ꝡ⁨蜠瑨酮朠瑨酮朠毃ꨠ揃ꅣ⁢餬柃ꁮ栠揅ꥮ朠쒑우ꍣ⁸쎡挠쒑譮棂ꃂꁴ牯湧⁌痡몭琠周酮朠毃ꨬ⁣쎡挠盄荮⁢ꍮ⁰棃ꅰⁱ畹棃ꅣ⁶쎠⃄釆냡뮣挠握뮥⁴棡뮃⁨쎳愠拡몱湧⁎杨謠쒑譮栠珡뮑‰㌯㈰㄰⽎쒐ⵃ倠湧쎠礠ㄳ⼰ㄯ㈰㄰⁣ꝡ⁃棃굮栠灨꜠盡뮁ⁱ畩⃄釡뮋湨桩蝭⁶ꔬⁱ畹腮⁨ꅮ⁶쎠⁣욡⁣ꕵ⁴锠捨ꥣ⁣ꝡ⁔棡뮑湧쎪⁢餬柃ꁮ栮⁔狃ꩮ⁣욡⁳鼠쒑쎳Ⱐ揃ꅣ⁢餬柃ꁮ栠쒑쎣⁴锠捨ꥣꅩ⁣욡ⁱ畡測⃄釆ꅮ⁶謠盃ꀠ拡뮑⁴狃괠揃둮朠捨ꥣ쎠洠揃둮朠瓃ꅣ⁴棡뮑湧쎪⁴桥漠棆냡뮛湧柃ꁹ⁣쎠湧⁣桵秃ꩮ쎴渠棃덡⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾㱳瑲潮朾㱥派囡뮁⁣桵秃ꩮ쎴測杨槡뮇瀠盡뮥⁴棡뮑湧쎪㰯敭㸼⽳瑲潮朾Ⱐ癩蝣⁣桵秡뮃渠쒑镩⁣욡⁣棡몿楮栠瓡몿⁴ꬠ毡몿⁨濡몡捨⁴군⁴牵湧⁳慮朠揆ꄠ捨뼠瑨謠瑲우鵮朠쒑譮栠棆냡뮛湧⁸쎣⁨饩⁣棡뮧杨쒩愬⁴棡뮱挠桩蝮⃄釆냡뮝湧酩鼠握뮭愬⁨饩棡몭瀠쒑쎣⃄釃뉩⁨轩柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ灨ꍩ⃄釡뮕椠淡뮛椠瑲쎪渠淡뮍椠淡몷琬⃄釡뮃⃄釃ꅰ⃡뮩湧柃ꁹ⁣쎠湧⁴濃ꁮ⁤槡뮇渠秃ꩵ⁣ꝵ⃄釃ꅮ栠杩쎡⁶쎠⁤넠拃ꅯ⁴쎬湨⁨쎬湨⁴牯湧우魣⁶쎠⁴棡몿⁧槡뮛椮⁔ꕴ⁣ꌠ揃ꅣ띴⁣쎴湧⁴쎡挠握뮧愠桯ꅴ⃄釡뮙湧⁴棡뮑湧쎪⃄釡뮁甠쒑우ꍣ⃄釡뮕椠淡뮛椬⁧鍭㨠⠱⤠쒐镩魩⁣쎡挠棡뮇⁴棡뮑湧⁣棡뮉⁴槃ꩵ⁴棡뮑湧쎪Ⱐ⠲⤠쒐镩魩⁰棆냆ꅮ朠灨쎡瀠瑨甠瑨군Ⱐ磡뮭쎽⁶쎠⁴牵秡뮁渠쒑우愠瑨쎴湧⁴楮Ⱐ⠳⤠쒐镩魩⁰棃ꉮ濡몡椠盃ꀠ灨쎢渠湧쎠湨⁴牯湧⁴棡뮑湧쎪Ⱐ⠴⤠쒐镩魩饩⁤畮朠盃ꀠ灨우욡湧⁰棃ꅰ⁴棡뮑湧쎪⁤潡湨杨槡뮇瀬⁶쎹湧楮栠瓡몿⁴狡뮍湧⃄酩荭Ⱐ揃ꅣ濡몡椠棃걮栠歨甠歩湨⁴뼬
㔩⃄郡뮕椠淡뮛椠揃둮朠瓃ꅣ⁰棃ꉮ⁴쎭捨⁶쎠⁤넠拃ꅯ⁴棡뮑湧쎪Ⱐ⠶⤠䋡뮕⁳畮朠揃ꅣ饩⁤畮朠瑨酮朠毃ꨠ淡뮛椮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹎柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ쒑쎣⁴군⁴牵湧⁶쎠漠癩蝣⁣桵秡뮃渠쒑镩⁰棆냆ꅮ朠灨쎡瀠汵굮⁰棃뤠棡뮣瀠盡뮛椠秃ꩵ⁣ꝵ⁣ꝡ⃄釡뮕椠淡뮛椠盃ꀠ棡뮙椠湨군ⁱ痡뮑挠瓡몿⸠呲潮朠瑨鵩댠滃ꁹⰠ淡뮙琠瑲潮朠湨꽮朠拆냡뮛挠瑩뽮ⁱ畡渠瑲赮朠湨ꕴ쎠⁣桵秡뮃渠쒑镩⁨蜠瑨酮朠拡몣湧⁣쎢渠쒑酩⁶굴⁣棡몥琠⡍偓⤠獡湧⁨蜠瑨酮朠瓃ꁩ桯ꍮⁱ痡뮑挠杩愠⡓乁⤠瓡뮫쒃洠ㄹ㤳⁶쎠槃ꩮ⁴ꕣ⁣군棡몭琬⁢锠獵湧⸠噩蝣⁢槃ꩮ⁳濡몡渠揃ꅣ⁣棡뮉⁴槃ꩵ⁴棡뮑湧쎪⁴镮朠棡뮣瀠湨우⁇䑐Ⱐ䝎倬☣㠲㌰㬠쒑우ꍣ⁴棡뮱挠桩蝮⁴桥漠湨槡뮁甠灨우욡湧⁰棃ꅰ棃ꅣ桡甠쒑茠揃댠瓃굮栠獯⁳쎡湨Ⱐ쒑酩⁣桩뽵⸠偨우욡湧⁰棃ꅰ⁢槃ꩮ⁳濡몡渠捨褠瑩쎪甠瓡뮕湧⁳ꍮ⁰棡목洠瑲쎪渠쒑譡⁢쎠渠瓡뮉湨Ⱐ瑨쎠湨⁰棡뮑⁴狡뮱挠瑨痡뮙挠呲畮朠우욡湧⁣얩湧⃄釆냡뮣挠쒑镩魩Ⱐ捨痡목渠拡뮋⃄釆끡⁶쎠漠쎡瀠擡뮥湧⁣棃굮栠瑨ꥣ⸠乨槡뮁甠捨畹쎪渠湧쎠湨⁴棡뮑湧쎪⃄釆냡뮣挠湧桩쎪渠握뮩甬⁣桵秡뮃渠쒑镩⁴桥漠棆냡뮛湧⁶굮⁤ꕮ朠揃ꅣ⁰棆냆ꅮ朠灨쎡瀠汵굮⁣桵ꥮⁱ痡뮑挠瓡몿⁶쎠漠쒑槡뮁甠歩蝮⁣ꔠ瑨茠握뮧愠噩蝴⁎慭⻂ꁖ槡뮇挠灨쎡琠瑲槡뮃渠쒑愠擡몡湧⁣쎡挠汯ꅩ⁨쎬湨⁤潡湨杨槡뮇瀠盃ꀠ쒑镩魩⁶脠捨쎭湨⁳쎡捨⁰棃ꅴ⁴物荮楮栠瓡몿桩腵⁴棃ꁮ栠灨Ꝯ⁣얩湧棆뀠쎡瀠擡뮥湧⁓乁⃄釃뉩⁨轩⁳넠쒑镩魩⁴우욡湧⃡뮩湧⁶脠灨쎢渠汯ꅩ⁴棡뮑湧쎪Ⱐ灨쎢渠湧쎠湨⁴棡뮑湧쎪⸠乨槡뮁甠拡몣湧⁤慮栠淡뮥挠捨痡목渠煵酣⁴뼠쒑쎣⃄釆냡뮣挠湧桩쎪渠握뮩甠쎡瀠擡뮥湧⁰棃뤠棡뮣瀠盡뮛椠쒑槡뮁甠歩蝮⁖槡뮇琠乡洠湨우⁈蜠瑨酮朠湧쎠湨楮栠瓡몿ⁱ痡뮑挠擃ꉮⰠ䣡뮇⁴棡뮑湧柃ꁮ栠珡몣渠灨ꥭ⁖槡뮇琠乡洬⁄慮栠淡뮥挠棃ꁮ朠棃덡⁸痡몥琠湨군棡목甠噩蝴⁎慭☣㠲㌰㬼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾囡뮛椠珡뮱⁣桵秡뮃渠쒑镩ꅮ栠淡몽⁣ꝡ⁣욡⁣棡몿ⁱ痡몣渠泃봠歩湨⁴뼠盃ꀠ秃ꩵ⁣ꝵ魩⁣ꝡ⁶槡뮇挠泃ꍮ栠쒑ꅯⰠ捨褠쒑ꅯⰠ煵ꍮ쎽⃄釡몥琠滆냡뮛挠瑲潮朠满뮁渠歩湨⁴뼠瑨謠瑲우鵮朠盡뮛椠湨槡뮁甠歨쎡椠湩蝭魩Ⱐ满뮙椠摵湧魩Ⱐ揃ꅣ⁨蜠瑨酮朠捨褠瑩쎪甠瑨酮朠毃ꨠ鼠握몥瀠煵酣⁧楡⁣얩湧棆뀠揃ꅣ⁣ꕰⁱ痡몣渠泃봠湧쎠湨Ⱐ泄ꥮ栠盡뮱挠盃ꀠ쒑譡⁰棆냆ꅮ朠쒑쎣⃄釆냡뮣挠쒑镩魩⁴濃ꁮ⁤槡뮇渮⁍魩⃄釃ꉹ棡몥琠泃ꀠ䣡뮇⁴棡뮑湧⁣棡뮉⁴槃ꩵ⁴棡뮑湧쎪ⁱ痡뮑挠杩愠泡몧渠쒑ꝵ⁴槃ꩮ⃄釆냡뮣挠兵酣⁨饩⁴棃둮朠煵愠瑲潮朠䱵굴⁔棡뮑湧쎪쒃洠㈰ㄵ⁶魩‱㠶⁣棡뮉⁴槃ꩵ⁴棡뮑湧쎪⁴桡礠瑨뼠捨漠棡뮇⁴棡뮑湧⁣棡뮉⁴槃ꩵ⁴棡뮑湧쎪ⁱ痡뮑挠杩愠쒑우ꍣ⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧⁢慮⁨쎠湨⁴桥漠兵秡몿琠쒑譮栠珡뮑‴㌯㈰㄰⽑쒐ⵔ呧柃ꁹ‰㈯㘯㈰㄰⸠䋡뮙⁴狆냡뮟湧⁂餠䯡몿⁨濡몡捨⁶쎠⃄郡몧甠瓆뀠쒑쎣⁢慮⁨쎠湨⁔棃둮朠瓆뀠煵礠쒑譮栠满뮙椠摵湧⁈蜠瑨酮朠捨褠瑩쎪甠瑨酮朠毃ꨠ煵酣⁧楡㬠摡湨ꕣ⁶쎠饩⁤畮朠䣡뮇⁴棡뮑湧⁣棡뮉⁴槃ꩵ⁴棡뮑湧쎪⁣ꕰ⁴襮栬⁨畹蝮Ⱐ磃ꌮ㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹖槡뮇挠쒑镩魩⁶쎠⁨濃ꁮ⁴桩蝮⁰棆냆ꅮ朠灨쎡瀠瑨甠瑨군⁴棃둮朠瑩渠揅ꥮ朠쒑ꅴ⃄釆냡뮣挠湨꽮朠毡몿琠煵ꌠ歨ꌠ煵慮⸠呲潮朠쒑쎳⁢우魣⁣桵秡뮃渠扩뽮⁲쎵棡몥琠泃ꀠ珡뮭⁤ꕮ朠쒑槡뮁甠瑲愠瑨酮朠毃ꨬ棡몥琠泃ꀠ쒑槡뮁甠瑲愠捨赮ꭵ⁴桡礠瑨뼠棃걮栠瑨ꥣ⁴桵⁴棡몭瀠瑨쎴湧⁴楮ⁱ畡⁣棡몿⃄釡뮙⁢쎡漠揃ꅯ⁴棡뮑湧쎪쎠⁨쎬湨⁴棡뮩挠灨锠扩뽮⁴牯湧⁧楡椠쒑濡몡渠瑲우魣⃄釃ꉹ⸠䏃ꅣ⁣痡뮙挠쒑槡뮁甠瑲愠捨꜠秡몿甠摯柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ瑩뽮⁨쎠湨⃄釃ꌠ쒑우ꍣ⁳꽰⁸뽰⁴桥漠毡몿⁨濡몡捨Ⱐ瑲潮朠쒑쎳⁣쎡挠捵饣⁔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠湨우㨠員뮕湧⃄酩腵⁴牡⁤쎢渠珡뮑⁶쎠棃ꀠ鼬⁔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠歩湨⁴뼠盃ꀠ員뮕湧⃄酩腵⁴牡쎴湧⁴棃둮Ⱐ滃둮朠湧桩蝰⃄釃ꌠ쒑우ꍣ⁌痡몭琠棃덡⁴牯湧⁌痡몭琠瑨酮朠毃ꨠ滄荭′〱㔻⁣쎡挠捵饣⃄酩腵⁴牡⁴棡뮑湧쎪ⁱ畡渠瑲赮朠歨쎡挠瑲쎪渠揃ꅣ쒩湨⁶녣⃄釆냡뮣挠瑨녣⁨槡뮇渠棃ꁮ朠滄荭⁴桥漠毡몿⁨濡몡捨Ⱐ煵愠쒑쎳⁴ꅯ⃄酩腵槡뮇渠捨꜠쒑饮朠捨漠歨쎢甠捨痡목渠拡뮋Ⱐ瑲槡뮃渠歨慩⁶쎠⁣쎴湧⁢鄠瑨쎴湧⁴楮⁣ꝡ⁎柃ꁮ栮⁖槡뮇挠瑨甠瑨군⁴棃둮朠瑩渠瑨酮朠毃ꨠ瓡뮫杵鍮⁤꼠汩蝵⁨쎠湨⁣棃굮栠쒑쎣⁣棃굮栠瑨ꥣ⃄釆냡뮣挠煵礠쒑譮栠瑲潮朠䱵굴⁴棡뮑湧쎪쒃洠㈰ㄵ⸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾囡뮁⁸괠泃봬⁴镮朠棡뮣瀠盃ꀠ灨쎢渠瓃굣栠握뮧愠湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⁣얩湧⃄釃ꌠ쒑우ꍣ⃄釡뮕椠淡뮛椠瑨敯⁨우魮朠瑩渠棡뮍挠桯쎡⸠乧慹⁴ꬠ湧쎠礠쒑ꝵ⃄釡뮕椠淡뮛椬⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧⃄釃ꌠ扡渠棃ꁮ栠䍨褠瑨謠珡뮑′㠯ㄹ㠸⽃吭呔朠滄荭‱㤸㠠盡뮁⁴쒃湧⁣우鵮朠盃ꀠ桩蝮⃄釡몡椠棃덡⁣쎴湧⁴쎡挠瑨酮朠毃ꨬ⁴牯湧⃄釃댠捨褠狃딺⃢肜偨쎡琠瑲槡뮃渠揃둮朠湧棡뮇⁴棃둮朠瑩測⁸쎢礠擡뮱湧⁣쎡挠揆ꄠ珡뮟⁤꼠汩蝵⁶쎠ꅮ朠瑨쎴湧⁴楮⁴棡뮑湧쎪⁴牯湧⁰棡몡洠癩⁣ꌠ滆냡뮛挬⁢ꍯ⃄釡몣洠癩蝣⁴牵秡뮁渠擡몫渠盃ꀠ歨慩⁴棃ꅣ⁳鄠汩蝵⁴棡뮑湧쎪⃄釆냡뮣挠瑨痡몭渠泡뮣槢肝⸠員뮫⃄釃댠쒑뽮慹Ⱐ癩蝣⃄釡몧甠瓆뀠揃둮朠湧棡뮇⁶쎠⃡뮩湧⁤ꕮ朠瑲潮朠桯ꅴ⃄釡뮙湧⁴棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ揃댠拆냡뮛挠灨쎡琠瑲槡뮃渠湨ꍹ⁶赴⸠쒐띣⁢槡뮇琬Ꝯ⃄釡몧甠瑩쎪渠湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ쎡瀠擡뮥湧⁴棃ꁮ栠揃둮朠揃둮朠湧棡뮇棡몭渠擡몡湧쎽⁴넠瑨쎴湧楮栠盃ꁯ⁸괠泃봠珡뮑槡뮇甠員뮕湧⃄酩腵⁴牡⁤쎢渠珡뮑⁶쎠棃ꀠ鼠滄荭′〰㤬⁴槡몿瀠쒑쎳쎠⁔镮朠쒑槡뮁甠瑲愠仃둮朠瑨쎴測쎴湧杨槡뮇瀠盃ꀠ瑨Ꝺ⁳ꍮ쒃洠㈰ㄱⰠ쒐槡뮁甠瑲愠䓃ꉮ⁳鄠盃ꀠ湨쎠⃡뮟⁧槡뮯愠毡뮳쒃洠㈰ㄴ⸠噩蝣⃡뮩湧⁤ꕮ朠盃ꀠ灨쎡琠瑲槡뮃渠揃ꅣ⁰棡몧渠淡뮁洠捨畹쎪渠擃륮朠쒑쎣⁧쎳瀠灨Ꝯ⃄釡목礠湨慮栠瓡뮑挠쒑餠磡뮭쎽⁴棃둮朠瑩測⁴쒃湧⃄釡뮙⁣棃굮栠磃ꅣ⁣ꝡ⁴棃둮朠瑩渠瓡뮕湧⁨ꍰ⁶쎠⁧槡몣洠揆냡뮝湧⃄釡뮙慯⃄釡뮙湧⁣桯⁣쎡渠拡뮙⁴棡뮑湧쎪⁣쎡挠握몥瀮⁃욡⁳鼠擡뮯槡뮇甠握뮧愠揃ꅣ⁣痡뮙挠員뮕湧⃄酩腵⁴牡Ⱐ쒑槡뮁甠瑲愠泡뮛渠쒑우ꍣ우甠杩꼠瓡뮑琬⃄釡몣洠拡몣漠捨漠癩蝣桡椠瑨쎡挠捨椠瑩뽴⁨욡渠盃ꀠ珡뮭⁤ꕮ朠珡뮑槡뮇甠泃ꉵ⁤쎠椮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹖魩ⁱ畡渠쒑槡뮃洠쒑镩魩⁶ꭡ⁰棡뮥挠盡뮥⁴酴⁳넠泃ꍮ栠쒑ꅯⰠ쒑槡뮁甠棃ꁮ栠握뮧愠쒐ꍮ本⁑痡뮑挠棡뮙椠盃ꀠ乨쎠우魣⁶ꭡ⃢肜䣆냡뮛湧⁶脠湧우鵩⁤쎹湧⁴楮鴬⁴牯湧棡뮯湧쒃洠煵愠쒑酩⁴우ꍮ朠珡뮭⁤ꕮ朠瑨쎴湧⁴楮⁴棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ쒑우ꍣ鼠狡뮙湧Ⱐ泆냡뮣湧⁴棃둮朠瑩渠捵湧⁣ꕰ⁣桯革⃄釡뮑椠瓆냡뮣湧⁤쎹湧⁴楮⁣얩湧棃둮朠湧꭮朠瓄荮朠泃ꩮⰠ棃걮栠瑨ꥣ⁰棡뮕⁢槡몿渠瑨쎴湧⁴楮柃ꁹ⁣쎠湧⃄酡⁤ꅮ朮⃄郡몿渠湡礬⁨ꝵ⁨뽴⁣쎡挠汯ꅩ⁳鄠汩蝵⁴棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ쒑우ꍣ⁣畮朠握몥瀠쒑뽮⁴ꕴ⁣ꌠ揃ꅣ⃄釡뮑椠瓆냡뮣湧⁣쎳桵⁣ꝵ⁳괠擡뮥湧⁢녮朠湨槡뮁甠毃ꩮ栠灨锠扩뽮⁴棃둮朠瑩渠歨쎡挠湨慵⸠䏃ꅣ⁳ꍮ⁰棡목洠瑨酮朠毃ꨠ湧쎠礠湡礠歨쎴湧⁣棡뮉⁣쎡挠ꕮ⁰棡목洬쎠⁣쎲渠泃ꀠ揃ꅣ⃄釄ꥡ腭Ⱐ쒑쒩愠䍄⁶쎠⁦楬攠擡뮯槡뮇甠瑲쎪渠瑲慮朠睥戮⁎棡뮯湧쒃洠柡몧渠쒑쎢礬柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ揃뉮⁴쒃湧⁣우鵮朠湨槡뮁甠棃걮栠瑨ꥣ⁰棡뮕⁢槡몿渠瑨쎴湧⁴楮棃ꅣ桡甠湨우⁨走⁢쎡漠揃둮朠拡뮑⁳鄠汩蝵Ⱐ瑨쎴湧⁣쎡漠拃ꅯ⁣棃괠盃ꀠ呲慮朠瑨쎴湧⁴楮⃄酩蝮⁴괠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪Ⱖ⌸㈳〻⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ揅ꥮ朠쒑쎣⁴桡洠杩愠棡뮇⁴棡뮑湧⁰棡뮕⁢槡몿渠珡뮑槡뮇甠捨畮朠⡇䑄匩⁶魩⁴우⁣쎡捨쎠⃄酩腵⁰棡뮑椠癩쎪渠煵酣⁧楡⸠䍨쎭湨⁳쎡捨⁰棡뮕⁢槡몿渠瑨쎴湧⁴楮⁴棡뮑湧쎪⁎棃ꀠ滆냡뮛挠쒑우ꍣ⁔棡뮧⁴우魮朠䍨쎭湨⁰棡뮧⁢慮⁨쎠湨⁴ꅩ⁑畹뽴⃄釡뮋湨⁳鄠㌴⼲〱㌯凄逭呔朠쒑쎣⃄釆끡⁣쎴湧⁴쎡挠滃ꁹ⁴꭮朠拆냡뮛挠쒑椠盃ꁯⁱ畹⁣Ꜯ㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㸼敭㹖脠棡뮣瀠瓃ꅣⁱ痡뮑挠瓡몿㰯敭㸼⽳瑲潮朾㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔棡뮱挠桩蝮⃄釆냡뮝湧酩⃄釡뮑椠湧濡몡椠淡뮟⁲饮朠握뮧愠쒐ꍮ朠盃ꀠ乨쎠우魣⁴牯湧⁴棡뮝椠毡뮳⃄釡뮕椠淡뮛椬ⁱ畡渠棡뮇⁨ꍰ⁴쎡挠杩꽡⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠盡뮛椠瑨酮朠毃ꨠ握뮧愠揃ꅣⁱ痡뮑挠杩愠盃ꀠ揃ꅣ⁴锠捨ꥣⁱ痡뮑挠瓡몿⃄釃ꌠ湧쎠礠揃ꁮ朠쒑우ꍣ鼠狡뮙湧⸠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ瑨慭⁧楡⁴쎭捨⁣녣⁶쎠漠揃ꅣ⁨濡몡琠쒑饮朠盡뮁⁴棡뮑湧쎪⁣ꝡ⁣쎡挠瓡뮕⁣棡뮩挠煵酣⁴뼠湨우⁔棡뮑湧쎪⁌䡑
啎卄⤬⁣棡뮧⃄釡뮙湧⁴쎭捨⁣녣⁴桡洠杩愠盃ꀠ瑨우鵮朠硵秃ꩮ⁣쎳棡뮯湧⃄釃덮朠柃데ⁱ畡渠瑲赮朠쒑茠瑨쎺挠쒑ꥹ⁨濡몡琠쒑饮朠瑨酮朠毃ꨠ歨甠盡뮱挠䅓䕁丬⁅千䅐Ⱐ쒐쎴湧⃃脮⁎쒃洠㈰㄰Ⱐ쒑ꍭ棡몭渠癡椠瑲쎲쎠⁃棡뮧⁴譣栠䅓䡏䴠ㄱⰠ員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪⃄釃ꌠ瓡뮕⁣棡뮩挠瑨쎠湨⁣쎴湧⁈饩杨謠瑨꜠瑲우齮朠揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠瑨酮朠毃ꨠ煵酣⁧楡桵⁶녣⃄郃둮朠乡洠쎁⁶쎠⁴ꬠ쒑쎳⃄釃ꌠ쒑쒃湧⁣慩⁶쎠⁴锠捨ꥣ⁴棃ꁮ栠揃둮朠湨槡뮁甠棡뮙椠湧棡뮋ⁱ痡뮑挠瓡몿ⁱ畡渠瑲赮朠湨우⁈饩杨謠䡩蝰⁨饩⁴棡뮑湧쎪ⁱ痡뮑挠瓡몿⁣棃굮栠瑨ꥣ⁉䅏匠滄荭′〱㐬⁈饩杨謠周酮朠毃ꨠ仃둮朠湧桩蝰⁃棃ꉵ⃃脭周쎡椠䋃걮栠䓆냆ꅮ本☣㠲㌰㬮⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠湡洠쒑쎣⁣棃굮栠瑨ꥣ⁧楡棡몭烂ꁈ蜠瑨酮朠瑨酮朠毃ꨠ䏡뮙湧⃄釡뮓湧⁁卅䅎슠毡뮃⁴ꬠ滄荭′〱㘮⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠쒑쎣棡몭渠쒑우ꍣ⁳넠杩쎺瀠쒑ꄠ握뮧愠握뮙湧⃄釡뮓湧ⁱ痡뮑挠瓡몿⁶脠捨畹쎪渠淃둮Ⱐ湧桩蝰⁶ꔠ盃ꀠ揆ꄠ珡뮟⁶굴⁣棡몥琬⁴牯湧⃄釃댠灨ꍩ茠쒑뽮⁣쎡挠擡뮱⃃ꅮ⁨霠瑲ꌠ毡뮹⁴桵굴⁣ꝡ⁣쎡挠瓡뮕⁣棡뮩挠兵酣⁴뼺⁕乆偁Ⱐ啎䑐Ⱐ啎䥄伬⁆䅏Ⱐ啎䕓䍏Ⱐ啎䥃䕆Ⱐ䥌伬⁣쎡挠쒑譮栠捨뼠哃ꁩ⁣棃굮栠湨우⁗䈬⁁䑂Ⱐ䥍䛢肦⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ쒑쎣⁣쎳棡뮯湧⁨ꍰ⁴쎡挠獯湧⁰棆냆ꅮ朠捨띴⁣棡몽⁶魩⁔棡뮑湧쎪桩腵우魣⁴狃ꩮ⁴棡몿⁧槡뮛椬⁣쎡挠滆냡뮛挠揃댠满뮁渠瑨酮朠毃ꨠ灨쎡琠瑲槡뮃渠湨우⁔棡뮥礠쒐槡뮃測⁃饮朠桯쎠⁐棃ꅰⰠ䣃ꀠ䱡測⃄遡渠䷡몡捨Ⱐ䍡湡摡Ⱐ乨굴⁂ꍮⰠ䣃ꁮ⁑痡뮑挬☣㠲㌰㬻⁴槡몿瀠瓡뮥挠煵慮⁨蜠捨띴⁣棡몽⁶쎠⁣쎳⁨槡뮇甠煵ꌠ盡뮛椠揃ꅣ⁢ꅮ⁢쎨⁴牵秡뮁渠瑨酮朠湨우⁣욡ⁱ畡渠瑨酮朠毃ꨠ揃ꅣ우魣㨠䍈䱂⁎条Ⱐ䉡⁌慮Ⱐ䏡뮙湧⁨濃ꀠ參ꥣⰠ卬潶慫楡Ⱐ䡵湧条特Ⱐ䍈䑃乄⁌쎠漬⁖우욡湧ⁱ痡뮑挠䍡洭灵ⵣ桩愬☣㠲㌰㬼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠橵獴楦礻∾噩蝣⁴쎭捨⁣녣⁣棡뮧⃄釡뮙湧⁨ꍰ⁴쎡挠盃ꀠ棡뮙椠湨군ⁱ痡뮑挠瓡몿⃄釃ꌠ柃데⁰棡몧渠煵慮⁴狡뮍湧⁶쎠漠癩蝣쎢湧⁣慯쒃湧녣⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洬쎠洠瑩腮⃄釡뮃⃄釡뮃⁔棡뮑湧쎪⁖槡뮇琠乡洠桯쎠渠瑨쎠湨⁴酴杨쒩愠盡뮥쎠⁴棃ꁮ栠癩쎪渠握뮧愠周酮朠毃ꨠ䱩쎪渠棡뮣瀠煵酣Ⱐ쒑쎡瀠ꥮ朠秃ꩵ⁣ꝵ⁰棡뮥挠盡뮥⁳鄠汩蝵⁣ꝡ⁣쎡挠瓡뮕⁣棡뮩挠煵酣⁴뼠揅ꥮ朠湨우⁹쎪甠握몧甠灨ꕣ⁶ꔠ珡뮑槡뮇甠捨漠揃ꅣ⃄郡몡椠珡뮩ⁱ痃ꅮⰠ揃ꅣ⁣욡ⁱ畡渠쒑ꅩ⁤槡뮇渠滆냡뮛挠湧濃ꁩ⁶쎠⁣쎡挠瓡뮕⁣棡뮩挠煵酣⁴뼠瓡몡椠噩蝴⁎慭⸠乨鴠盡몭礬⁶謠瑨뼠握뮧愠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⁴牯湧⁣饮朠쒑鍮朠煵酣⁴뼠쒑쎣⃄釆냡뮣挠滃ꉮ朠泃ꩮ饴⁣쎡捨⁲쎵⁲蝴⸠周敯⃄釃ꅮ栠杩쎡쒃湧녣⁴棡뮑湧쎪⁣ꝡ⁣쎡挠揆ꄠ煵慮⁴棡뮑湧쎪⁤漠乧쎢渠棃ꁮ朠周뼠杩魩⁣쎴湧⁢鄬⁎쒃洠㈰ㄵⰠ周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⃄釃ꌠ쒑ꅴ‸㈬㈲⃄酩荭Ⱐ쒑쎺湧⁴棡뮩′㘠瑲쎪渠瓡뮕湧⁳鄠ㄴ㐠煵酣⁧楡⃄釆냡뮣挠쒑쎡湨⁧槃ꄠ盃ꀠ쒑ꥮ朠瑨ꤠ㌠瑲潮朠歨甠盡뮱挠쒐쎴湧⁎慭⃃脮㰯瀾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㹔狡몣椠煵愠㜷쒃洠磃ꉹ⁤녮朠盃ꀠ灨쎡琠瑲槡뮃測柃ꁮ栠周酮朠毃ꨠ噩蝴⁎慭⃄釃ꌠ盃ꀠ쒑慮朠歨덮朠쒑譮栠쒑우ꍣ⁶慩⁴狃눠煵慮⁴狡뮍湧⁴牯湧⁶槡뮇挠捵湧⁣ꕰ⁴棃둮朠瑩渠瑨酮朠毃ꨠ灨ꕣ⁶ꔠ泃ꍮ栠쒑ꅯ⃄郡몣湧Ⱐ乨쎠우魣⁶쎠⁣棃굮栠煵秡뮁渠揃ꅣ⁣ꕰ棡몱洠쒑쎡湨⁧槃ꄬ⁤넠拃ꅯ⁴쎬湨⁨쎬湨Ⱐ桯ꅣ栠쒑譮栠捨槡몿渠泆냡뮣挬⁣棃굮栠珃ꅣ栬⁸쎢礠擡뮱湧뼠桯ꅣ栠灨쎡琠瑲槡뮃渠歩湨⁴뼭⁸쎣⁨饩⁶쎠⃄釃ꅰ⃡뮩湧桵⁣ꝵ⁴棃둮朠瑩渠瑨酮朠毃ꨠ握뮧愠揃ꅣ⁴锠捨ꥣⰠ揃ꄠ湨쎢渮⁎棡뮯湧⁴棃둮朠瑩渠瑨酮朠毃ꨠ摯⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ揃둮朠拡뮑Ⱐ捵湧⁣ꕰ쎠杵鍮⁴棃둮朠瑩渠捨쎭湨⁴棡뮑湧Ⱐ揃댠瓃굮栠灨쎡瀠泃봬⃄釆냡뮣挠揃ꅣ⁣ꕰⰠ揃ꅣ柃ꁮ栬⁣쎡挠瓡뮕⁣棡뮩挬⁣쎡棃ꉮ⁴牯湧우魣⁶쎠ⁱ痡뮑挠瓡몿⁴楮⁣굹Ⱐ珡뮭⁤ꕮ朮㰯瀾਼瀠獴祬攽≦潮琭睥楧桴㨠㐰〻⁴數琭慬楧渺畳瑩晹㬢㸼獴牯湧㹄慮栠珃ꅣ栠瑨꜠瑲우齮朠湧쎠湨⁔棡뮑湧쎪ⁱ畡⁣쎡挠瑨鵩댠瓡뮫柃ꁹ⃄釡몧甠瑨쎠湨군⁎柃ꁮ栠쒑뽮慹㰯獴牯湧㸼⽰㸊㱰⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢㸼⽰㸊㱤楶⁣污獳㴢瑡扬攭ㄢ㸊㱴慢汥⁳瑹汥㴢桥楧桴㨠㔰ㅰ砻∠睩摴栽∷㈳∾਼瑨敡搾਼瑲㸊㱴栠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢⁷楤瑨㴢㔰灸∾協吼⽴栾਼瑨⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾䣡뮍⁴쎪渼⽴栾਼瑨⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾乨槡뮇洠毡뮳㰯瑨㸊㰯瑲㸊㰯瑨敡搾਼瑢潤社਼瑲㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸱㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠乧畹蕮⁔桩蝵⁌쎢甼⽴搾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄹ㐶…⌸㈱ㄻ‱㤵〼⽴搾਼⽴爾਼瑲㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸲㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠䳆냆ꅮ朠䑵秃ꩮ⁌ꅣ㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㻂ꀱ㤵〠☣㠲ㄱ㬠ㄹ㔵㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㌼⽴搾਼瑤⁡汩杮㴢汥晴∾쎔湧⁔狡몧渠䣡뮯甠䓡뮱挼⽴搾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄹ㔵…⌸㈱ㄻ‱㤵㘼⽴搾਼⽴爾਼瑲㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸴㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠乧畹蕮⁖쒃渠䭨愼⽴搾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄹ㔶…⌸㈱ㄻ‱㤵㠼⽴搾਼⽴爾਼瑲㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸵㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠쒐띮朠周쎭㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸱㤵㠠☣㠲ㄱ㬠ㄹ㘳㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㘼⽴搾਼瑤⁡汩杮㴢汥晴∾쎔湧⁎杵秡뮅渠쒐ꥣ⁄우욡湧㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸱㤶㐠錠ㄹ㜴㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㜼⽴搾਼瑤⁡汩杮㴢汥晴∾쎔湧⁈濃ꁮ朠呲쎬湨㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸱㤷㐠錠ㄹ㠴㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㠼⽴搾਼瑤⁡汩杮㴢汥晴∾쎔湧⁔狡몧渠䣡몣椠䋡몱湧㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸱㤸㐼⽴搾਼⽴爾਼瑲㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸹㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠䳃ꨠ囄荮⁔濃ꁮ㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸱㤸㐠☣㠲ㄱ㬠㈰〰㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㄰㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠䳃ꨠ䷡몡湨⁈쎹湧㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㻂ꀲ〰〠錠㈰〷㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄱ㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠乧畹蕮⃄郡뮩挠䡯쎠…⌸㈱ㄻ⁔棡뮩⁴狆냡뮟湧⁂餠䭈…慭瀻⃄達槃ꩭ⁔镮朠握뮥挠瑲우齮朠呃呋㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸲〰㜠錠㘯㈰㄰㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄲ㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠쒐霠周ꥣ㰯瑤㸊㱴搠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∠慬楧渽≬敦琢㸷⼲〱〭㤯㈰ㄳ㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄳ㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㻃鑮朠乧畹蕮⁂쎭捨⁌쎢洼⽴搾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㄰⼲〱㌭㐯㈰㈰㰯瑤㸊㰯瑲㸊㱴爾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾ㄴ㰯瑤㸊㱴搠慬楧渽≬敦琢㹂쎠⁎杵秡뮅渠周謠䣆냆ꅮ朼⽴搾਼瑤⁳瑹汥㴢瑥硴ⵡ汩杮㨠捥湴敲㬢⁡汩杮㴢汥晴∾㔯㈰㈰ⵎ慹㰯瑤㸊㰯瑲㸊㰯瑢潤社਼⽴慢汥㸊㰯摩瘾਼瀠獴祬攽≴數琭慬楧渺⁣敮瑥爻∾㰯瀾਼⽤楶㸼摩瘠捬慳猽≦畳楯渭捬敡牦楸∾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾㰯摩瘾ਉउउउ㰯摩瘾ਉउउउउउउउउउउउउउउ㰯摩瘾ਉ㰯獥捴楯渾਼慳楤攠楤㴢獩摥扡爢⁣污獳㴢獩摥扡爠晵獩潮⵷楤来琭慲敡⁦畳楯渭捯湴敮琭睩摧整ⵡ牥愠晵獩潮⵳楤敢慲⵬敦琠晵獩潮ⵡ扯畴杳漢⁳瑹汥㴢晬潡琺敦琻∠摡瑡㴢∾ਉउउउउउਉउउ㱳瑹汥⁴祰攽≴數琯捳猢⁤慴愭楤㴢慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㈢㸣慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㈠汩⁻⁢潲摥爭捯汯爺癡爨ⴭ慷戭捯汯爳⤻紣慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㈠⹦畳楯渭睩摧整⵭敮甠畬椠愺慦瑥爠笠捯汯爺癡爨ⴭ慷戭捯汯爳⤻紣慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㈠⹭敮甠笠扯牤敲⵲楧桴ⵣ潬潲㩶慲⠭ⵡ睢ⵣ潬潲㌩‡業灯牴慮琻扯牤敲⵴潰ⵣ潬潲㩶慲⠭ⵡ睢ⵣ潬潲㌩‡業灯牴慮琻紣慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㈠⹭敮甠汩⁡⁻⁢潲摥爭扯瑴潭ⵣ潬潲㩶慲⠭ⵡ睢ⵣ潬潲㌩‡業灯牴慮琻⁽⍡癡摡⵶敲瑩捡氭浥湵⵷楤来琭ㄲ‮物杨琠⹭敮甠笠扯牤敲⵬敦琭捯汯爺癡爨ⴭ慷戭捯汯爳⤠Ⅹ浰潲瑡湴㬠絀浥摩愠⡭慸⵷楤瑨㨠㠰ば砩笣慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㉻瑥硴ⵡ汩杮㩩湩瑩慬‡業灯牴慮琻絽㰯獴祬放㱤楶⁩搽≡癡摡⵶敲瑩捡氭浥湵⵷楤来琭ㄲ∠捬慳猽≦畳楯渭睩摧整⵭潢楬攭慬楧渭楮楴楡氠晵獩潮⵷楤来琭慬楧渭汥晴⁷楤来琠慶慤慟癥牴楣慬彭敮產⁳瑹汥㴢扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ慷戭捯汯爲⤻扯牤敲⵳瑹汥㨠獯汩搻扯牤敲ⵣ潬潲㨠⍦㑦㑦㐻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ慷戭捯汯爳⤻瑥硴ⵡ汩杮㨠汥晴㭢潲摥爭睩摴栺ば砻∾㱳瑹汥㸣晵獩潮⵶敲瑩捡氭浥湵⵷楤来琭慶慤愭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整ⴱ㈭湡瘠畬⹭敮甠汩⁡⁻景湴⵳楺攺ㄴ灸㭽㰯獴祬放㱮慶⁣污獳㴢晵獩潮⵶敲瑩捡氭浥湵⵷楤来琠晵獩潮⵭敮甠桯癥爠汥晴•⁩搽≡癡摡⵶敲瑩捡氭浥湵⵷楤来琭ㄲ⵮慶∾㱵氠捬慳猽≭敮產㸼汩㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯∠瑩瑬攽≂慣欠瑯⁐慲敮琠偡来∾䝩魩⁴桩蝵㰯愾㰯汩㸼汩⁣污獳㴢灡来彩瑥洠灡来⵩瑥洭㤷㜹∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩潩⵴桩敵⽣桵挭湡湧⵮桩敭⵶甯∾㱳灡渠捬慳猽≬楮欭瑥硴∾䍨ꥣ쒃湧桩蝭⁶ꔼ⽳灡渾㱳灡渠捬慳猽≡牲潷∾㰯獰慮㸼⽡㸼⽬椾਼汩⁣污獳㴢灡来彩瑥洠灡来⵩瑥洭㤷㔹∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩潩⵴桩敵⽤楡ⵣ桩⵬楥渭桥⼢㸼獰慮⁣污獳㴢汩湫⵴數琢㻄郡뮋愠捨褠汩쎪渠棡뮇㰯獰慮㸼獰慮⁣污獳㴢慲牯眢㸼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸊㱬椠捬慳猽≰慧敟楴敭⁰慧攭楴敭ⴹ㜶㌠捵牲敮瑟灡来彩瑥洢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽧楯椭瑨楥甯汩捨⵳甭灨慴⵴物敮⼢⁡物愭捵牲敮琽≰慧攢㸼獰慮⁣污獳㴢汩湫⵴數琢㹌譣栠珡뮭⁰棃ꅴ⁴物荮㰯獰慮㸼獰慮⁣污獳㴢慲牯眢㸼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸊㱬椠捬慳猽≰慧敟楴敭⁰慧攭楴敭ⴲ㌲〱∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港杩潩⵴桩敵⽳漭摯⵴漭捨畣⼢㸼獰慮⁣污獳㴢汩湫⵴數琢㹓욡⃄釡뮓⁴锠捨ꥣ㰯獰慮㸼獰慮⁣污獳㴢慲牯眢㸼⽳灡渾㰯愾㰯汩㸊㰯畬㸼⽮慶㸼⽤楶㸉उ㰯慳楤放ਉउउऊउउ़⽤楶㸠‼ℭⴠ晵獩潮⵲潷‭ⴾਉउ़⽭慩渾†㰡ⴭ‣浡楮‭ⴾਉउऊउउਉउउउऊउउऊउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵦ潯瑥爢㸊उउऊ़景潴敲⁣污獳㴢晵獩潮ⵦ潯瑥爭睩摧整ⵡ牥愠晵獩潮⵷楤来琭慲敡∾ਉ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭牯眢㸊उ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭捯汵浮猠晵獩潮ⵣ潬畭湳ⴲ⁦畳楯渭睩摧整ⵡ牥愢㸊उउਉउउउउउउउउउउउउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵣ潬畭渠捯氭汧ⴶ⁣潬⵭搭㘠捯氭獭ⴶ∾ਉउउउ㱳散瑩潮⁩搽≭敮甭睩摧整ⴳ∠捬慳猽≦畳楯渭景潴敲⵷楤来琭捯汵浮⁷楤来琠浥湵∠獴祬攽≢潲摥爭獴祬攺⁳潬楤㭢潲摥爭捯汯爺瑲慮獰慲敮琻扯牤敲⵷楤瑨㨰灸㬢㸼獴祬攠瑹灥㴢瑥硴⽣獳∾⍭敮甭睩摧整ⴳ筴數琭慬楧渺汥晴㭽⍦畳楯渭浥湵⵷楤来琭㌠汩筤楳灬慹㩩湬楮攭扬潣欻紣晵獩潮⵭敮甭睩摧整ⴳ⁵氠汩⁡筤楳灬慹㩩湬楮攭扬潣欻灡摤楮机〻扯牤敲㨰㭣潬潲㨣捣挻景湴⵳楺攺ㄴ灸㭽⍦畳楯渭浥湵⵷楤来琭㌠畬椠愺慦瑥牻捯湴敮琺≼∻捯汯爺⍣捣㭰慤摩湧⵲楧桴㨲ば砻灡摤楮札汥晴㨲ば砻景湴⵳楺攺ㄴ灸㭽⍦畳楯渭浥湵⵷楤来琭㌠畬椠愺桯癥爬⍦畳楯渭浥湵⵷楤来琭㌠畬‮浥湵⵩瑥洮捵牲敮琭浥湵⵩瑥洠慻捯汯爺⍦晦㭽⍦畳楯渭浥湵⵷楤来琭㌠畬椺污獴ⵣ桩汤⁡㩡晴敲筤楳灬慹㩮潮攻紣晵獩潮⵭敮甭睩摧整ⴳ⁵氠汩‮晵獩潮⵷楤来琭捡牴⵮畭扥牻浡牧楮㨰‷灸㭢慣歧牯畮搭捯汯爺⍦晦㭣潬潲㨣捣挻紣晵獩潮⵭敮甭睩摧整ⴳ⁵氠汩⹦畳楯渭慣瑩癥ⵣ慲琭楣潮‮晵獩潮⵷楤来琭捡牴⵩捯渺慦瑥牻捯汯爺⍦晦㭽㰯獴祬放㱮慶⁩搽≦畳楯渭浥湵⵷楤来琭㌢⁣污獳㴢晵獩潮⵷楤来琭浥湵∠慲楡⵬慢敬㴢卥捯湤慲礠湡癩条瑩潮∾㱵氠楤㴢浥湵ⵦ潯瑥爭浥湵⵶椢⁣污獳㴢浥湵∾㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭㜶㜷∠捬慳猽≭敮甭楴敭敮甭楴敭⵴祰攭灯獴彴祰攠浥湵⵩瑥洭潢橥捴⵰慧攠浥湵⵩瑥洭㜶㜷∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港癡渭扡渭灨慰⵬礯∾囄荮⁢ꍮ⁰棃ꅰ쎽㰯愾㰯汩㸼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴷ㘷㘢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴷ㘷㘢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽰桵潮札灨慰⵬畡渭瑨潮札步⼢㹐棆냆ꅮ朠灨懌腰痡몭渠瑨쎴첁湧쎪㰯愾㰯汩㸼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴷ㘷㐢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴷ㘷㐢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽴桯湧⵴楮ⵤ楥甭瑲愯∾쒐槡뮁甠瑲愠瑨酮朠毃꨼⽡㸼⽬椾㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭㈶㈴㐢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴲ㘲㐴∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港獯⵬楥甭瑨潮札步⼢㹓鄠汩蝵⁴棡뮑湧쎪㰯愾㰯汩㸼汩⁩搽≭敮甭楴敭ⴷ㘷㔢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴷ㘷㔢㸼愠桲敦㴢桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽬楣栭灨漭扩敮⵴桯湧⵴楮⼢㹌譣栠灨锠扩뽮⁴棃둮朠瑩渼⽡㸼⽬椾㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭ㄳ㠷㈢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴱ㌸㜲∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港瑨潮札扡漯∾周쎴湧⁢쎡漼⽡㸼⽬椾㱬椠楤㴢浥湵⵩瑥洭㌲㌷㌢⁣污獳㴢浥湵⵩瑥洠浥湵⵩瑥洭瑹灥⵰潳瑟瑹灥敮甭楴敭ⵯ扪散琭灡来敮甭楴敭ⴳ㈳㜳∾㱡⁨牥昽≨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港硩渭礭歩敮⼢㹇쎳瀠쎽㰯愾㰯汩㸼⽵氾㰯湡瘾㱤楶⁳瑹汥㴢捬敡爺扯瑨㬢㸼⽤楶㸼⽳散瑩潮㸉उउउउउउउउउउ㰯摩瘾ਉउउउउउउउउउउउउ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭捯汵浮⁦畳楯渭捯汵浮⵬慳琠捯氭汧ⴶ⁣潬⵭搭㘠捯氭獭ⴶ∾ਉउउउउउउ㰯摩瘾ਉउउउउउउउउउउउउउउउउउउउउउउਉउ़摩瘠捬慳猽≦畳楯渭捬敡牦楸∾㰯摩瘾ਉउ㰯摩瘾‼ℭⴠ晵獩潮ⵣ潬畭湳‭ⴾਉ़⽤楶㸠㰡ⴭ⁦畳楯渭牯眠ⴭ㸊़⽦潯瑥爾‼ℭⴠ晵獩潮ⵦ潯瑥爭睩摧整ⵡ牥愠ⴭ㸊ਉਉ㱦潯瑥爠楤㴢景潴敲∠捬慳猽≦畳楯渭景潴敲ⵣ潰祲楧桴ⵡ牥愢㸊उ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵲潷∾ਉउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵣ潰祲楧桴ⵣ潮瑥湴∾ਊउउ㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮ⵣ潰祲楧桴⵮潴楣攢㸊उ㱤楶㸊उ㱤楶⁳瑹汥㴢睩摴栺㠰┻灡摤楮机〠㄰灴‰‰㭦汯慴㩬敦琻∾ഊ㱤楶⁣污獳㴢景潴敲ⵣ潰祲楧桴⵴數琢㸍ਠ†‼瀾ഊ††††呒䅎䜠呈쎔乇⁔䥎⃄遉虎⁔갠員뮔乇⁃ꑃ⁔䣡뮐乇⁋쎊ഊ††㰯瀾ഊ††‼瀾ഊ††††䋡몣渠煵秡뮁渠瑨痡뮙挠員뮕湧⁣ꕣ⁔棡뮑湧쎪ഊ††㰯瀾ഊ††‼瀾ഊ††††쒐譡⁣棡뮉㨠㔴⁎杵秡뮅渠䍨쎭⁔桡湨Ⱐ쒐酮朠쒐愬⁈쎠⁎饩ഊ††㰯瀾ഊ††‼瀾ഊ††††쒐槡뮇渠瑨濡몡椺‰㈴‷㌰㐶㘶㘬쎡礠泡못‸㘶㠍ਠ†‼⽰㸍ਠ††††㱰㸍ਠ†††⁖쒃渠瑨우㨠〲㐠㜳〴㘶㘶Ⱐ淃ꅹ묠㄰〶ഊ††‼瀾ഊ††††䕭慩氺⁢慮扩敮瑡灀杳漮杯瘮癮ഊ††㰯瀾ഊ††㱰㸍ਠ†††⁇桩⁲쎵杵鍮⁴牡湧⁔棃둮朠瑩渠쒑槡뮇渠瓡뮭⁔镮朠握뮥挠周酮朠毃ꨠ⡷睷⹧獯⹧潶⹶温桩⁴狃굣栠泡몡椠瑨쎴湧⁴楮⁴ꬠ쒑譡⁣棡뮉쎠礍ਠ†‼⽰㸍਼⽤楶㸍਍਼⽤楶㸍਍਍਼摩瘠獴祬攽≷楤瑨㨲〥㭰慤摩湧㨰‱ば琠〠〻晬潡琺汥晴㬢㸍ਠ㱰㹏湬楮攺‸㠼⽰㸍ਠ㱰㹎柆냡뮝椠瑲畹⁣군⁨쎴洠湡示‱ㄲ㘷㰯瀾‍ਠ㱰㹌우ꍴ⁴牵礠握몭瀠棃둭慹㨠㘷㜵㌼⽰㸠ഊ‼瀾員뮕湧⁳鄠泆냡뮣琠瑲畹⁣군㨠㈷㈷㜱〰‼⽰㸍਍਍਼⽤楶㸍਍਼ℭⴠ䉥杩渠䕍䌠呲慣歩湧⁃潤攠ⴭ㸍ਠ†‼獣物灴⁴祰攽≴數琯橡癡獣物灴∾ഊ††††癡爠彧潶慱‽⁷楮摯眮彧潶慱⁼簠孝㬍ਠ† 杯癡焮灵獨⡛❴牡捫偡来噩敷❝⤻ഊ††彧潶慱⹰畳栨嬧敮慢汥䱩湫呲慣歩湧❝⤻ഊ††⡦畮捴楯渠⠩⁻ഊ††††彧潶慱⹰畳栨嬧獥瑔牡捫敲啲氧Ⱐ❨瑴灳㨯⽦ⵥ浣⹮杳瀮杯瘮癮⽴牡捫楮朧崩㬍ਠ††† 杯癡焮灵獨⡛❳整卩瑥䥤✬‧ㄶ㔧崩㬍ਠ†††⁶慲⁤‽⁤潣畭敮琬ഊ††††††朠㴠搮捲敡瑥䕬敭敮琨❳捲楰琧⤬ഊ††††††猠㴠搮来瑅汥浥湴獂祔慧乡浥⠧獣物灴✩嬰崻ഊ††††朮瑹灥‽‧瑥硴⽪慶慳捲楰琧㬍ਠ†††⁧⹡獹湣‽⁴牵攻ഊ††††朮摥晥爠㴠瑲略㬍ਠ†††⁧⹳牣‽‧桴瑰猺⼯昭敭挮湧獰⹧潶⹶港敭扥搯杯瘭瑲慣歩湧⹭楮⹪猧㬍ਠ†††⁳⹰慲敮瑎潤攮楮獥牴䉥景牥⡧Ⱐ猩㬍ਠ†⁽⤨⤻ഊ††㰯獣物灴㸍਼ℭⴠ䕮搠䕍䌠呲慣歩湧⁃潤攠ⴭ㸉㰯摩瘾਼⽤楶㸊㱤楶⁣污獳㴢晵獩潮⵳潣楡氭汩湫猭景潴敲∾ਉ㰯摩瘾ਊउ़⽤楶㸠㰡ⴭ⁦畳楯渭晵獩潮ⵣ潰祲楧桴ⵣ潮瑥湴‭ⴾਉ़⽤楶㸠㰡ⴭ⁦畳楯渭牯眠ⴭ㸊़⽦潯瑥爾‼ℭⴠ⍦潯瑥爠ⴭ㸊उ㰯摩瘾‼ℭⴠ晵獩潮ⵦ潯瑥爠ⴭ㸊ਉऊउउऊउउउउउउ㰯摩瘾‼ℭⴠ睲慰灥爠ⴭ㸊उ㰯摩瘾‼ℭⴠ⍢潸敤⵷牡灰敲‭ⴾਉउ़愠捬慳猽≦畳楯渭潮攭灡来⵴數琭汩湫⁦畳楯渭灡来⵬潡搭汩湫∠瑡扩湤數㴢ⴱ∠桲敦㴢⌢⁡物愭桩摤敮㴢瑲略∾偡来潡搠汩湫㰯愾ਊउ㱤楶⁣污獳㴢慶慤愭景潴敲⵳捲楰瑳∾ਉउ㱳癧⁸浬湳㴢桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术㈰〰⽳癧∠癩敷䉯砽∰‰‰‰∠睩摴栽∰∠桥楧桴㴢〢⁦潣畳慢汥㴢晡汳攢⁲潬攽≮潮攢⁳瑹汥㴢癩獩扩汩瑹㨠桩摤敮㬠灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬠汥晴㨠ⴹ㤹㥰砻癥牦汯眺⁨楤摥渻∠㸼摥晳㸼晩汴敲⁩搽≷瀭摵潴潮攭摡牫ⵧ牡祳捡汥∾㱦敃潬潲䵡瑲楸⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠瑹灥㴢浡瑲楸∠癡汵敳㴢‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰• 㸼晥䍯浰潮敮瑔牡湳晥爠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢‾㱦敆畮捒⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‰⸴㤸〳㤲ㄵ㘸㘲㜢 㸼晥䙵湣䜠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠〮㐹㠰㌹㈱㔶㠶㈷∠⼾㱦敆畮捂⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‰⸴㤸〳㤲ㄵ㘸㘲㜢 㸼晥䙵湣䄠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢ㄠㄢ 㸼⽦敃潭灯湥湴呲慮獦敲㸼晥䍯浰潳楴攠楮㈽≓潵牣敇牡灨楣∠潰敲慴潲㴢楮∠⼾㰯晩汴敲㸼⽤敦猾㰯獶朾㱳癧⁸浬湳㴢桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术㈰〰⽳癧∠癩敷䉯砽∰‰‰‰∠睩摴栽∰∠桥楧桴㴢〢⁦潣畳慢汥㴢晡汳攢⁲潬攽≮潮攢⁳瑹汥㴢癩獩扩汩瑹㨠桩摤敮㬠灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬠汥晴㨠ⴹ㤹㥰砻癥牦汯眺⁨楤摥渻∠㸼摥晳㸼晩汴敲⁩搽≷瀭摵潴潮攭杲慹獣慬攢㸼晥䍯汯牍慴物砠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢⁴祰攽≭慴物砢⁶慬略猽∠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠∠⼾㱦敃潭灯湥湴呲慮獦敲⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠㸼晥䙵湣删瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠ㄢ 㸼晥䙵湣䜠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠ㄢ 㸼晥䙵湣䈠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠ㄢ 㸼晥䙵湣䄠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢ㄠㄢ 㸼⽦敃潭灯湥湴呲慮獦敲㸼晥䍯浰潳楴攠楮㈽≓潵牣敇牡灨楣∠潰敲慴潲㴢楮∠⼾㰯晩汴敲㸼⽤敦猾㰯獶朾㱳癧⁸浬湳㴢桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术㈰〰⽳癧∠癩敷䉯砽∰‰‰‰∠睩摴栽∰∠桥楧桴㴢〢⁦潣畳慢汥㴢晡汳攢⁲潬攽≮潮攢⁳瑹汥㴢癩獩扩汩瑹㨠桩摤敮㬠灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬠汥晴㨠ⴹ㤹㥰砻癥牦汯眺⁨楤摥渻∠㸼摥晳㸼晩汴敲⁩搽≷瀭摵潴潮攭灵牰汥⵹敬汯眢㸼晥䍯汯牍慴物砠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢⁴祰攽≭慴物砢⁶慬略猽∠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠∠⼾㱦敃潭灯湥湴呲慮獦敲⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠㸼晥䙵湣删瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〮㔴㤰ㄹ㘰㜸㐳ㄴ‰⸹㠸㈳㔲㤴ㄱ㜶㔢 㸼晥䙵湣䜠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠ㄢ 㸼晥䙵湣䈠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〮㜱㜶㐷〵㠸㈳㔳‰⸲㔴㤰ㄹ㘰㜸㐳ㄢ 㸼晥䙵湣䄠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢ㄠㄢ 㸼⽦敃潭灯湥湴呲慮獦敲㸼晥䍯浰潳楴攠楮㈽≓潵牣敇牡灨楣∠潰敲慴潲㴢楮∠⼾㰯晩汴敲㸼⽤敦猾㰯獶朾㱳癧⁸浬湳㴢桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术㈰〰⽳癧∠癩敷䉯砽∰‰‰‰∠睩摴栽∰∠桥楧桴㴢〢⁦潣畳慢汥㴢晡汳攢⁲潬攽≮潮攢⁳瑹汥㴢癩獩扩汩瑹㨠桩摤敮㬠灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬠汥晴㨠ⴹ㤹㥰砻癥牦汯眺⁨楤摥渻∠㸼摥晳㸼晩汴敲⁩搽≷瀭摵潴潮攭扬略⵲敤∾㱦敃潬潲䵡瑲楸⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠瑹灥㴢浡瑲楸∠癡汵敳㴢‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰• 㸼晥䍯浰潮敮瑔牡湳晥爠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢‾㱦敆畮捒⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‱∠⼾㱦敆畮捇⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‰⸲㜸㐳ㄳ㜲㔴㤰㈢ 㸼晥䙵湣䈠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〮㔹㈱㔶㠶㈷㐵ㄠ〮㈷㠴㌱㌷㈵㐹〲∠⼾㱦敆畮捁⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∱‱∠⼾㰯晥䍯浰潮敮瑔牡湳晥爾㱦敃潭灯獩瑥⁩渲㴢卯畲捥䝲慰桩挢灥牡瑯爽≩渢 㸼⽦楬瑥爾㰯摥晳㸼⽳癧㸼獶朠硭汮猽≨瑴瀺⼯睷眮眳⹯牧⼲〰〯獶朢⁶楥睂潸㴢〠〠〠〢⁷楤瑨㴢〢⁨敩杨琽∰∠景捵獡扬攽≦慬獥∠牯汥㴢湯湥∠獴祬攽≶楳楢楬楴示⁨楤摥渻⁰潳楴楯渺⁡扳潬畴攻敦琺‭㤹㤹灸㬠潶敲晬潷㨠桩摤敮㬢‾㱤敦猾㱦楬瑥爠楤㴢睰ⵤ畯瑯湥⵭楤湩杨琢㸼晥䍯汯牍慴物砠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢⁴祰攽≭慴物砢⁶慬略猽∠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠∠⼾㱦敃潭灯湥湴呲慮獦敲⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠㸼晥䙵湣删瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠〢 㸼晥䙵湣䜠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠〮㘴㜰㔸㠲㌵㈹㐱∠⼾㱦敆畮捂⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‱∠⼾㱦敆畮捁⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∱‱∠⼾㰯晥䍯浰潮敮瑔牡湳晥爾㱦敃潭灯獩瑥⁩渲㴢卯畲捥䝲慰桩挢灥牡瑯爽≩渢 㸼⽦楬瑥爾㰯摥晳㸼⽳癧㸼獶朠硭汮猽≨瑴瀺⼯睷眮眳⹯牧⼲〰〯獶朢⁶楥睂潸㴢〠〠〠〢⁷楤瑨㴢〢⁨敩杨琽∰∠景捵獡扬攽≦慬獥∠牯汥㴢湯湥∠獴祬攽≶楳楢楬楴示⁨楤摥渻⁰潳楴楯渺⁡扳潬畴攻敦琺‭㤹㤹灸㬠潶敲晬潷㨠桩摤敮㬢‾㱤敦猾㱦楬瑥爠楤㴢睰ⵤ畯瑯湥⵭慧敮瑡⵹敬汯眢㸼晥䍯汯牍慴物砠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢⁴祰攽≭慴物砢⁶慬略猽∠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠∠⼾㱦敃潭灯湥湴呲慮獦敲⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠㸼晥䙵湣删瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〮㜸〳㤲ㄵ㘸㘲㜵‱∠⼾㱦敆畮捇⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‰⸹㐹〱㤶〷㠴㌱㐢 㸼晥䙵湣䈠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〮㌵㈹㐱ㄷ㘴㜰㔹‰⸴㜰㔸㠲㌵㈹㐱㈢ 㸼晥䙵湣䄠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢ㄠㄢ 㸼⽦敃潭灯湥湴呲慮獦敲㸼晥䍯浰潳楴攠楮㈽≓潵牣敇牡灨楣∠潰敲慴潲㴢楮∠⼾㰯晩汴敲㸼⽤敦猾㰯獶朾㱳癧⁸浬湳㴢桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术㈰〰⽳癧∠癩敷䉯砽∰‰‰‰∠睩摴栽∰∠桥楧桴㴢〢⁦潣畳慢汥㴢晡汳攢⁲潬攽≮潮攢⁳瑹汥㴢癩獩扩汩瑹㨠桩摤敮㬠灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬠汥晴㨠ⴹ㤹㥰砻癥牦汯眺⁨楤摥渻∠㸼摥晳㸼晩汴敲⁩搽≷瀭摵潴潮攭灵牰汥ⵧ牥敮∾㱦敃潬潲䵡瑲楸⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠瑹灥㴢浡瑲楸∠癡汵敳㴢‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰• 㸼晥䍯浰潮敮瑔牡湳晥爠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢‾㱦敆畮捒⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰⸶㔰㤸〳㤲ㄵ㘸㘠〮㐰㌹㈱㔶㠶㈷㐵∠⼾㱦敆畮捇⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰‱∠⼾㱦敆畮捂⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰⸴㐷〵㠸㈳㔲㤴ㄠ〮㐢 㸼晥䙵湣䄠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢ㄠㄢ 㸼⽦敃潭灯湥湴呲慮獦敲㸼晥䍯浰潳楴攠楮㈽≓潵牣敇牡灨楣∠潰敲慴潲㴢楮∠⼾㰯晩汴敲㸼⽤敦猾㰯獶朾㱳癧⁸浬湳㴢桴瑰㨯⽷睷⹷㌮潲术㈰〰⽳癧∠癩敷䉯砽∰‰‰‰∠睩摴栽∰∠桥楧桴㴢〢⁦潣畳慢汥㴢晡汳攢⁲潬攽≮潮攢⁳瑹汥㴢癩獩扩汩瑹㨠桩摤敮㬠灯獩瑩潮㨠慢獯汵瑥㬠汥晴㨠ⴹ㤹㥰砻癥牦汯眺⁨楤摥渻∠㸼摥晳㸼晩汴敲⁩搽≷瀭摵潴潮攭扬略ⵯ牡湧攢㸼晥䍯汯牍慴物砠捯汯爭楮瑥牰潬慴楯渭晩汴敲猽≳則䈢⁴祰攽≭慴物砢⁶慬略猽∠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠⸲㤹‮㔸㜠⸱ㄴ‰‰‮㈹㤠⸵㠷‮ㄱ㐠〠〠∠⼾㱦敃潭灯湥湴呲慮獦敲⁣潬潲⵩湴敲灯污瑩潮ⵦ楬瑥牳㴢獒䝂∠㸼晥䙵湣删瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〮〹㠰㌹㈱㔶㠶㈷㔠ㄢ 㸼晥䙵湣䜠瑹灥㴢瑡扬攢⁴慢汥噡汵敳㴢〠〮㘶㈷㐵〹㠰㌹㈲∠⼾㱦敆畮捂⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∰⸸㐷〵㠸㈳㔲㤴ㄠ〮㐱㤶〷㠴㌱㌷㈵∠⼾㱦敆畮捁⁴祰攽≴慢汥∠瑡扬敖慬略猽∱‱∠⼾㰯晥䍯浰潮敮瑔牡湳晥爾㱦敃潭灯獩瑥⁩渲㴢卯畲捥䝲慰桩挢灥牡瑯爽≩渢 㸼⽦楬瑥爾㰯摥晳㸼⽳癧㸼獴祬攠楤㴧杬潢慬⵳瑹汥猭楮汩湥ⵣ獳✠瑹灥㴧瑥硴⽣獳✾੢潤祻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭ⵢ污捫㨠⌰〰〰〻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭ⵣ祡渭扬畩獨ⵧ牡示‣慢戸挳㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ睨楴攺‣晦晦晦㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ灡汥⵰楮欺‣昷㡤愷㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭牥携‣捦㉥㉥㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵯ牡湧攺‣晦㘹〰㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵡ浢敲㨠⍦换㤰〻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵬楧桴ⵧ牥敮ⵣ祡渺‣㝢摣戵㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭杲敥渭捹慮㨠⌰つ〸㐻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵰慬攭捹慮ⵢ汵攺‣㡥搱晣㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭捹慮ⵢ汵攺‣〶㤳攳㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭灵牰汥㨠⌹戵ㅥ〻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ癩癩搭捹慮ⵢ汵攭瑯⵶楶楤⵰畲灬攺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧扡⠶ⰱ㐷ⰲ㈷ⰱ⤠〥Ⱳ杢⠱㔵ⰸㄬ㈲㐩‱〰┩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵬楧桴ⵧ牥敮ⵣ祡渭瑯⵶楶楤ⵧ牥敮ⵣ祡渺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧戨ㄲ㈬㈲〬ㄸ〩‰┬牧戨〬㈰㠬ㄳ〩‱〰┩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵬畭楮潵猭癩癩搭慭扥爭瑯⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来㨠汩湥慲ⵧ牡摩敮琨ㄳ㕤敧Ⱳ杢愨㈵㈬ㄸ㔬〬ㄩ‰┬牧扡⠲㔵ⰱ〵ⰰⰱ⤠㄰〥⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵯ牡湧攭瑯⵶楶楤⵲敤㨠汩湥慲ⵧ牡摩敮琨ㄳ㕤敧Ⱳ杢愨㈵㔬㄰㔬〬ㄩ‰┬牧戨㈰㜬㐶ⰴ㘩‱〰┩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵶敲礭汩杨琭杲慹⵴漭捹慮ⵢ汵楳栭杲慹㨠汩湥慲ⵧ牡摩敮琨ㄳ㕤敧Ⱳ杢⠲㌸ⰲ㌸ⰲ㌸⤠〥Ⱳ杢⠱㘹ⰱ㠴ⰱ㤵⤠㄰〥⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ捯潬⵴漭睡牭⵳灥捴牵洺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧戨㜴ⰲ㌴ⰲ㈰⤠〥Ⱳ杢⠱㔱ⰱ㈰ⰲ〹⤠㈰┬牧戨㈰㜬㐲ⰱ㠶⤠㐰┬牧戨㈳㠬㐴ⰱ㌰⤠㘰┬牧戨㈵ㄬ㄰㔬㤸⤠㠰┬牧戨㈵㐬㈴㠬㜶⤠㄰〥⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ扬畳栭汩杨琭灵牰汥㨠汩湥慲ⵧ牡摩敮琨ㄳ㕤敧Ⱳ杢⠲㔵ⰲ〶ⰲ㌶⤠〥Ⱳ杢⠱㔲ⰱ㔰ⰲ㐰⤠㄰〥⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ扬畳栭扯牤敡畸㨠汩湥慲ⵧ牡摩敮琨ㄳ㕤敧Ⱳ杢⠲㔴ⰲ〵ⰱ㘵⤠〥Ⱳ杢⠲㔴ⰴ㔬㐵⤠㔰┬牧戨㄰㜬〬㘲⤠㄰〥⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ汵浩湯畳ⵤ畳欺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧戨㈵㔬㈰㌬ㄱ㈩‰┬牧戨ㄹ㤬㠱ⰱ㤲⤠㔰┬牧戨㘵ⰸ㠬㈰㠩‱〰┩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵰慬攭潣敡渺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧戨㈵㔬㈴㔬㈰㌩‰┬牧戨ㄸ㈬㈲㜬㈱㈩‵〥Ⱳ杢⠵ㄬㄶ㜬ㄸㄩ‱〰┩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭ⵥ汥捴物挭杲慳猺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧戨㈰㈬㈴㠬ㄲ㠩‰┬牧戨ㄱ㌬㈰㘬ㄲ㘩‱〰┩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵭楤湩杨琺楮敡爭杲慤楥湴⠱㌵摥本牧戨㈬㌬ㄲ㤩‰┬牧戨㐰ⰱㄶⰲ㔲⤠㄰〥⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ摵潴潮攭ⵤ慲欭杲慹獣慬攺⁵牬⠧⍷瀭摵潴潮攭摡牫ⵧ牡祳捡汥✩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵤ畯瑯湥ⴭ杲慹獣慬攺⁵牬⠧⍷瀭摵潴潮攭杲慹獣慬攧⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ摵潴潮攭⵰畲灬攭祥汬潷㨠畲氨✣睰ⵤ畯瑯湥⵰畲灬攭祥汬潷✩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵤ畯瑯湥ⴭ扬略⵲敤㨠畲氨✣睰ⵤ畯瑯湥ⵢ汵攭牥搧⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ摵潴潮攭⵭楤湩杨琺⁵牬⠧⍷瀭摵潴潮攭浩摮楧桴✩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵤ畯瑯湥ⴭ浡来湴愭祥汬潷㨠畲氨✣睰ⵤ畯瑯湥⵭慧敮瑡⵹敬汯眧⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ摵潴潮攭⵰畲灬攭杲敥渺⁵牬⠧⍷瀭摵潴潮攭灵牰汥ⵧ牥敮✩㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵤ畯瑯湥ⴭ扬略ⵯ牡湧攺⁵牬⠧⍷瀭摵潴潮攭扬略ⵯ牡湧攧⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ景湴⵳楺攭⵳浡汬㨠㄰⸵灸㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵦ潮琭獩穥ⴭ浥摩畭㨠㈰灸㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵦ潮琭獩穥ⴭ污牧攺′ㅰ砻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ景湴⵳楺攭⵸⵬慲来㨠㐲灸㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵦ潮琭獩穥ⴭ湯牭慬㨠ㄴ灸㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵦ潮琭獩穥ⴭ硬慲来㨠㈸灸㬭⵷瀭⵰牥獥琭ⵦ潮琭獩穥ⴭ桵来㨠㐲灸㬭⵷瀭⵰牥獥琭⵳灡捩湧ⴭ㈰㨠〮㐴牥活ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獰慣楮札ⴳ〺‰⸶㝲敭㬭⵷瀭⵰牥獥琭⵳灡捩湧ⴭ㐰㨠ㅲ敭㬭⵷瀭⵰牥獥琭⵳灡捩湧ⴭ㔰㨠ㄮ㕲敭㬭⵷瀭⵰牥獥琭⵳灡捩湧ⴭ㘰㨠㈮㈵牥活ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獰慣楮札ⴷ〺″⸳㡲敭㬭⵷瀭⵰牥獥琭⵳灡捩湧ⴭ㠰㨠㔮〶牥活ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獨慤潷ⴭ湡瑵牡氺‶灸‶灸‹灸⁲杢愨〬‰Ⱐ〬‰⸲⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獨慤潷ⴭ摥数㨠ㄲ灸‱㉰砠㔰灸⁲杢愨〬‰Ⱐ〬‰⸴⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獨慤潷ⴭ獨慲瀺‶灸‶灸‰灸⁲杢愨〬‰Ⱐ〬‰⸲⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獨慤潷ⴭ潵瑬楮敤㨠㙰砠㙰砠ば砠ⴳ灸⁲杢愨㈵㔬′㔵Ⱐ㈵㔬‱⤬‶灸‶灸⁲杢愨〬‰Ⱐ〬‱⤻ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ獨慤潷ⴭ捲楳瀺‶灸‶灸‰灸⁲杢愨〬‰Ⱐ〬‱⤻紺睨敲攨⹩猭污祯畴ⵦ汥砩筧慰㨠〮㕥活絢潤礠⹩猭污祯畴ⵦ汯眠㸠⹡汩杮汥晴筦汯慴㨠汥晴㭭慲杩渭楮汩湥⵳瑡牴㨠〻浡牧楮⵩湬楮攭敮携′敭㭽扯摹‮楳⵬慹潵琭晬潷‾‮慬楧湲楧桴筦汯慴㨠物杨琻浡牧楮⵩湬楮攭獴慲琺′敭㭭慲杩渭楮汩湥ⵥ湤㨠〻絢潤礠⹩猭污祯畴ⵦ汯眠㸠⹡汩杮捥湴敲筭慲杩渭汥晴㨠慵瑯‡業灯牴慮琻浡牧楮⵲楧桴㨠慵瑯‡業灯牴慮琻絢潤礠⹩猭污祯畴ⵣ潮獴牡楮敤‾‮慬楧湬敦瑻晬潡琺敦琻浡牧楮⵩湬楮攭獴慲琺‰㭭慲杩渭楮汩湥ⵥ湤㨠㉥活絢潤礠⹩猭污祯畴ⵣ潮獴牡楮敤‾‮慬楧湲楧桴筦汯慴㨠物杨琻浡牧楮⵩湬楮攭獴慲琺′敭㭭慲杩渭楮汩湥ⵥ湤㨠〻絢潤礠⹩猭污祯畴ⵣ潮獴牡楮敤‾‮慬楧湣敮瑥牻浡牧楮⵬敦琺⁡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭭慲杩渭物杨琺⁡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮楳⵬慹潵琭捯湳瑲慩湥搠㸠㩷桥牥⠺湯琨⹡汩杮汥晴⤺湯琨⹡汩杮物杨琩㩮潴⠮慬楧湦畬氩⥻浡砭睩摴栺⁶慲⠭⵷瀭⵳瑹汥ⴭ杬潢慬ⴭ捯湴敮琭獩穥⤻浡牧楮⵬敦琺⁡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭭慲杩渭物杨琺⁡畴漠Ⅹ浰潲瑡湴㭽扯摹‮楳⵬慹潵琭捯湳瑲慩湥搠㸠⹡汩杮睩摥筭慸⵷楤瑨㨠癡爨ⴭ睰ⴭ獴祬攭ⵧ汯扡氭⵷楤攭獩穥⤻絢潤礠⹩猭污祯畴ⵦ汥硻摩獰污示⁦汥砻絢潤礠⹩猭污祯畴ⵦ汥硻晬數⵷牡瀺⁷牡瀻慬楧渭楴敭猺⁣敮瑥爻絢潤礠⹩猭污祯畴ⵦ汥砠㸠⩻浡牧楮㨠〻紺睨敲攨⹷瀭扬潣欭捯汵浮献楳⵬慹潵琭晬數⥻条瀺′敭㭽⹨慳ⵢ污捫ⵣ潬潲筣潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭ⵢ污捫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵣ祡渭扬畩獨ⵧ牡礭捯汯牻捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ捹慮ⵢ汵楳栭杲慹⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵷桩瑥ⵣ潬潲筣潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵷桩瑥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭灩湫ⵣ潬潲筣潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵰慬攭灩湫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤⵲敤ⵣ潬潲筣潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵶楶楤⵲敤⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来ⵣ潬潲筣潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭慭扥爭捯汯牻捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵡ浢敲⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬楧桴ⵧ牥敮ⵣ祡渭捯汯牻捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汩杨琭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵧ牥敮ⵣ祡渭捯汯牻捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭捹慮ⵢ汵攭捯汯牻捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ灡汥ⵣ祡渭扬略⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵣ祡渭扬略ⵣ潬潲筣潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵶楶楤ⵣ祡渭扬略⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤⵰畲灬攭捯汯牻捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭灵牰汥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵢ污捫ⵢ慣歧牯畮搭捯汯牻扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭ⵢ污捫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵣ祡渭扬畩獨ⵧ牡礭扡捫杲潵湤ⵣ潬潲筢慣歧牯畮搭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ捹慮ⵢ汵楳栭杲慹⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵷桩瑥ⵢ慣歧牯畮搭捯汯牻扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵷桩瑥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭灩湫ⵢ慣歧牯畮搭捯汯牻扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵰慬攭灩湫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤⵲敤ⵢ慣歧牯畮搭捯汯牻扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵶楶楤⵲敤⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来ⵢ慣歧牯畮搭捯汯牻扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭慭扥爭扡捫杲潵湤ⵣ潬潲筢慣歧牯畮搭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵡ浢敲⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬楧桴ⵧ牥敮ⵣ祡渭扡捫杲潵湤ⵣ潬潲筢慣歧牯畮搭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汩杨琭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵧ牥敮ⵣ祡渭扡捫杲潵湤ⵣ潬潲筢慣歧牯畮搭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭捹慮ⵢ汵攭扡捫杲潵湤ⵣ潬潲筢慣歧牯畮搭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ灡汥ⵣ祡渭扬略⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵣ祡渭扬略ⵢ慣歧牯畮搭捯汯牻扡捫杲潵湤ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵶楶楤ⵣ祡渭扬略⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤⵰畲灬攭扡捫杲潵湤ⵣ潬潲筢慣歧牯畮搭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭灵牰汥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵢ污捫ⵢ潲摥爭捯汯牻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭ⵢ污捫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵣ祡渭扬畩獨ⵧ牡礭扯牤敲ⵣ潬潲筢潲摥爭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ捹慮ⵢ汵楳栭杲慹⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵷桩瑥ⵢ潲摥爭捯汯牻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵷桩瑥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭灩湫ⵢ潲摥爭捯汯牻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵰慬攭灩湫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤⵲敤ⵢ潲摥爭捯汯牻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵶楶楤⵲敤⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来ⵢ潲摥爭捯汯牻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭慭扥爭扯牤敲ⵣ潬潲筢潲摥爭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵡ浢敲⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬楧桴ⵧ牥敮ⵣ祡渭扯牤敲ⵣ潬潲筢潲摥爭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ汩杨琭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵧ牥敮ⵣ祡渭扯牤敲ⵣ潬潲筢潲摥爭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭捹慮ⵢ汵攭扯牤敲ⵣ潬潲筢潲摥爭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ灡汥ⵣ祡渭扬略⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵣ祡渭扬略ⵢ潲摥爭捯汯牻扯牤敲ⵣ潬潲㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ捯汯爭⵶楶楤ⵣ祡渭扬略⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤⵰畲灬攭扯牤敲ⵣ潬潲筢潲摥爭捯汯爺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵣ潬潲ⴭ癩癩搭灵牰汥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶楶楤ⵣ祡渭扬略⵴漭癩癩搭灵牰汥ⵧ牡摩敮琭扡捫杲潵湤筢慣歧牯畮携⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵶楶楤ⵣ祡渭扬略⵴漭癩癩搭灵牰汥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬楧桴ⵧ牥敮ⵣ祡渭瑯⵶楶楤ⵧ牥敮ⵣ祡渭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ汩杨琭杲敥渭捹慮⵴漭癩癩搭杲敥渭捹慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭慭扥爭瑯⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来ⵧ牡摩敮琭扡捫杲潵湤筢慣歧牯畮携⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵬畭楮潵猭癩癩搭慭扥爭瑯⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭癩癩搭潲慮来⵴漭癩癩搭牥搭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ汵浩湯畳⵶楶楤ⵯ牡湧攭瑯⵶楶楤⵲敤⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵶敲礭汩杨琭杲慹⵴漭捹慮ⵢ汵楳栭杲慹ⵧ牡摩敮琭扡捫杲潵湤筢慣歧牯畮携⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵶敲礭汩杨琭杲慹⵴漭捹慮ⵢ汵楳栭杲慹⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵣ潯氭瑯⵷慲洭獰散瑲畭ⵧ牡摩敮琭扡捫杲潵湤筢慣歧牯畮携⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭ⵣ潯氭瑯⵷慲洭獰散瑲畭⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵢ汵獨⵬楧桴⵰畲灬攭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ扬畳栭汩杨琭灵牰汥⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵢ汵獨ⵢ潲摥慵砭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ扬畳栭扯牤敡畸⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬畭楮潵猭摵獫ⵧ牡摩敮琭扡捫杲潵湤筢慣歧牯畮携⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵧ牡摩敮琭⵬畭楮潵猭摵獫⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵰慬攭潣敡渭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ灡汥ⵯ捥慮⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳ⵥ汥捴物挭杲慳猭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ敬散瑲楣ⵧ牡獳⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵭楤湩杨琭杲慤楥湴ⵢ慣歧牯畮摻扡捫杲潵湤㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ杲慤楥湴ⴭ浩摮楧桴⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵳浡汬ⵦ潮琭獩穥筦潮琭獩穥㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ景湴⵳楺攭⵳浡汬⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵭敤極洭景湴⵳楺敻景湴⵳楺攺⁶慲⠭⵷瀭⵰牥獥琭ⵦ潮琭獩穥ⴭ浥摩畭⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵬慲来ⵦ潮琭獩穥筦潮琭獩穥㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ景湴⵳楺攭⵬慲来⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽⹨慳⵸⵬慲来ⵦ潮琭獩穥筦潮琭獩穥㨠癡爨ⴭ睰ⴭ灲敳整ⴭ景湴⵳楺攭⵸⵬慲来⤠Ⅹ浰潲瑡湴㭽ਮ睰ⵢ汯捫⵮慶楧慴楯渠愺睨敲攨㩮潴⠮睰ⵥ汥浥湴ⵢ畴瑯温⥻捯汯爺⁩湨敲楴㭽਺睨敲攨⹷瀭扬潣欭捯汵浮献楳⵬慹潵琭晬數⥻条瀺′敭㭽ਮ睰ⵢ汯捫⵰畬汱畯瑥筦潮琭獩穥㨠ㄮ㕥活汩湥⵨敩杨琺‱⸶㭽਼⽳瑹汥㸊㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❷瀭扬潣欭汩扲慲礭捳猧⁨牥昽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰⵩湣汵摥猯捳猯摩獴⽢汯捫⵬楢牡特⽳瑹汥⹭楮⹣獳㽶敲㴶⸲⸲✠瑹灥㴧瑥硴⽣獳✠浥摩愽❡汬✠⼾਼獴祬攠楤㴧睰ⵢ汯捫⵬楢牡特⵴桥浥⵩湬楮攭捳猧⁴祰攽❴數琯捳猧㸊⹷瀭扬潣欭慵摩漠晩杣慰瑩潮筣潬潲㨣㔵㔻景湴⵳楺攺ㄳ灸㭴數琭慬楧渺捥湴敲紮楳ⵤ慲欭瑨敭攠⹷瀭扬潣欭慵摩漠晩杣慰瑩潮筣潬潲㩨獬愨〬〥ⰱ〰┬⸶㔩紮睰ⵢ汯捫ⵡ畤楯筭慲杩渺〠〠ㅥ浽⹷瀭扬潣欭捯摥筢潲摥爺ㅰ砠獯汩搠⍣捣㭢潲摥爭牡摩畳㨴灸㭦潮琭晡浩汹㩍敮汯ⱃ潮獯污猬浯湡捯Ɑ潮潳灡捥㭰慤摩湧㨮㡥洠ㅥ浽⹷瀭扬潣欭敭扥搠晩杣慰瑩潮筣潬潲㨣㔵㔻景湴⵳楺攺ㄳ灸㭴數琭慬楧渺捥湴敲紮楳ⵤ慲欭瑨敭攠⹷瀭扬潣欭敭扥搠晩杣慰瑩潮筣潬潲㩨獬愨〬〥ⰱ〰┬⸶㔩紮睰ⵢ汯捫ⵥ浢敤筭慲杩渺〠〠ㅥ浽⹢汯捫猭条汬敲礭捡灴楯湻捯汯爺⌵㔵㭦潮琭獩穥㨱㍰砻瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥牽⹩猭摡牫⵴桥浥‮扬潣歳ⵧ慬汥特ⵣ慰瑩潮筣潬潲㩨獬愨〬〥ⰱ〰┬⸶㔩紮睰ⵢ汯捫⵩浡来⁦楧捡灴楯湻捯汯爺⌵㔵㭦潮琭獩穥㨱㍰砻瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥牽⹩猭摡牫⵴桥浥‮睰ⵢ汯捫⵩浡来⁦楧捡灴楯湻捯汯爺桳污⠰ⰰ┬㄰〥Ⱞ㘵⥽⹷瀭扬潣欭業慧敻浡牧楮㨰‰‱敭紮睰ⵢ汯捫⵰畬汱畯瑥筢潲摥爭扯瑴潭㨴灸⁳潬楤㭢潲摥爭瑯瀺㑰砠獯汩搻捯汯爺捵牲敮瑃潬潲㭭慲杩渭扯瑴潭㨱⸷㕥浽⹷瀭扬潣欭灵汬煵潴攠捩瑥Ⱞ睰ⵢ汯捫⵰畬汱畯瑥⁦潯瑥爬⹷瀭扬潣欭灵汬煵潴敟彣楴慴楯湻捯汯爺捵牲敮瑃潬潲㭦潮琭獩穥㨮㠱㈵敭㭦潮琭獴祬攺湯牭慬㭴數琭瑲慮獦潲洺異灥牣慳敽⹷瀭扬潣欭煵潴敻扯牤敲⵬敦琺⸲㕥洠獯汩搻浡牧楮㨰‰‱⸷㕥活灡摤楮札汥晴㨱敭紮睰ⵢ汯捫⵱畯瑥⁣楴攬⹷瀭扬潣欭煵潴攠景潴敲筣潬潲㩣畲牥湴䍯汯爻景湴⵳楺攺⸸ㄲ㕥活景湴⵳瑹汥㩮潲浡氻灯獩瑩潮㩲敬慴楶敽⹷瀭扬潣欭煵潴攮桡猭瑥硴ⵡ汩杮⵲楧桴筢潲摥爭汥晴㩮潮攻扯牤敲⵲楧桴㨮㈵敭⁳潬楤㭰慤摩湧⵬敦琺〻灡摤楮札物杨琺ㅥ浽⹷瀭扬潣欭煵潴攮桡猭瑥硴ⵡ汩杮ⵣ敮瑥牻扯牤敲㩮潮攻灡摤楮札汥晴㨰紮睰ⵢ汯捫⵱畯瑥⹩猭污牧攬⹷瀭扬潣欭煵潴攮楳⵳瑹汥⵬慲来Ⱞ睰ⵢ汯捫⵱畯瑥⹩猭獴祬攭灬慩湻扯牤敲㩮潮敽⹷瀭扬潣欭獥慲捨‮睰ⵢ汯捫⵳敡牣桟彬慢敬筦潮琭睥楧桴㨷〰紮睰ⵢ汯捫⵳敡牣桟形畴瑯湻扯牤敲㨱灸⁳潬楤‣捣挻灡摤楮机⸳㜵敭‮㘲㕥浽㩷桥牥⠮睰ⵢ汯捫ⵧ牯異⹨慳ⵢ慣歧牯畮搩筰慤摩湧㨱⸲㕥洠㈮㌷㕥浽⹷瀭扬潣欭獥灡牡瑯爮桡猭捳猭潰慣楴祻潰慣楴示⸴紮睰ⵢ汯捫⵳数慲慴潲筢潲摥爺湯湥㭢潲摥爭扯瑴潭㨲灸⁳潬楤㭭慲杩渭汥晴㩡畴漻浡牧楮⵲楧桴㩡畴潽⹷瀭扬潣欭獥灡牡瑯爮桡猭慬灨愭捨慮湥氭潰慣楴祻潰慣楴示ㅽ⹷瀭扬潣欭獥灡牡瑯爺湯琨⹩猭獴祬攭睩摥⤺湯琨⹩猭獴祬攭摯瑳⥻睩摴栺㄰ば硽⹷瀭扬潣欭獥灡牡瑯爮桡猭扡捫杲潵湤㩮潴⠮楳⵳瑹汥ⵤ潴猩筢潲摥爭扯瑴潭㩮潮攻桥楧桴㨱灸紮睰ⵢ汯捫⵳数慲慴潲⹨慳ⵢ慣歧牯畮携湯琨⹩猭獴祬攭睩摥⤺湯琨⹩猭獴祬攭摯瑳⥻桥楧桴㨲灸紮睰ⵢ汯捫⵴慢汥筭慲杩渺〠〠ㅥ浽⹷瀭扬潣欭瑡扬攠瑤Ⱞ睰ⵢ汯捫⵴慢汥⁴桻睯牤ⵢ牥慫㩮潲浡汽⹷瀭扬潣欭瑡扬攠晩杣慰瑩潮筣潬潲㨣㔵㔻景湴⵳楺攺ㄳ灸㭴數琭慬楧渺捥湴敲紮楳ⵤ慲欭瑨敭攠⹷瀭扬潣欭瑡扬攠晩杣慰瑩潮筣潬潲㩨獬愨〬〥ⰱ〰┬⸶㔩紮睰ⵢ汯捫⵶楤敯⁦楧捡灴楯湻捯汯爺⌵㔵㭦潮琭獩穥㨱㍰砻瑥硴ⵡ汩杮㩣敮瑥牽⹩猭摡牫⵴桥浥‮睰ⵢ汯捫⵶楤敯⁦楧捡灴楯湻捯汯爺桳污⠰ⰰ┬㄰〥Ⱞ㘵⥽⹷瀭扬潣欭癩摥潻浡牧楮㨰‰‱敭紮睰ⵢ汯捫⵴敭灬慴攭灡牴⹨慳ⵢ慣歧牯畮摻浡牧楮ⵢ潴瑯洺〻浡牧楮⵴潰㨰㭰慤摩湧㨱⸲㕥洠㈮㌷㕥浽਼⽳瑹汥㸊㱬楮欠牥氽❳瑹汥獨敥琧⁩搽❣污獳楣⵴桥浥⵳瑹汥猭捳猧⁨牥昽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰⵩湣汵摥猯捳猯捬慳獩挭瑨敭敳⹭楮⹣獳㽶敲㴶⸲⸲✠瑹灥㴧瑥硴⽣獳✠浥摩愽❡汬✠⼾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽣潮瑡捴ⵦ潲洭㜯楮捬畤敳⽳睶⽪猯楮摥砮橳㽶敲㴵⸷⸶✠楤㴧獷瘭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❣潮瑡捴ⵦ潲洭㜭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁷灣昷‽⁻≡灩∺笢牯潴∺≨瑴灳㩜⽜⽷睷⹧獯⹧潶⹶湜⽷瀭橳潮尯∬≮慭敳灡捥∺≣潮瑡捴ⵦ潲洭㝜⽶ㄢ絽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯捯湴慣琭景牭ⴷ⽩湣汵摥猯橳⽩湤數⹪猿癥爽㔮㜮㘧⁩搽❣潮瑡捴ⵦ潲洭㜭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡ⵃ桩汤ⵔ桥浥⽪猯杳漭捨慲瑳⵨楤攭畮桩摥⹪猿癥爽ㄮ〮〧⁩搽❧獯ⵣ桡牴猭桩摥⵵湨楤攭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯杳漭牥汥慳攭捡汥湤慲⽪猯杳漭牥汥慳攭捡汥湤慲⹪猿癥爽㘮㈮㈧⁩搽❧獯⵲敬敡獥ⵣ慬敮摡爭橳⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧潯杬攮捯洯牥捡灴捨愯慰椮橳㽲敮摥爽㙌敕圹杚䅁䅁䅂㥹杕ひ㙨䥖䝹杳塊器户䥏㉂ⵄ☣〳㠻癥爽㌮〧⁩搽❧潯杬攭牥捡灴捨愭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭楮捬畤敳⽪猯摩獴⽶敮摯爯睰⵰潬祦楬氭楮敲琮浩渮橳㽶敲㴳⸱⸲✠楤㴧睰⵰潬祦楬氭楮敲琭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭楮捬畤敳⽪猯摩獴⽶敮摯爯牥来湥牡瑯爭牵湴業攮浩渮橳㽶敲㴰⸱㌮ㄱ✠楤㴧牥来湥牡瑯爭牵湴業攭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭楮捬畤敳⽪猯摩獴⽶敮摯爯睰⵰潬祦楬氮浩渮橳㽶敲㴳⸱㔮〧⁩搽❷瀭灯汹晩汬⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧睰捦㜭牥捡灴捨愭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁷灣昷彲散慰瑣桡‽⁻≳楴敫敹∺∶䱥啗㥧婁䅁䅁䈹祧唰父桉噇祧獘䩖桢㝉伲䈭䐢Ⱒ慣瑩潮猢㩻≨潭数慧攢㨢桯浥灡来∬≣潮瑡捴景牭∺≣潮瑡捴景牭≽紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽣潮瑡捴ⵦ潲洭㜯浯摵汥猯牥捡灴捨愯楮摥砮橳㽶敲㴵⸷⸶✠楤㴧睰捦㜭牥捡灴捨愭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯汩扲慲礯捳獵愮橳㽶敲㴲⸱⸲㠧⁩搽❣獳畡⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮ⵡ湩浡瑩潮猭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湁湩浡瑩潮獖慲猠㴠笢獴慴畳彣獳彡湩浡瑩潮猢㨢摥獫瑯瀢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽦畳楯渭扵楬摥爯慳獥瑳⽪猯浩港来湥牡氯晵獩潮ⵡ湩浡瑩潮献橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧晵獩潮ⵡ湩浡瑩潮猭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慷戭瑡扳⵷楤来琮橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧慷戭瑡扳⵷楤来琭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慷戭癥牴楣慬⵭敮甭睩摧整⹪猿癥爽㌮㤮㈧⁩搽❡睢⵶敲瑩捡氭浥湵⵷楤来琭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯汩扲慲礯浯摥牮楺爮橳㽶敲㴳⸳⸱✠楤㴧浯摥牮楺爭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❦畳楯渭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湊卖慲猠㴠笢癩獩扩汩瑹彳浡汬∺∶㐰∬≶楳楢楬楴祟浥摩畭∺∱〲㐢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽦畳楯渮橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧晵獩潮⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽢潯瑳瑲慰⹴牡湳楴楯渮橳㽶敲㴳⸳⸶✠楤㴧扯潴獴牡瀭瑲慮獩瑩潮⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽢潯瑳瑲慰⹴潯汴楰⹪猿癥爽㌮㌮㔧⁩搽❢潯瑳瑲慰⵴潯汴楰⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮牥煵敳瑁湩浡瑩潮䙲慭攮橳㽶敲㴱✠楤㴧橱略特⵲敱略獴ⵡ湩浡瑩潮ⵦ牡浥⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮敡獩湧⹪猿癥爽ㄮ㌧⁩搽❪煵敲礭敡獩湧⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮晩瑶楤献橳㽶敲㴱⸱✠楤㴧橱略特ⵦ楴癩摳⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮晬數獬楤敲⹪猿癥爽㈮㜮㈧⁩搽❪煵敲礭晬數獬楤敲⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧橱略特⵬楧桴扯砭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湌楧桴扯硖楤敯噡牳‽⁻≬楧桴扯硟癩摥潟睩摴栢㨢ㄲ㠰∬≬楧桴扯硟癩摥潟桥楧桴∺∷㈰≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯汩扲慲礯橱略特⹩汩杨瑢潸⹪猿癥爽㈮㈮㌧⁩搽❪煵敲礭汩杨瑢潸⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮浯畳敷桥敬⹪猿癥爽㌮〮㘧⁩搽❪煵敲礭浯畳敷桥敬⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮灬慣敨潬摥爮橳㽶敲㴲⸰⸷✠楤㴧橱略特⵰污捥桯汤敲⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮晡摥⹪猿癥爽ㄧ⁩搽❪煵敲礭晡摥⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮ⵥ煵慬⵨敩杨瑳⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠晵獩潮䕱畡汈敩杨瑖慲猠㴠笢捯湴敮瑟扲敡歟灯楮琢㨢㠰〢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽦畳楯渭敱畡氭桥楧桴献橳㽶敲㴱✠楤㴧晵獩潮ⵥ煵慬⵨敩杨瑳⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽦畳楯渭灡牡汬慸⹪猿癥爽ㄧ⁩搽❦畳楯渭灡牡汬慸⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮⵶楤敯ⵧ敮敲慬⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠晵獩潮噩摥潇敮敲慬噡牳‽⁻≳瑡瑵獟癩浥漢㨢ㄢⰢ獴慴畳役琢㨢ㄢ紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽦畳楯渭癩摥漭来湥牡氮橳㽶敲㴱✠楤㴧晵獩潮⵶楤敯ⵧ敮敲慬⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮⵶楤敯ⵢ札橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湖楤敯䉧噡牳‽⁻≳瑡瑵獟癩浥漢㨢ㄢⰢ獴慴畳役琢㨢ㄢ紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽦畳楯渭癩摥漭执⹪猿癥爽ㄧ⁩搽❦畳楯渭癩摥漭执⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮⵬楧桴扯砭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湌楧桴扯硖慲猠㴠笢獴慴畳彬楧桴扯砢㨢ㄢⰢ汩杨瑢潸彧慬汥特∺∱∬≬楧桴扯硟獫楮∺≭整牯⵷桩瑥∬≬楧桴扯硟瑩瑬攢㨢ㄢⰢ汩杨瑢潸彡牲潷猢㨢ㄢⰢ汩杨瑢潸彳汩摥獨潷彳灥敤∺∵〰〢Ⱒ汩杨瑢潸彡畴潰污礢㨢∬≬楧桴扯硟潰慣楴礢㨢〮㤢Ⱒ汩杨瑢潸彤敳挢㨢ㄢⰢ汩杨瑢潸彳潣楡氢㨢ㄢⰢ汩杨瑢潸彳潣楡江汩湫猢㩻≦慣敢潯欢㩻≳潵牣攢㨢桴瑰猺尯尯睷眮晡捥扯潫⹣潭尯獨慲敲⹰桰㽵㵻啒䱽∬≴數琢㨢卨慲攠潮⁆慣敢潯欢紬≴睩瑴敲∺笢獯畲捥∺≨瑴灳㩜⽜⽴睩瑴敲⹣潭尯獨慲政畲氽筕剌索Ⱒ瑥硴∺≓桡牥渠呷楴瑥爢紬≲敤摩琢㩻≳潵牣攢㨢桴瑰猺尯尯牥摤楴⹣潭尯獵扭楴㽵牬㵻啒䱽∬≴數琢㨢卨慲攠潮⁒敤摩琢紬≬楮步摩渢㩻≳潵牣攢㨢桴瑰猺尯尯睷眮汩湫敤楮⹣潭尯獨慲敁牴楣汥㽭楮椽瑲略♵牬㵻啒䱽∬≴數琢㨢卨慲攠潮⁌楮步摉渢紬≷桡瑳慰瀢㩻≳潵牣攢㨢桴瑰猺尯尯慰椮睨慴獡灰⹣潭尯獥湤㽴數琽筕剌索Ⱒ瑥硴∺≓桡牥渠坨慴獁灰≽Ⱒ瑵浢汲∺笢獯畲捥∺≨瑴灳㩜⽜⽷睷⹴畭扬爮捯浜⽳桡牥尯汩湫㽵牬㵻啒䱽∬≴數琢㨢卨慲攠潮⁔畭扬爢紬≰楮瑥牥獴∺笢獯畲捥∺≨瑴灳㩜⽜⽰楮瑥牥獴⹣潭尯灩湜⽣牥慴敜⽢畴瑯湜⼿畲氽筕剌索Ⱒ瑥硴∺≓桡牥渠偩湴敲敳琢紬≶欢㩻≳潵牣攢㨢桴瑰猺尯尯癫⹣潭尯獨慲攮灨瀿畲氽筕剌索Ⱒ瑥硴∺≓桡牥渠噫≽Ⱒ浡楬∺笢獯畲捥∺≭慩汴漺㽢潤礽筕剌索Ⱒ瑥硴∺≓桡牥⁢礠䕭慩氢絽Ⱒ汩杨瑢潸彤敥灬楮歩湧∺∱∬≬楧桴扯硟灡瑨∺≶敲瑩捡氢Ⱒ汩杨瑢潸彰潳瑟業慧敳∺∱∬≬楧桴扯硟慮業慴楯湟獰敥搢㨢湯牭慬∬≬㄰渢㩻≣汯獥∺≐牥獳⁅獣⁴漠捬潳攢Ⱒ敮瑥牆畬汳捲敥渢㨢䕮瑥爠䙵汬獣牥敮
卨楦琫䕮瑥爩∬≥硩瑆畬汳捲敥渢㨢䕸楴⁆畬汳捲敥渠⡓桩晴⭅湴敲⤢Ⱒ獬楤敓桯眢㨢卬楤敳桯眢Ⱒ湥硴∺≎數琢Ⱒ灲敶楯畳∺≐牥癩潵猢絽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯晵獩潮⵬楧桴扯砮橳㽶敲㴱✠楤㴧晵獩潮⵬楧桴扯砭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯晵獩潮⵴潯汴楰⹪猿癥爽ㄧ⁩搽❦畳楯渭瑯潬瑩瀭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯晵獩潮⵳桡物湧ⵢ潸⹪猿癥爽ㄧ⁩搽❦畳楯渭獨慲楮札扯砭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯汩扲慲礯橱略特⹳瑩捫礭歩琮橳㽶敲㴱⸱⸲✠楤㴧橱略特⵳瑩捫礭歩琭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯汩扲慲礯晵獩潮⵹潵瑵扥⹪猿癥爽㈮㈮ㄧ⁩搽❦畳楯渭祯畴畢攭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯汩扲慲礯癩浥潐污祥爮橳㽶敲㴲⸲⸱✠楤㴧癩浥漭灬慹敲⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽬慺祳楺敳⹪猿癥爽㘮㈮㈧⁩搽❬慺祳楺敳⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慶慤愭来湥牡氭景潴敲⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❡癡摡ⵧ敮敲慬ⵦ潯瑥爭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡癡摡⵱畡湴楴礮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧慶慤愭煵慮瑩瑹⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慶慤愭捲潳獦慤攭業慧敳⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❡癡摡ⵣ牯獳晡摥⵩浡来猭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡癡摡⵳敬散琮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧慶慤愭獥汥捴⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧慶慤愭睰浬⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠慶慤慌慮杵慧敖慲猠㴠笢污湧畡来彦污朢㨢癩≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡癡摡⵷灭氮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧慶慤愭睰浬⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慶慤愭捯湴慣琭景牭ⴷ⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❡癡摡ⵣ潮瑡捴ⵦ潲洭㜭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽪煵敲礮敬慳瑩捳汩摥爮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧橱略特ⵥ污獴楣⵳汩摥爭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯晵獩潮ⵡ汥牴⹪猿癥爽㘮㈮㈧⁩搽❦畳楯渭慬敲琭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯晵獩潮ⵢ畩汤敲⽡獳整猯橳⽭楮⽧敮敲慬⽡睢ⵯ晦ⵣ慮癡献橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧慷戭潦昭捡湶慳⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮ⵦ汥硳汩摥爭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湆汥硓汩摥牖慲猠㴠笢獴慴畳彶業敯∺∱∬≳汩摥獨潷彡畴潰污礢㨢ㄢⰢ獬楤敳桯睟獰敥搢㨢㜰〰∬≰慧楮慴楯湟癩摥潟獬楤攢㨢∬≳瑡瑵獟祴∺∱∬≦汥硟獭潯瑨䡥楧桴∺≦慬獥≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯晵獩潮ⵦ汥硳汩摥爮橳㽶敲㴶⸲⸲✠楤㴧晵獩潮ⵦ汥硳汩摥爭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯晵獩潮ⵢ畩汤敲⽡獳整猯橳⽭楮⽧敮敲慬⽦畳楯渭捯汵浮⵬敧慣礮橳㽶敲㴶⸲⸲✠楤㴧晵獩潮ⵣ潬畭渭汥条捹⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮ⵣ潮瑡楮敲⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠晵獩潮䍯湴慩湥牖慲猠㴠笢捯湴敮瑟扲敡歟灯楮琢㨢㠰〢Ⱒ捯湴慩湥牟桵湤牥摟灥牣敮瑟桥楧桴彭潢楬攢㨢〢Ⱒ楳彳瑩捫祟桥慤敲彴牡湳灡牥湴∺∰∬≨畮摲敤彰敲捥湴彳捲潬江獥湳楴楶楴礢㨢㐵〢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽦畳楯渭扵楬摥爯慳獥瑳⽪猯浩港来湥牡氯晵獩潮ⵣ潮瑡楮敲⹪猿癥爽㌮㤮㈧⁩搽❦畳楯渭捯湴慩湥爭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❡睢⵷楤来琭慲敡猭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁡癡摡卩摥扡牳噡牳‽⁻≨敡摥牟灯獩瑩潮∺≴潰∬≨敡摥牟污祯畴∺≶㐢Ⱒ桥慤敲彳瑩捫礢㨢ㄢⰢ桥慤敲彳瑩捫祟瑹灥㉟污祯畴∺≭敮畟潮汹∬≳楤敟桥慤敲形牥慫彰潩湴∺∸〰∬≨敡摥牟獴楣歹彴慢汥琢㨢∬≳瑩捫祟桥慤敲彳桲楮歡来∺∢Ⱒ湡癟桥楧桴∺∴〢Ⱒ獩摥扡牟扲敡歟灯楮琢㨢㠰〢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡睢⵷楤来琭慲敡献橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧慷戭睩摧整ⵡ牥慳⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧慶慤愭敬慳瑩挭獬楤敲⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠慶慤慅污獴楣卬楤敲噡牳‽⁻≴晥獟慵瑯灬慹∺∱∬≴晥獟慮業慴楯渢㨢獩摥猢Ⱒ瑦敳彩湴敲癡氢㨢㌰〰∬≴晥獟獰敥搢㨢㠰〢Ⱒ瑦敳彷楤瑨∺∱㔰≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡癡摡ⵥ污獴楣⵳汩摥爮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧慶慤愭敬慳瑩挭獬楤敲⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧慶慤愭摲潰ⵤ潷渭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁡癡摡卥汥捴噡牳‽⁻≡癡摡彤牯灟摯睮∺∱≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡癡摡ⵤ牯瀭摯睮⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❡癡摡ⵤ牯瀭摯睮⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧慶慤愭瑯⵴潰⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠慶慤慔潔潰噡牳‽⁻≳瑡瑵獟瑯瑯瀢㨢摥獫瑯瀢Ⱒ瑯瑯灟灯獩瑩潮∺≲楧桴∬≴潴潰彳捲潬江摯睮彯湬礢㨢〢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慶慤愭瑯⵴潰⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❡癡摡⵴漭瑯瀭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❡癡摡⵨敡摥爭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁡癡摡䡥慤敲噡牳‽⁻≨敡摥牟灯獩瑩潮∺≴潰∬≨敡摥牟獴楣歹∺∱∬≨敡摥牟獴楣歹彴祰攲彬慹潵琢㨢浥湵彯湬礢Ⱒ桥慤敲彳瑩捫祟獨慤潷∺∱∬≳楤敟桥慤敲形牥慫彰潩湴∺∸〰∬≨敡摥牟獴楣歹彭潢楬攢㨢∬≨敡摥牟獴楣歹彴慢汥琢㨢∬≭潢楬敟浥湵彤敳楧渢㨢浯摥牮∬≳瑩捫祟桥慤敲彳桲楮歡来∺∢Ⱒ湡癟桥楧桴∺∴〢Ⱒ湡癟桩杨汩杨瑟扯牤敲∺∳∬≮慶彨楧桬楧桴彳瑹汥∺≢慲∬≬潧潟浡牧楮彴潰∺∰灸∬≬潧潟浡牧楮形潴瑯洢㨢ば砢Ⱒ污祯畴彭潤攢㨢睩摥∬≨敡摥牟灡摤楮束瑯瀢㨢ば砢Ⱒ桥慤敲彰慤摩湧形潴瑯洢㨢ば砢Ⱒ獣牯汬彯晦獥琢㨢晵汬≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽡癡摡⵨敡摥爮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧慶慤愭桥慤敲⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧慶慤愭浥湵⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠慶慤慍敮畖慲猠㴠笢獩瑥彬慹潵琢㨢睩摥∬≨敡摥牟灯獩瑩潮∺≴潰∬≬潧潟慬楧湭敮琢㨢汥晴∬≨敡摥牟獴楣歹∺∱∬≨敡摥牟獴楣歹彭潢楬攢㨢∬≨敡摥牟獴楣歹彴慢汥琢㨢∬≳楤敟桥慤敲形牥慫彰潩湴∺∸〰∬≭敧慭敮畟扡獥彷楤瑨∺≣畳瑯浟睩摴栢Ⱒ浯扩汥彭敮畟摥獩杮∺≭潤敲渢Ⱒ摲潰摯睮彧潴漢㨢䝯⁴漮⸮∬≭潢楬敟湡癟捡牴∺≓桯灰楮朠䍡牴∬≭潢楬敟獵扭敮畟潰敮∺≏灥渠獵扭敮甠潦‥猢Ⱒ浯扩汥彳畢浥湵彣汯獥∺≃汯獥⁳畢浥湵映╳∬≳畢浥湵彳汩摥潵琢㨢ㄢ紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慶慤愭浥湵⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❡癡摡⵭敮甭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽡獳整猯浩港橳⽬楢牡特⽢潯瑳瑲慰⹳捲潬汳灹⹪猿癥爽㜮㤮㈧⁩搽❢潯瑳瑲慰⵳捲潬汳灹⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯慶慤愭獣牯汬獰礮橳㽶敲㴷⸹⸲✠楤㴧慶慤愭獣牯汬獰礭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❦畳楯渭牥獰潮獩癥⵴祰潧牡灨礭橳ⵥ硴牡✾ਯ⨠㰡孃䑁呁嬠⨯੶慲⁦畳楯湔祰潧牡灨祖慲猠㴠笢獩瑥彷楤瑨∺∱㄰ば砢Ⱒ瑹灯杲慰桹彳敮獩瑩癩瑹∺∰⸰〢Ⱒ瑹灯杲慰桹彦慣瑯爢㨢ㄮ㔰∬≥汥浥湴猢㨢栱Ⱐ栲Ⱐ栳Ⱐ栴Ⱐ栵Ⱐ栶≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯瑨敭敳⽁癡摡⽩湣汵摥猯汩戯慳獥瑳⽭楮⽪猯来湥牡氯晵獩潮⵲敳灯湳楶攭瑹灯杲慰桹⹪猿癥爽㌮㤮㈧⁩搽❦畳楯渭牥獰潮獩癥⵴祰潧牡灨礭橳✾㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁩搽❦畳楯渭獣牯汬⵴漭慮捨潲⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠晵獩潮卣牯汬呯䅮捨潲噡牳‽⁻≣潮瑥湴形牥慫彰潩湴∺∸〰∬≣潮瑡楮敲彨畮摲敤彰敲捥湴彨敩杨瑟浯扩汥∺∰∬≨畮摲敤彰敲捥湴彳捲潬江獥湳楴楶楴礢㨢㐵〢紻ਯ⨠嵝㸠⨯਼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽦畳楯渭獣牯汬⵴漭慮捨潲⹪猿癥爽㌮㤮㈧⁩搽❦畳楯渭獣牯汬⵴漭慮捨潲⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽴桥浥猯䅶慤愯楮捬畤敳⽬楢⽡獳整猯浩港橳⽧敮敲慬⽦畳楯渭来湥牡氭杬潢慬⹪猿癥爽㌮㤮㈧⁩搽❦畳楯渭来湥牡氭杬潢慬⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠楤㴧晵獩潮⵶楤敯⵪猭數瑲愧㸊⼪‼⅛䍄䅔䅛‪⼊癡爠晵獩潮噩摥潖慲猠㴠笢獴慴畳彶業敯∺∱≽㬊⼪⁝崾‪⼊㰯獣物灴㸊㱳捲楰琠瑹灥㴧瑥硴⽪慶慳捲楰琧⁳牣㴧桴瑰猺⼯睷眮杳漮杯瘮癮⽷瀭捯湴敮琯灬畧楮猯晵獩潮ⵢ畩汤敲⽡獳整猯橳⽭楮⽧敮敲慬⽦畳楯渭癩摥漮橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧晵獩潮⵶楤敯⵪猧㸼⽳捲楰琾਼獣物灴⁴祰攽❴數琯橡癡獣物灴✠獲挽❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵣ潮瑥湴⽰汵杩湳⽦畳楯渭扵楬摥爯慳獥瑳⽪猯浩港来湥牡氯晵獩潮ⵣ潬畭渮橳㽶敲㴳⸹⸲✠楤㴧晵獩潮ⵣ潬畭渭橳✾㰯獣物灴㸊उउ㱳捲楰琠瑹灥㴢瑥硴⽪慶慳捲楰琢㸊उउ橑略特⠠摯捵浥湴
⹲敡摹⠠晵湣瑩潮⠩⁻ਉउउ癡爠慪慸畲氠㴠❨瑴灳㨯⽷睷⹧獯⹧潶⹶港睰ⵡ摭楮⽡摭楮ⵡ橡砮灨瀧㬊उउ३映⠠〠㰠橑略特⠠✮晵獩潮⵬潧楮⵮潮捥✠⤮汥湧瑨
⁻ਉउउ४兵敲礮来琨⁡橡硵牬Ⱐ笠❡捴楯渧㨠❦畳楯湟汯杩湟湯湣攧⁽Ⱐ晵湣瑩潮⠠牥獰潮獥
⁻ਉउउउ橑略特⠠✮晵獩潮⵬潧楮⵮潮捥✠⤮桴浬⠠牥獰潮獥
㬊उउउ紩㬊उउॽਉउॽ⤻ਉउउउ़⽳捲楰琾ਉउउ़⽤楶㸊ਉउ㱳散瑩潮⁣污獳㴢瑯⵴潰ⵣ潮瑡楮敲⁴漭瑯瀭物杨琢⁡物愭污扥汬敤批㴢慷戭瑯⵴潰⵬慢敬∾ਉ़愠桲敦㴢⌢⁩搽≴潔潰∠捬慳猽≦畳楯渭瑯瀭瑯瀭汩湫∾ਉउ㱳灡渠楤㴢慷戭瑯⵴潰⵬慢敬∠捬慳猽≳捲敥渭牥慤敲⵴數琢㹇漠瑯⁔潰㰯獰慮㸊उ㰯愾ਉ㰯獥捴楯渾ਉ़⽢潤社਼⽨瑭氾�