Lịch phổ biến thông tin thống kê

Lịch phổ biến thông tin thống kê của M88 Website” gồm các ấn phẩm, chỉ tiêu thống kê công bố định kỳ hàng tháng, quý, năm và các sản phẩm không thường xuyên do các đơn vị thuộc cơ quan M88 Website, Viện Khoa học Thống kê, Tạp chí Con số và Sự kiện biên soạn, phổ biến trong năm