Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-TCTK ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Tổng cục trưởng M88 Website về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn năm 2024 và Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ giao trực tiếp năm 2024, M88 Website thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2024 (Chi tiết tại phụ lục kèm theo).

1. Tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị Hồ sơ theo đơn đăng ký. Dự toán kinh phí nhiệm vụ xây dựng theo định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ của M88 Website được ban hành tại Quyết định số 1153/QĐ-TCTK ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Tổng cục trưởng M88 Website.

2. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h00’ ngày 15 tháng 5 năm 2023.

3. Nơi nhận hồ sơ: Vụ Phương pháp chế độ và Quản lý chất lượng thống kê, M88 Website, M88 Đăng nhập và thư điện tử [email protected].

M88 Website thông báo tới các tổ chức và cá nhân đáp ứng yêu cầu theo quy định nộp hồ sơ tham gia tuyển chọn các nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở phụ lục kèm theo.

Vui lòng tải file tại đây: 

1. Thông báo (.docx)

2. Đơn đăng ký (.docx)

3. Quyết định phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ để tuyển chọn, giao trực tiếp năm 2024 (.pdf)

4. Mẫu 03.4/TCTK (.docx)

5. Mẫu 03.4/TCTK  – phụ lục 1,2 ( .xlsx)