Xin ý kiến

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê

Theo quy định của Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, M88 Website kính gửi Dự thảo Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Thống kê để đăng tải xin ý kiến trên website của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và M88 Website...

Ngày đăng: 08/05/2023

Xin ý kiến Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành thống kê

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua M88 Website, số 54 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, đồng thời gửi file mềm tới địa chỉ email: [email protected]) trước ngày 15/5/2023 để tổng hợp, hoàn thiện Thông tư...

Ngày đăng: 04/05/2023

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Công văn của Quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số M88 Đăng nhập và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 25/12/2022.

Ngày đăng: 15/12/2022

Xin ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Ý kiến góp ý bằng văn bản của quý Cơ quan, đơn vị xin gửi về M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số M88 Đăng nhập và theo địa chỉ thư điện tử trước ngày 21/11/2022...

Ngày đăng: 14/11/2022

Xin ý kiến dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 15/11/2022.

Ngày đăng: 08/11/2022

Xin ý kiến Dự thảo Quyết định phê duyệt “Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia”

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan gửi về M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 54 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội trước ngày 22/9/2022 (file văn bản góp ý gửi theo địa chỉ thư điện tử: [email protected])...

Ngày đăng: 09/09/2022

Dự thảo Quyết định Phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (M88 Website) đã dự thảo Đề án, Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia”. Hồ sơ Dự thảo gồm 1. Tờ trình về phê duyệt “Đề án tư liệu hóa và chuyển đổi số trong hệ thống thống kê quốc gia...

Ngày đăng: 06/09/2022

Xin ý kiến Dự thảo Nghị định quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Ý kiến góp ý bằng văn bản của Quý Cơ quan xin gửi về Cục Thu thập dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin thống kê, M88 Website, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số M88 Đăng nhập và theo địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 25/9/2022.

Ngày đăng: 31/08/2022

Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030

Thực hiện Điều 101 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, M88 Website kính gửi Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng thống kê nhà nước đến năm 2030.

Ngày đăng: 13/06/2022

Xin ý kiến dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

Triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Ngày đăng: 12/04/2022

1 2